Comissió Acadèmica

La Comissió Acadèmica de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals fou aprovada per la Junta de Facultat de 16 de febrer de 2004 com a delegada de la Junta. És successora de les comissions acadèmiques de Biblioteconomia i Documentació i de Documentació existents abans de l'entrada en vigor de l'Estatut de la Universitat de Barcelona de 2003.

La composició, el funcionament bàsic i les funcions de la Comissió Acadèmica són establertes pel Reglament de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals. La funció general de la Comissió és supervisar el control de la docència i l'organització dels ensenyaments, i es concreta de la manera següent:

  1. vetllar per la coherència dels plans docents i l'adequació dels itineraris curriculars,
  2. establir els criteris de les convalidacions d'assignatures i de reconeixement de crèdits,
  3. promoure la millora de la qualitat docent,
  4. vetllar pel correcte desenvolupament dels plans d'acció tutorial,
  5. impulsar la cooperació i la integració en els espais estatal i internacional d'educació superior,
  6. informar la Junta de les propostes de postgrau, i
  7. totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

Composició de la Comissió Acadèmica

La Comissió Acadèmica està formada pel degà o vicedegà en qui delegui, que la presideix; els caps d'estudis i coordinadors dels ensenyaments adscrits de grau i de màster; cinc professors en representació dels departaments que tenen assignada la docència dels ensenyaments adscrits, a proposta del deganat; el 30 % d’estudiants; i l'administrador de centre o un membre del personal d'administració i serveis en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretari de la Comissió. La seva composició actual és la següent:

Presidenta: Marina Salse (vicedegana)

Caps d'estudis i coordinadors d’ensenyaments:

Maria José Masanet (cap d’estudis del grau de CAV), Aurora Vall (cap d'estudis dels graus d’iD i GIDD), Mari Vállez (coordinadora del doble grau Infocom).

Miquel Centelles (coordinador del MHD), Concepción Rodríguez (coordinadora del MGDBSI), Pedro Rueda (coordinador del MBCP) i Jorge Franganillo (coordinador del MGCD)

Representants del professorat:  Maria Àngels García, Adrien Faure, Amadeu Pons i Anna Villarroya  

Representants de l'alumnat: 2 vacants

Secretària: Maria Carme Rebellón (cap de Secretaria)

 

Sempre que ho cregui oportú, la Comissió pot fer encàrrecs concrets a professors que imparteixen determinades assignatures, o pot sol·licitar la seva presència per estudiar assumptes específics.

Comparteix-ho: