Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Avaluació

Cada professor/a estableix les diverses modalitats d’avaluació possibles. L’avaluació es basa en el sistema europeu, amb avaluació continua, amb la presentació de diversos treballs i proves al llarg del curs (exàmens, treballs individuals i en grup, exercicis, etc.). L’assistència a les classes és generalment obligatòria. Si bé cada professor podrà indicar fórmules específiques, cal assistir com a mínim a un 75 % de les classes (incloent tutories i activitats pràctiques) de cada assignatura.

Per a més informació recomanem consultar els plans docents pertinents a cada assignatura.

Comparteix-ho: