Oferta i assignació de places

Les Pràctiques Curriculars Externes són una activitat de naturalesa formativa, que té com a objectiu prioritari poder aplicar i complementar els coneixements adquirits en la formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals.

L'assignatura forma part del pla d'estudis, és una optativa de 6 crèdits, que es concreta en una durada de 210 hores presencials a realitzar per l'estudiant i es programa dues vegades al curs: d'octubre a desembre i de febrer a maig.

Aquesta assignatura està regulada per la Normativa de pràctiques UB i el Protocol de Pràctiques Externes per a Graus i Màsters de la Facultat.

A partir de l’1 de gener de 2024, les pràctiques acadèmiques externes cotitzaran al sistema de Seguretat Social.

Consulteu la informació i oferta de cada ensenyament:

Assignació de places

Es publicarà l'assignació de places a partir de l'11 de juny de 2024.
Un cop tingueu assignada una plaça, consulteu tota la informació de matrícula: acceptació o renúncia de la plaça, matriculació, assegurança...

Comparteix-ho: