Dipòsit

Finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral el doctorand ha de sol·licitar a la Comissió Acadèmica del programa l'autorització per dipositar-la. Aquesta sol·licitud es pot presentar sempre que el pla de recerca hagi obtingut dos informes positius consecutius de seguiment i avaluació anual (Art. 33 de la Normativa reguladora del doctorat a la UB).

Per tal de no haver de fer la matrícula del curs següent s'haurà de sol·licitar el dipòsit de la tesi abans de l'1 d'octubre.

A tenir present, per al càlcul dels terminis:

Diagrama del procés de dipòsit i defensa de la tesi

Comissions previstes properament

 

Més informació d'interès: Tesis dipositades i properes lectures previstes

 

Situacions especials

Impresos per al dipòsit de tesi

 • A tenir present:

  * Resum de la tesi doctoral amb una extensió màxima aconsellada de 600 paraules, en la mateixa llengua en què es va redactar

  * Un extracte en anglès amb una extensió màxima aconsellada de 350 paraules. Si la tesi està redactada en anglès, aquest resum es pot fer en un altre idioma (català, castellà, etc.).

  * No cal posar la data de defensa

   

  ENGLISH


  To keep in mind:

  * Summary of the doctoral thesis with a recommended maximum length of 600 words, in the same language in which it was written

  * An extract in English with a recommended maximum length of 350 words. If the thesis is written in English, this summary can be written in another language (Catalan, Spanish, etc.).

  * It is not necessary to put the defense date

  more information

  data form

  permission form

 • * Resum: el nombre de paraules mínim i màxim és lliure

  * Data de defensa: cal posar "data a confirmar"

 • D'acord amb la normativa pròpia de la Facultat, heu d'emplenar aquest formulari amb l'avant-proposta amb els 6 membres del Tribunal.

  * Només pot haver un membre titular de la UB, com a màxim

  * No pot formar part del tribunal ni el director ni el tutor de la tesi

  * En el cas de tesis que optin a menció internacional, cal que un dels membres titulars i un dels membres suplents, com a mínim, pertanyin a universitats estrangeres.

   

  Totes signatures han de ser

  * Digitals, o

  * Manuscrites

  (no s'admet el document signat amb signatures escanejades)

  Cal emplenar si la defensa és presencial (quan es preveu que tots els membres del tribunal vinguin presencialment) o bé telemàtica (quan algun membre o tots els membres del tribunal actuaran telemàticament). En el cas que algun membre del Tribunal no sigui de la UB, i que hagi d'actuar presencialment, caldrà emplenar l'apartat de qui es farà responsable de la despesa.

   

  Per l'acreditació de la suficiència investigadora, consulteu la normativa pròpia de la facultat de física

   

 • Tesi

  Caldrà enviar la tesi per correu electrònic (doctorat.facultat.fisica@ub.edu) (no s'ha d'adjuntar la tesi amb la instància genèrica de sol·licitud de dipòsit)

   

  Models de portada i de primera pàgina


   
  1. Portada: s'ha de fer en català o castellà o en l'idioma en què s'hagi redactat la tesi. La part estètica és lliure.
   1. Ha de ser el títol aprovat oficialment per la comissió del programa del doctorat.
   2. Opcional.
     
  2. Primera pàgina: s'ha de fer en català o castellà. Ha d'estar signada per l'autor de la tesi (en el cas del programa de Biomedicina és obligatori que estigui també signada pel director i pel tutor).
   1. Opcional. En cas de posar-se, s'ha de posar exactament com al model (es pot traduir al castellà).
   2.  Programa de doctorat de Biomedicina, Enginyeria i Ciències Aplicades, Física, Nanociències
   3. En cas de coincidir amb la figura del director, es pot posar director/a i tutor/a: Dr./a. (nom)
   4. En el cas del programa de Biomedicina. Opcional per a la resta de programes de doctorat

  No heu de posar logos d'altres institucions

Comparteix-ho: