Borsa: estudiants

En aquest apartat trobaràs un recull dels recursos que la Facultat i la Universitat de Barcelona posa a disposició dels seus estudiants per tal de facilitar la seva transició al món professional.

Així mateix, si ho desitges pots consultar les memòries de pràctiques de la facultat. La FIMA elabora anualment un informe sobre el desenvolupament de les pràctiques curriculars i no curriculars al centre per al conjunt dels ensenyaments. Els teniu disponibles des del curs 2017-2018

Beques i ajuts

Vols adquirir una formació complementària tant en l’àmbit acadèmic com personal a la vegada que reps un ajut econòmic? Com a estudiant de la Universitat de Barcelona pots gaudir d'una beca de col·laboració en una unitat interna o en una institució externa. La UB organitza dues convocatòries generals de beques de col·laboració als mesos de març i octubre, i, extraordinàriament, durant tot l’any segons les necessitats.

Per altra banda, la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals també convoca periòdicament les seves pròpies beques de col·laboració per als seus estudiants.

 

 • Tota la informació relativa a les diferents beques i ajuts a què podeu optar com a estudiants de la Facultat (beques generals de la UB, beques de la Facultat i altres convocatòries de beques) l'hem recopilada a la pàgina Beques i ajuts.
 • Per altra banda, si sou estudiants de tercer cicle, us pot interessar donar un cop d'ull a l'apartat de Recerca del web de la Facultat i, molt especialment, als ajuts i convocatòries de recerca.
 • Pel que fa als programes d'intercanvi i mobilitat a l'estranger i a la resta de l'estat, consulteu el subapartat Programes d'Intercanvi i Mobilitat.

Les pràctiques en empreses i institucions són una via per aprofundir la formació pràctica dels estudis sota la supervisió de la Facultat, un primer contacte amb el món laboral o un camí per provar diverses branques del sector professional.

Les estades en empreses i institucions poden ser pràctiques curriculars (obligatòries dins del marc d'una assignatura troncal) o pràctiques no curriculars o voluntàries (fetes en el marc d'un conveni de cooperació educativa). També es poden fer estades en centres de l'estranger, amb la modalitat de pràctiques d'estiu.

1. Pràctiques curriculars

Les pràctiques curriculars corresponen a les assignatures dels ensenyaments, no són remunerades i es formalitzen mitjançant un conveni de pràctiques curriculars. 

Cada ensenyament té definides les característiques i els requisits de la seva assignatura de pràctiques i podeu veure’n el detall a la informació específica:

 

2. Pràctiques no curriculars

Les pràctiques no curriculars no estan incloses en els plans d'estudis, són voluntàries i, generalment, són remunerades. Poden ser una oportunitat per vincular un TFG o un TFM a una realitat professional sempre i quan compti amb l’aprovació de l’empresa o institució i el coordinador de l’assignatura. Es formalitzen mitjançant els convenis de cooperació educativa.

 

Poden fer pràctiques:

 • Els estudiants matriculats en qualsevol titulació oficial impartida per la UB, o pels seus centres adscrits. Els estudiants  d’altres universitats espanyoles, en funció de programes estatals de mobilitat o de convenis existents. 
 • Els estudiants d’universitats estrangeres, en funció dels programes internacionals que permetin la seva vinculació acadèmica a la UB.
 • Els estudiants matriculats en títols propis i de postgraus de la UB, excepte els matriculats en cursos menors de 15 crèdits.
 • Els estudiants de doctorat amb matrícula de tutela podran realitzar pràctiques en empreses o institucions per facilitar el desenvolupament de la tesi doctoral.

 

Requisits

 • Els estudiants de grau heu d'haver superat el 50 % dels crèdits dels estudis (120 crèdits). En el cas dels alumnes de màster, doctorat o postgrau, us caldrà un informe previ favorable del coordinador del màster, del coordinador del doctorat o del director del curs de postgrau per poder subscriure convenis.
 • No tenir cap relació contractual amb l'empresa o institució on es facin les pràctiques.
 • Estar matriculat/da en l'ensenyament pel qual s'opta a les pràctiques del curs vigent.
 • No haver demanat el títol.

 

Procediment

Els estudiants heu d’inscriure-us a l’aplicació GIPE (aplicació de gestió de les pràctiques externes) i dins la convocatòria corresponent podreu accedir a les ofertes que presenten les empreses que volen seleccionar estudiants del vostre ensenyament.

Haureu de complimentar el vostre currículum i presentar candidatura a aquelles ofertes que us interessin.

L’empresa o institució farà la selecció mitjançant el currículum i, si escau, una entrevista personal i a continuació farà la sol·licitud formal de la pràctica.

La Secretaria contactarà amb vosaltres perquè passeu a signar el projecte formatiu abans d’iniciar el període de pràctiques.

Accés al GIPE per als estudiants: http://www.ub.edu/feinaub/estudiants_practiques.html

 

Normativa

Els convenis de cooperació educativa són regulats per la normativa següent:

 

D'acord amb aquesta normativa, les pràctiques no curriculars hauran de tenir les condicions següents:

 • Es poden realitzar un màxim de 750 hores dins d'un curs escolar (a aquests efectes el període és del 15 de setembre al 14 de setembre de l'any següent) amb un límit de cinc hores diàries per permetre a l'estudiant complir amb les seves obligacions acadèmiques i formatives.
 • Es podran simultaniejar les pràctiques curriculars (Pràcticum) amb un conveni de cooperació educativa (pràctiques no curriculars), sempre que aquest no excedeixi les 300 hores durant el semestre en què hi hagi simultaneïtat.
 • L'estudiant haurà de lliurar a la Secretaria la memòria de pràctiques (vegeu requisits) en el termini màxim d'un mes després de finalitzar el conveni i el full de valoració del centre. La no presentació de la memòria comportarà la qualificació de no apte en l'informe final del tutor i la denegació de nous convenis per a l'estudiant durant aquell mateix curs.
 • El tutor acadèmic elaborarà un informe final de valoració que tindrà en compte el seguiment, l'informe del tutor de l'empresa i la memòria presentada per l'estudiant. Aquest informe pot incloure un breu comentari i obligatòriament la qualificació d'Apte/No apte. Això quedarà reflectit en el suplement europeu al títol.
 • L’estudiant serà donat d’alta a la Seguretat Social, amb la cotització corresponent al període de l’estada. Els possibles accidents que l'estudiant tingui durant les pràctiques queden coberts per l'assegurança escolar o voluntària; no es contreu cap relació laboral entre l'estudiant i l'empresa o institució.
 • L'empresa o institució haurà de designar una persona com a tutora de les pràctiques de l'estudiant, que vetlli per la seva formació. La Facultat també designarà un professor tutor per atendre els possibles dubtes i problemes de l'estudiant.

 

A més a més

 • No es poden simultaniejar dos convenis de pràctiques no curriculars. Les peticions d'excepcions s'hauran de presentar a la Secretaria mitjançant una sol·licitud adreçada al coordinador que la valorarà i n’informarà a la Comissió Acadèmica de la Facultat.
 • En cas de renúncia al conveni, no es tramitaran nous convenis durant el mateix curs acadèmic.
 • En cas que el centre rescindeixi anticipadament el conveni per una raó justificada (per exemple, per l'incompliment dels pactes per part de l'estudiant), l'estudiant que ha motivat aquesta rescissió no podrà tramitar nous convenis durant el mateix curs.
 • Un conveni entre un alumne i un centre només pot renovar-se un cop, independentment de la titulació que cursi l'alumne.
 • Una vegada iniciat un conveni, es podrà completar encara que l'estudiant hagi acabat l'ensenyament i en sol·liciti el títol.
 

Documentació

 

Instruccions per a l'elaboració de la memòria

L’estudiant ha d’elaborar una memòria final quan acabi les pràctiques, on ha de valorar el grau de compliment dels continguts previstos en el projecte formatiu i remetre-la al tutor acadèmic assignat.

A més, ha de contenir els apartats següents:

 1. Dades personals de l’estudiant.
 2. Entitat col·laboradora on s’han fet les pràctiques.
 3. Una descripció breu de l’empresa o institució: activitat, grandària, etc.
 4. La descripció concreta i detallada de les tasques i els treballs desenvolupats en relació amb els continguts previstos en el projecte formatiu.
 5. La relació de les tasques desenvolupades amb els coneixements adquirits en els estudis universitaris, dels problemes trobats i del procediment seguit per resoldre’ls.
 6. La identificació de les aportacions que, en matèria d’aprenentatge, han implicat les pràctiques.
 7. L’avaluació de les pràctiques i suggeriments de millora.

 

 • L’estudiant ha de lliurar a la Secretaria la memòria de pràctiques no curriculars en el termini màxim d’un mes després de finalitzar el conveni i la Secretaria la remetrà al tutor acadèmic.
 • Si signeu dos convenis amb la mateixa entitat heu de presentar una fitxa de valoració per a cada període del conveni i una memòria, la qual haurà de recollir les dades dels dos períodes de pràctiques no curriculars. Si es tracta d'una pròrroga del conveni només caldrà presentar la memòria corresponent i una fitxa de valoració.
 • En la memòria es farà constar el nom del tutor acadèmic.
 • La memòria ha de recollir la informació de tots els apartats de l'1 al 6, i el 7 reflectit en el Full de valoració del centre de pràctiques.
 • La no presentació de la memòria comportarà la qualificació de no apte en l'informe final del tutor i la denegació de nous convenis per a l'estudiant durant aquell mateix curs.

L'alumnat de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals compta amb un seguit d'oportunitats per complementar la seva formació en altres universitats, tant de la resta de l'Estat com de l'estranger. Alguns programes estan pensats per completar els estudis, mentre que d'altres promouen l'adquisició d'experiència pràctica en un entorn laboral real. Les convocatòries d'aquests programes d'intercanvi i mobilitat són anuals.

Aquí podeu trobar més informació sobre els programes d'intercanvi.

El Servei d'Informació d'Ofertes de Feina (SIOF) té l'objectiu de difondre ofertes de treball especialitzades, beques i altres convocatòries d'interès entre els titulats de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la UB. A banda dels titulats dels graus ID i CAV, dels diferents màsters i del doctorat, també poden accedir al servei els estudiants de màster i doctorat.

Per tenir accés al web amb les ofertes de feina i rebre el butlletí setmanal cal registrar-se prèviament.

FeinaUB és el portal de la UB que s'ocupa de les activitats, eines i els serveis destinats a promoure la inserció professional dels estudiants de la Universitat de Barcelona. 

Disposa d'una borsa de treball i pràctiques on us hi podeu apuntar els estudiants de la UB. Hi trobareu també informació sobre programes de mobilitat, fires i presentacions d'empreses, programes d'emprenedoria i una selecció d'enllaços d'interès.

Pàgina d'inici de Feina UB: www.ub.edu/feinaub

El Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE) ofereix diferents accions d'orientació adreçades a l'alumnat de la UB amb l'objectiu d'afavorir la transició a les diferents etapes de la vida universitària.

En concret, per a aquells estudiants que busquen feina, s'organitzen activitats d'assessorament en estratègies de recerca de feina, en el disseny de la teva carrera professional, així com cursos de formació en competències.

Disposeu de tota la informació al web: http://www.ub.edu/sae/orientacio/index.html

Comparteix-ho: