Programa de doctorat de Biomedicina

Biomedicina

Doctorats Doctorat: Biomedicina

El Programa de Doctorat en Biomedicina recull la resposta docent de la Universitat de Barcelona a la formació avançada dels doctorands en la recerca Biomèdica.

Aquest estudi de Doctorat s'emmarca dins de les reformes dels ensenyaments de tercer cicle que tenen com a objectiu la creació d'un únic Espai Europeu d'Educació Superior; s'inicia sota la normativa del Reial Decret 56/2005, del 21 de Gener de 2006 i s'adapta al 2008, a la normativa del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre.

El Programa de Doctorat en Biomedicina va substituir, des del curs 2006-2007, els següents Programes de Doctorat: Biologia i Patologia Cel·lular, Biomedicina, Neurociència, Biopatologia en Medicina, Immunologia i Enginyeria en microsistemes, sensors i actuadors.

La seqüenciació del genoma humà va suposar un esdeveniment clau en la recerca biomèdica obrint una magnífica oportunitat per a l'estudi i la comprensió de la complexitat dels sistemes biològics i les bases moleculars de les malalties. Els avenços en tècniques i recerca bàsica en biologia cel·lular i molecular són part integral en la recerca en patologia molecular, genètica molecular, farmacologia i fisiologia. Els futurs científics, doncs, hauran de tenir una visió multidisciplinària del coneixement.

Així, el Programa de Doctorat en Biomedicina combina en una sola oferta interdisciplinària àrees tradicionals en l'estudi biomèdic per garantir que els futurs científics adquireixin aquesta visió multidisciplinària del coneixement. Científics d'alt prestigi procedents de diferents àrees de coneixement, departaments, facultats, institucions de recerca (Parc Científic de Barcelona, IDIBAPS, IDIBELL, CSIC i altres) participen en el programa i l'enriqueixen amb aproximacions experimentals diferents.

Les col·laboracions internacionals dels grups de recerca implicats en el programa ofereixen als estudiants l’oportunitat de realitzar estades en centres estrangers d’alt prestigi per a l’aprenentatge de noves metodologies i ampliació dels seus estudis garantint una formació de qualitat.
 

Sortides professionals

El títol de Doctor en Biomedicina constitueix l’acreditació universitària que certifica que aquest professional pot desenvolupar, de forma independent, Recerca Biomèdica de qualitat.

Amb independència de l’orientació de la recerca biomèdica en la que s’ha desenvolupat el treball de Tesi, el títol de Doctor és imprescindible per a la realització d’una carrera científica i acadèmica. Aquest professional es pot incorporar a Centres de Recerca, Hospitals i Universitats.

El títol de Doctor en Biomedicina és també un plus per aquells professionals interessats en desenvolupar la seva tasca en l’àmbit empresarial; tant en departaments de R&D com en direcció. Industries tals com les Farmacèutiques, Biotecnològiques o d’ Enginyeria Biomèdica acullen a la seva plantilla Doctors en Biomedicina per al desenvolupament dels seus objectius empresarials.

 

SEGON PERÍODE DE MATRÍCULA CURS 2023-2024: del 12 de FEBRER al 12 de MARÇ
PERÍODE D’ADMISSIÓ ORDINARI CURS 24-25: 1 DE FEBRER AL 30 DE JUNY DE 2024. ES RESOLDRAN A PARTIR DE JULIOL 2024

PERÍODE D’ADMISSIÓ EXTRAORDINARI PER ESTUDIANTS QUE HAGIN ACONSEGUIT UNA BECA PREDOCTORAL COMPETITIVA: DATES SEGONS LES RESOLUCIONS DE LES CONVOCATÒRIES

 

ELS ESTUDIANTS QUE ÚNICAMENT NECESSITEN L’ADMISSIÓ AL PROGRAMA DE DOCTORAT PER SOL·LICITAR UNA BECA PREDOCTORAL, enviar un correu electrònic a doctorat_biomedicina@ub.edu amb la següent informació:

     - Nom complet, NIF/NIE/passaport de l'alumne

     - Títol de grau o equivalent (indicar Universitat i nombre de crèdits ECTS)

     - Nom del Màster Oficial o equivalent, data de finalització, Universitat on s'ha cursat i nombre de crèdits ECTS (mín. 60)

     - Nom del Director de Tesi

     - Institució on es durà a terme la Tesi

Adjuntar el títol de grau i el de màster (o expedient acadèmic en cas de no haver obtingut encara el títol).

Se us proporcionarà una carta de preadmissió al programa de doctorat.

En cas d’obtenir la beca, s'haurà de sol·licitar l’admissió al programa segons el procediment descrit al desplegable ACCÉS I ADMISSIÓ

L'objectiu del Programa de Doctorat en Biomedicina és proporcionar una formació multidisciplinària als graduats universitaris procedents dels graus de Biologia, Bioquímica, Ciències Biomèdiques, Biotecnologia, Farmàcia, Física, Medicina, Odontologia, Química, Veterinària i Enginyeries en el camp de la recerca biomèdica. Dins d'aquesta darrera, assolir la comprensió dels mecanismes moleculars responsables de les malalties així com la recerca de les millors estratègies de tractament i cura d'aquestes.

Els objectius específics del Programa són:

 • Oferir un programa de doctorat que integri els coneixements moleculars i cel·lulars en aspectes com: comprensió, prevenció i tractament de les malalties humanes.
 • Formar científics en l'àmbit biomèdic que facin de pont entre la recerca bàsica i la clínica.
 • Formar científics en l'àmbit de la interacció universitat/empresa (gestió i desenvolupament I+D, i fundacions de recerca).
 • Formar científics en l'àmbit biomèdic que vulguin exercir com a professors en aquestes àrees
 • Facilitar i promoure la recerca translacional.

Els estudis de doctorat, que corresponen al tercer cicle dels ensenyaments universitaris oficials per a l'obtenció del títol de doctor, consisteixen en el desenvolupament d’un conjunt d'activitats necessàries per a l'assoliment de les competències i habilitats relacionades amb la investigació científica de qualitat que finalitzen amb l'elaboració i defensa de la tesi doctoral.

Els estudis es realitzen en un laboratori vinculat a una de les línies de recerca del Programa de doctorat: Bioinformàtica; Biologia Molecular i Cel·lular del Càncer; Enginyeria Biomèdica; Immunologia; Metabolisme, Senyalització i Patologies associades; Neurociències.

L'objectiu d'aquest període és l'adquisició d'habilitats i aptituds en la recerca biomèdica que capaciti a l'estudiant per:

 • Comprendre la vàlua i les limitacions del mètode científic
 • Actuar d'acord amb la metodologia científica pel que fa a la definició de problemes, la formulació d'hipòtesis, la selecció de l'estratègia i de la metodologia experimental, l'obtenció, avaluació i interpretació dels resultats i l'elaboració de conclusions
 • Cercar, obtenir, organitzar i interpretar informació biomèdica disponible en les bases de dades i en altres fonts
 • Comunicar els resultats, utilitzant els diversos mitjans al seu abast i amb coneixement de les seves limitacions
 • Treballar en grup i interaccionar amb el seu entorn científic
 • Mantenir una actitud social i científicament ètica

 

La duració habitual dels estudis de doctorat és de 3 ANYS. En cas de necessitar un quart any l’extensió es fa de forma automàtica. En cas de necessitar un cinquè any, s’ha de sol·licitar i la Comissió Acadèmica decideix si es concedeix aquesta extensió.

 

TOTS ELS PROCEDIMENTS DETALLATS, DOCUMENTACIÓ I TERMINIS D’ENTREGA S’INFORMARAN A TRAVÉS DEL CAMPUS VIRTUAL DEL PROGRAMA.

 

PRIMER CURS ACADÈMIC

 

ADMISSIÓ, ACCÉS I MATRÍCULA

 

Per accedir al Programa de Doctorat l'estudiant ha de sol·licitar l'admissió i formalitzar la matrícula.

Hi ha dos períodes de matrícula:

   1r període : del 15 setembre al 31 octubre de 2023

   2n període: del 12 febrer al 12 març de 2024

 

 

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ DEL PLA DE RECERCA

 

Una vegada formalitzada la matrícula, el doctorand ha de sol·licitar l'admissió del Pla de Recerca

   Matriculats 1r període: del 2 al 21 d'abril de 2024

   Matriculats 2n període: del 13 al 31 de maig de 2024

 

Característiques del Pla de Recerca:

Format lliure, en qualsevol de les llengües del Programa (català, castellà o anglès).

 

Ha d’incloure els següents apartats:

Introducció/antecedents, Objectius, Metodologia,
Cronograma i Referències.

L’extensió del document ha de ser d’unes 5 pàgines (referències a part).

 

A més, s’inclourà una portada amb les dades següents:

Títol de la tesi, director/s, tutor i nom de l’estudiant.

 

 

ASSIGNACIÓ COMISSIONS DE SEGUIMENT

 

Un cop presentada la sol·licitud d'admissió del Pla de Recerca, si s'escau, la comissió acadèmica assignarà al doctorand una comissió de seguiment que realitzarà, des d'aquell moment, el seguiment anual del Pla de Recerca i el treball del doctorant

 

SEGON CURS ACADÈMIC

 

MATRÍCULA

 

Del 15 setembre al 31 octubre de 2023

 

 

REALITZACIÓ DEL PRIMER SEGUIMENT

 

 

Entrega Resum anual i 1r seguiment presencial

TERCER/QUART CURS ACADÈMIC

 

MATRÍCULA

 

Del 15 setembre al 31 octubre de 2023

 

 

REALITZACIÓ DEL

SEGON/TERCER SEGUIMENT

 

DUES OPCIONS:

1.- Entrega Resum anual i fer el seguiment (si es continua amb el doctorat)

  Si esteu al 3r curs: el seguiment és presencial.

  Si esteu al 4t curs: el seguiment és per escrit.

 

2.- Entrega Resum Final i sol·licitud d'autorització per iniciar els tràmits de dipòsit de tesi.

 

CINQUÈ CURS ACADÈMIC

 

MATRÍCULA

 

Del 15 setembre al 31 octubre de 2023

 

 

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PEL DIPÒSIT DE TESI

 

 

Última avaluació = Sol·licitud d'autorització per iniciar els tràmits de dipòsit de tesi

 

COMISSIONS DE SEGUIMENT

INFORMACIÓ SOBRE ELS SEGUIMENTS (ANUALS)

PRIMER SEGUIMENT: PRESENTACIÓ DEL PLA DE RECERCA

 

L'avaluació del Pla de Recerca la realitza la Comissió Acadèmica del programa.

El seguiment es fa per escrit.

 

SEGON SEGUIMENT: AVALUACIÓ ANUAL

 

El doctorand haurà de demostrar que progressa adequadament d’acord amb els objectius i el Pla de Recerca plantejats. Una de les finalitats d’aquest acte és detectar l’existència d’algun tipus de problemàtica i ajudar a corregir-la.

El seguiment és presencial amb els membres de la comissió de seguiment assignats per la Comissió Acadèmica. De forma orientativa, el doctorand disposarà d’uns 30 minuts per exposar els resultats i després es realitzarà una discussió d’uns 20 minuts.

En aquest segon seguiment es sol·licitarà al doctorand una valoració de l’entorn en el que treballa i del seu director. De la mateixa manera, es sol·licitarà al director una valoració del doctorand i del seu treball. Això es durà a terme a través dels documents Student Report (doc) i Supervisor Report (doc) (ambdós confidencials).

 

TERCER/QUART SEGUIMENT: AVALUACIÓ ANUAL O SOL·LICITUD PER AL DIPÒSIT DE TESI

 

AVALUACIÓ ANUAL: En els casos en què l'estudiant i el seu director considerin que el treball realitzat i els resultats NO són encara suficients per la defensa de la Tesi i continuarà per tant un curs més.

 

El doctorand, en el període indicat, anterior a la següent matrícula, haurà de realitzar el tercer seguiment seguint el mateix procediment indicat pel segon seguiment

 

 

AVALUACIÓ ANUAL I SOL·LICITUD PER AL DEPÒSIT DE TESI: En el cas que el doctorand i el seu director considerin que els resultats obtinguts són suficients per a la defensa de la Tesi, es realitza un últim seguiment en el que es sol·licita l'autorització de la comissió de seguiment per iniciar els tràmits de dipòsit de Tesi.

 

La petició d'autorització per a iniciar els tràmits de dipòsit de la tesi es realitzarà mitjançant la presentació per correu electrònic a doctorat_biomedicina@ub.edu dels següents documents:

 

1.- Sol·licitud d’informe favorable.

2.- RESUM FINAL DELS RESULTATS obtinguts al llarg del desenvolupament de la Tesi (Introducció i objectius, metodologia, resultats, discussió i conclusions; extensió orientativa 5-10 pàgines)

3.- Document d’activitats degudament signat pel doctorand director/s i tutor o CV

 

Els membres de la comissió de seguiment poden considerar realitzar una reunió presencial amb el doctorand

 

(*) No és necessari registrar la sol·licitud, encara que inclogui l'opció de modificació de títol.

CINQUÈ SEGUIMENT: INFORME FINAL PER AL DIPÒSIT DE TESI

 

AVALUACIÓ FINAL I SOL·LICITUD PER AL DIPÒSIT DE TESI.

 

La petició d'autorització per a iniciar els tràmits de dipòsit de la tesi es realitzarà mitjançant la presentació per correu electrònic a doctorat_biomedicina@ub.edu dels següents documents:

 

1.- Sol·licitud d’informe favorable

2.- RESUM FINAL DELS RESULTATS obtinguts al llarg del desenvolupament de la Tesi (Introducció i objectius, metodologia, resultats, discussió i conclusions; extensió orientativa 5-10 pàgines)

3.- Document d’activitats degudament signat pel doctorand director/s i tutor o CV

 

Els membres de la comissió de seguiment poden considerar realitzar una reunió presencial amb el doctorand

 

(*) No és necessari registrar la sol·licitud, encara que inclogui l'opció de modificació de títol.

REQUISITS D'ACCÉS:

AMB ESTUDIS ESPANYOLS

AMB ESTUDIS ESTRANGERS

 

ADMISSIÓ: Per a l'admissió en els estudis, l'alumne ha de complir els anteriors requisits d’accés i haver adquirit la formació adient per iniciar el doctorat.

Si únicament es necessita l’admissió al Programa de Doctorat per a sol·licitar una beca predoctoral, enviar un correu electrònic a doctorat_biomedicina@ub.edu amb la següent informació:

   - Nom complet, NIF/NIE/passaport de l'alumne

   - Títol de grau o equivalent (indicar Universitat i nombre de crèdits ECTS)

   - Nom del Màster Oficial o equivalent, data de finalització, Universitat on s'ha cursat i nombre de crèdits ECTS (mín. 60)

   - Nom del Director de Tesi

   - Institució on es durà a terme la Tesi

Adjuntar el títol de grau i el de màster (o expedient acadèmic en cas de no haver obtingut encara el títol).

Se us proporcionarà una carta de preadmissió al programa de doctorat. En cas d’obtenir la beca, s’haurà de seguir el procediment que s’indica seguidament.

 

PROCEDIMENT

Per a l’admissió en l’estudi, el sol·licitant ha de tenir un Director del Projecte de Tesi.

PRIMER: Enviar un correu electrònic a doctorat_biomedicina@ub.edu amb la següent informació:

 - Nom complet, NIF/NIE/passaport de l'alumne

 - Títol de grau o equivalent (indicar Universitat i nombre de crèdits ECTS)

 - Nom del Màster Oficial o equivalent, data de finalització, Universitat on s'ha cursat i nombre de crèdits ECTS (mín. 60)

 - Nom del Director de la tesi doctoral.

 - Institució on es durà a terme la Tesi

El Director del Projecte de Tesi ha de ser un investigador VINCULAT al Programa de Doctorat (veure línies de recerca i investigadors vinculats a l'apartat de presentació del Programa de Doctorat). En cas que el Director de Tesi NO hagi dirigit anteriorment una Tesi en el Programa, s’haurà d’enviar el següent DOCUMENT (adjuntar-lo en el correu electrònic). La Comissió acadèmica del Programa valorarà si l’investigador compleix els requisits per a dirigir una Tesi en el Programa.

Si el director de Tesi és un INVESTIGADOR NOVELL (no ha dirigit una Tesi anteriorment) és requisit co-dirigir la Tesi amb un investigador que com a mínim hagi dirigit una Tesi anteriorment (en qualsevol Programa de Doctorat).

 

Tots els estudiants, a més d’un Director de Tesi, han de tenir un TUTOR. El Tutor és un professor de la UB a temps complert. Si el director és un professor de la UB a temps complert, aquest pot exercir de director i alhora de Tutor. Si el director de Tesi és un investigador que NO és professor de la UB, l’estudiant haurà de suggerir el nom d’un tutor (de la mateixa línia de recerca). Podeu consultar els tutors a l'apartat Investigadors.

-Indicar el departament UB o institució (externa a la UB) en la qual doctorant realitzarà la recerca.

-Línia de recerca: consultar línies de recerca vinculades al programa de doctorat en biomedicina a l'apartat de presentació del Programa de Doctorat

Una vegada rebuda la informació, si és correcta, es farà arribar un enllaç per a fer l'admissió online.

 

Procés de sol·licitud d’admissió i d’accés, detallat pas a pas

 

SEGON: ADMISSIÓ ON LINE

PERÍODE D’ADMISSIÓ ORDINARI CURS 24-25: 1 DE FEBRER AL 30 DE JUNY DE 2024. ES RESOLDRAN A PARTIR DE JULIOL 2024

Entrar a APLICACIÓ ON-LINE PER A L' ADMISSIÓ I ACCÉS i seleccionar Biomedicina

 Hi ha dues opcions:

• AMB IDENTIFICADOR UB: per persones que estudien o han estudiat qualsevol ensenyament de la UB

• SENSE IDENTIFICADORS: per persones que no han estudiat mai a la UB

 

Documents sol·licitats per pujar a l'aplicació:

 • Carta de pre-acceptació d'un investigador per a dirigir la tesi. Indicar si l’estudiant disposa d’una beca o contracte per a realitzar la Tesi Doctoral
 • Curriculum vitae
 • Títols Acadèmics
 • Resum del Projecte de Tesi. (El sistema demana adjuntar un document obligatòriament. Si no disposeu del document corresponent podeu adjuntar un document en blanc)

Un cop emplenada la sol·licitud és important que la registreu, ja que quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds només es tindran en compte aquelles que s’hagin registrat. La Comissió Acadèmica només valora les sol·licituds finalitzades, amb "Estat Admissió: Registrada". Essent responsabilitat del sol·licitant verificar que ha completat la seva sol·licitud.

La Comissió Acadèmica del Programa revisarà totes les dades, si són correctes rebreu un correu electrònic amb l'admissió definitiva. En cas que manqui alguna informació, s’enviarà un requeriment per tal que pugueu corregir-ho.

 

ESTUDIANTS AMB TITULACIONS D’ACCÉS OBTINGUDES A SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS

Els documents estrangers han de ser documents oficials expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti, i estar degudament legalitzats i traduïts, en els casos que correspongui. Els documents que no estiguin en català, castellà o anglès han de presentar-se acompanyats de la seva traducció oficial.

IMPORTANT: Veure informació sobre els REQUISITS dels documents expedits a l'estranger, la compulsa d'aquests i les traduccions

 

TERCER: ACCÉS

En el correu electrònic on es notifica l’admissió definitiva hi apareix un enllaç al que haureu d’accedir per sol·licitar l’accés

Un cop realitzat l’accés, des de la secretaria d’estudiants i docència de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Clínic) es revisa tota la documentació. Si tot és correcte rebreu un correu electrònic amb l’accés definitiu i aleshores ja podreu accedir a la matrícula. Si manca alguna documentació o és incorrecta, s’enviarà un requeriment per esmenar els errors.

 

ESTUDIANTS AMB TITULACIONS D’ACCÉS OBTINGUDES A SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS

Haureu de pagar una taxa de 218,15 € per a la Sol·licitud d'estudi d'equivalència d'estudis estrangers per l'accés als programes de doctorat.

Un cop realitzat l’accés, des de la secretaria d’estudiants i docència de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Clínic) es revisa tota la documentació. Si tot és correcte rebreu un correu electrònic amb l’accés definitiu i aleshores ja podreu accedir a la matrícula. Si manca alguna documentació o és incorrecta, s’enviarà un requeriment per esmenar els errors. La documentació requerida pot ser lliurada personalment a la Secretaria d' Estudiants i Docència de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (C. Casanova 143. 08036) o bé enviar-se per correu ordinari o correu intern a la mateixa adreça.

Investigadors VINCULATS al Programa i investigadors que poden actuar com a TUTORS UB, per línia de recerca

BIOINFORMÀTICA

BIOLOGIA MOLECULAR I CEL·LULAR DEL CÀNCER

ENGINYERIA BIOMÈDICA

FISIOLOGIA I FISIOPATOLOGIA

IMMUNOLOGIA

METABOLISME, SENYALITZACIÓ I PATOLOGIES ASSOCIADES

NEUROCIÈNCIES

Tot alumne matriculat al Doctorat pot fer-se el Carnet UB i pot tenir un correu electrònic corporatiu.

Els alumnes matriculats al programa de Doctorat en Biomedicina, tindran accés al CAMPUS VIRTUAL on s’informarà de cursos, jornades, seminaris, procediments de seguiment, dipòsit de Tesi, ajuts, ofertes de treball, etc.

La matrícula es realitzarà a les següents FACULTATS: Medicina i Ciències de la Salut, Farmàcia, Biologia, Física, Química i Psicologia. 

La Facultat de matrícula s'indica en el document d'admissió.

Com configurar la contrasenya i obtenir l'identificador (CA)(ES)(EN)

 

ESTUDIANTS DE PRIMER ANY

Una vegada obtinguda la resolució d'accés, haureu de realitzar l' Automatrícula

 

Primer període de matrícula: del dia 15 de setembre al dia 31 d'octubre del 2023.

Segon període de matrícula: del dia 12 de febrer al dia 12 de març del 2024.

Les dates exactes de matrícula poden variar d'una Facultat a  una altre. Podeu consultar les dates a les webs de les Facultats.

 

En cas de disposar de beques o ajuts, els alumnes hauran d'aportar el corresponent justificant original (del títol de família nombrosa, credencial de becari,...)

 

Un cop matriculat, és OBLIGATORI enviar a doctorat_biomedicina@ub.edu  el document de COMPROMÍS (CA) (ES) (EN) degudament signat per: Estudiant, Director/a, Tutor/a. La signatura de la Coordinadora del programa ja la demanarem quan ens arribin els teus documents.

Les signatures han de ser totes manuals o totes electròniques. En cas que siguin manuals, hauràs de portar el document original a la Secretaria de la Facultat de Medicina (Campus Clínic).

Quan tinguem el document signat per totes les parts, l’enviarem al vostre centre de matrícula.

 

ESTUDIANTS A PARTIR DEL SEGON CURS DE DOCTORAT

L’Automatrícula estarà activa des del 15 de setembre fins el 31 d’octubre. En aquest cas no hi ha un segon període de matrícula.

 

REQUISITS per poder-se matricular:

 • Haver estat matriculat en el programa el curs anterior i acomplir les condicions acadèmiques següents:
 • Pla de recerca acceptat (doctorands de segon any). Aquesta informació s’envia des del Programa a les Facultats corresponents.
 • Informe positiu del seguiment anual del pla de recerca (doctorands de tercer any endavant). Els estudiants que no hagin enviat el resum de resultats per tal que la comissió de seguiment els pugui revisar, no podran formalitzar la matrícula. Aquesta informació s’envia des del Programa a les Facultats corresponents.

La modificació en la direcció de la tesi, (directors, codirectors o tutors) s'ha de sol·licitar a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

Per a la sol·licitud de modificació de direcció has d'emplenar els documents següents:

 • Sol·licitud de modificació (s'ha de presentar signada pel doctorand/a, directors i tutors entrants i sortints) (CA) (ES)
 • Document de Compromís (CA) (ES) (EN)

Quan tinguis els documents emplenats (excepte la signatura de la coordinadora) els has de registrar. Pots fer-ho de manera telemàtica mitjançant la Instància genèrica que trobaràs al següent enllaç: https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html

Les signatures del Document de Compromís han de ser totes manuscrites o totes manuals. Si són manuals ens hauràs de portar el document original en paper a la secretaria de la Facultat de Medicina (Clínic).

La signatura de la coordinadora del programa ja la demanarem quan ens arribin els teus documents.

 

Si doneu de baixa algun director/tutor haureu de presentar un escrit amb la seva renúncia.

 

El Director del Projecte de Tesi ha de ser un investigador VINCULAT al Programa de Doctorat (veure línies de recerca i investigadors vinculats a l'apartat de presentació del Programa de Doctorat). En cas que el Director de Tesi NO hagi dirigit anteriorment una Tesi en el Programa, s’haurà d’enviar el següent DOCUMENT (adjuntar-lo en el correu electrònic). La Comissió acadèmica del Programa valorarà si l’investigador compleix els requisits per a dirigir una Tesi en el Programa.

Si el director de Tesi és un INVESTIGADOR NOVELL (no ha dirigit una Tesi anteriorment) és requisit co-dirigir la Tesi amb un investigador que com a mínim hagi dirigit una Tesi anteriorment (en qualsevol Programa de Doctorat).

Requisits formats de tesi (CA)  (ES)

Dates reunió Comissió Acadèmica  

 

Tràmits per al dipòsit i la defensa de la tesi doctoral

La matrícula donarà dret a la presentació de la sol·licitud fins al 30 de setembre. A partir de l’1 d’octubre de cada any, s’haurà de formalitzar una nova matrícula.

Els passos que has de seguir per a la defensa de la tesi són els següents:

 1.  Sol·licitud d'informe favorable a la comissió de seguiment per iniciar el dipòsit de la tesi (aproximadament un mes i mig abans de la data en què vulguis fer el dipòsit). SOL·LICITUD INFORME FAVORABLE PER A DIPOSITAR LA TESI / APPLICATION FOR A FAVOURABLE REPORT TO DEPOSIT THE THESIS
 2. Dipòsit de la tesi. DIPÒSIT TESI S'ha de fer de manera telemàtica mitjançant la instància genèrica que trobaràs a: https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html . Si els documents pesen molt, no els deixarà pujar tots; en aquest cas, envia un correu a doctorat_biomedicina@ub.edu  amb els documents que no has pogut pujar.
 3. Comissió Acadèmica del programa: cada 15 dies (DATES REUNIONS COMISSIÓ ACADÈMICA)
 4. Comissió de Doctorat de la facultat: trobaràs les dates  a la web de la Facultat on estàs matriculat/a

Defensa de la tesi: dins dels tres mesos següents a la Comissió de Doctorat.

 

PROCEDIMENT PEL DIPÒSIT DE TESI

1. PREVI: SOL·LICITUD D'INFORME FAVORABLE DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT:

A partir del tercer curs, un cop finalitzat el treball experimental necessari per desenvolupar els objectius de la Tesi, per poder iniciar el procés de dipòsit i lectura, s'ha de sol·licitar en primer lloc l'Informe favorable de la Comissió de Seguiment assignada. Aquest pas s'ha de fer aproximadament un mes i mig abans de la data en la que es tingui previst fer el dipòsit.

Per a aquest tràmit ens heu d'enviar en pdf a doctorat_biomedicina@ub.edu  els documents següents:

· Sol·licitud d'informe favorable (el trobareu al Campus virtual).

· CV o Document d'activitats (degudament signat pel doctorand director/s i tutor

· RESUM DELS RESULTATS que abasti tot el contingut de la tesi: un breu apartat d'introducció i objectius, els resultats, i una breu discussió i conclusions (Extensió orientativa 5/10 pàgines).

 

2. SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DEL DIPÒSIT DE TESI A COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA DE DOCTORAT- REVISAR SEGONS NOVA NORMATIVA

Un cop obtingut l'informe favorable de la Comissió de Seguiment, el segon pas serà presentar per instància genèrica la sol·licitud d'autorització per al dipòsit de la tesi doctoral https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html  Indicar "Àmbit: Assumptes acadèmics" i "Subàmbit: SED (Secretaria de la Facultat on estigueu matriculats)"

ELS IMPRESOS I LA DOCUMENTACIÓ QUE HA D'ACOMPANYAR A LA SOL·LICITUD DE DIPÒSIT DE TESI HAN DE SER ELS QUE ESTABLEIXI LA SECRETARIA DE LA FACULTAT ON ESTÀ MATRICULAT CADA ESTUDIANT (independentment del registre en el qual es presenti):

Facultat de Medicina (Campus Clínic)

Facultat de Biologia

Facultat de Farmàcia

Facultat de Física

Facultat de Química

Facultat de Psicologia

 

3. AUTORITZACIÓ DE LA DEFENSA DE LA TESI PER LA COMISSIÓ DE DOCTORAT DE LA FACULTAT CORRESPONENT.

Una vegada remesa la tesi, amb l'autorització de dipòsit i tota la documentació que l'acompanya al centre de matrícula, l'exemplar autoritzat de la tesi queda dipositat a la Secretaria d'estudiants i docència del centre, per un període de 7 dies.

Passat el dipòsit, és la Comissió de Doctorat del Centre qui autoritza la Defensa de la Tesi (Veure calendari de reunions de cada centre).

Les tesis s’han de defensar a la Facultat on estigueu matriculats.

 

Documentació

La sol·licitud s'acompanyarà, com a mínim, de la següent documentació (cal consultar les especificitats a cada Facultat i utilitzar-ne els seus formularis)

 • Sol·licitud d'autorització per dipositar la tesi doctoral (CA) (ES)
 • Informe favorable de director/a de la tesi i de tutor/a (CA) (ES)
 • Document d’activitats (document)
 • Fitxa TESEO (document). S'han d'omplir les dades de l'autor, dades direcció tesi, dades membres tribunal i  apartat d'informació de la tesi. Consulteu els codis UNESCO
 • Fitxa dades (document)  Veure com publicar tesis doctorals (CRAI)
 • Document  model autorització publicació tesi (document)
 • Declaració signada per doctorand/a de que la tesi és original, s'han complert els codis ètics i de bones pràctiques i de que no té plagi, manifestant que coneix  i consent que la seva tesi serà sotmesa a procediment per comprovar la seva originalitat (document)
 • Proposta membres tribunal (document) i currículum dels membres del tribunal proposats
 • Tesi en format digital (pdf)

 

**En tesis per articles: Informe del director sobre els articles (Art. 2.4)

 

Normativa membres tribunal

Tots els membres del tribunal han de tenir el grau de doctor i experiència investigadora acreditada.

El Tribunal de Tesi està format per tres membres titulars (un president, un secretari i un vocal) i dos suplents, tots ells amb el grau de doctor i amb experiència investigadora acreditada. En cas que un dels membres sigui un professor de la UB, es recomana que sigui el secretari.

No podran formar part del Tribunal els directors, el tutor, ni tampoc els investigadors que siguin membres de la Comissió de Seguiment de l’estudiant.

En les tesis per articles, no podran formar part del Tribunal de Tesi els investigadors que siguin co-autors de treballs d’investigació en els que hagi participat l’estudiant. Només en casos excepcionals en els que la temàtica de la investigació ho requereixi, la Comissió acadèmica del Programa podrà permetre, de forma prèviament justificada, l’exempció d’aquest requisit.

En aplicació de les disposicions transitòries del RD 99/2011, de 28 de gener, que regula els ensenyaments oficials de doctorat, els tribunals de tesis han de tenir majoria de membres externs a la Universitat, es a dir, només un dels tres titulars pot ser UB.

La majoria de membres del tribunal, no pot estar constituïda per investigadors de la institució en la que el doctorand ha realitzat la tesi.

L'acord de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat autoritzant el dipòsit, així com tota la documentació presentada i la proposta de sis membres per formar part del tribunal de tesi, serà remesa per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Biomedicina al President de la Comissió de Doctorat de la Facultat en la que s'hagi de realitzar el dipòsit i autoritzar la defensa.

 

Normativa reguladora del doctorat a la Universitat de Barcelona

Es pot presentar la sol·licitud de menció internacional amb caràcter previ a la sol·licitud del títol i fins tres mesos després del dia següent a la data de defensa de la Tesi.

 

NORMATIVA

Article 49. Menció internacional al títol de doctor

1. Es pot incloure en l’anvers del títol de doctor la menció doctor internacional sempre que hi concorrin les circumstàncies següents:

 

a) Que el doctorand hagi dut a terme una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyament superior o en un centre de recerca de prestigi, en què hi hagi desenvolupat activitats formatives o activitats de recerca vinculades al Pla de recerca. L’estada i les activitats, que ha d’haver autoritzat prèviament la Comissió Acadèmica del Programa, cal que s’acreditin amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca dels organismes on s’han dut a terme. Aquesta informació s’ha d’incorporar al document d’activitats del doctorand.

 

b) Que part de la tesi doctoral, com a mínim el resum i les conclusions, s’hagi redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficials a Espanya. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, els informes i els experts procedeixin d’un país de parla hispana o catalana. El compliment d’aquest requisit s’acredita mitjançant un certificat emès pel president del tribunal de la tesi doctoral.

 

c) Que un mínim de dos experts doctors que pertanyin a alguna institució d’educació superior o institut de recerca no espanyol hagi informat la tesi. El compliment d’aquest requisit s’acredita mitjançant la presentació de dos informes favorables de dos experts sobre la tesi prèviament a la defensa.

**La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Biomedicina ha establert el contingut mínim d’aquests informes i ha acordat com a requisit que cap dels dos no pot haver estat elaborat per un investigador que formi part del tribunal que ha jutjat la tesi.

 

El contingut mínim de l’informe:

- Sobre el contingut de la tesi:

Valoració sobre el contingut de la tesi i el grau de novetat dels resultats.

Valoració sobre la discussió i si aquesta posa en el context científic els resultats obtinguts.

 

- Sobre la forma:

Valoració sobre l’escriptura, estructura i presentació formal de la tesi.

 

d) Que, com a mínim, un expert que pertanyi a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació de recerca no espanyol, amb el títol de doctor, i diferent del responsable de l’estada mencionada en l’apartat a, hagi format part del tribunal avaluador de la tesi. Per complir aquest requisit no pot formar part del tribunal cap de les persones responsables que hagin certificat les estades de recerca o les activitats dutes a terme, d’acord amb el que s’especifica a l’apartat a. Aquest requisit s’acredita mitjançant la presentació d’una còpia de l’acta de grau de doctor, on consta el tribunal avaluador de la tesi doctoral.

2. La defensa de la tesi ha de tenir lloc a la Universitat de Barcelona, o, en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o, en els termes que identifiquen els convenis de col·laboració.

3. Amb caràcter previ a la sol·licitud del títol, i en un termini màxim de tres mesos a comptar des de l’endemà de la data de defensa de la tesi doctoral, el doctorand pot demanar la concessió de la menció de doctor internacional, adjuntant la documentació acreditativa de reunir els requisits establerts a l’apartat 1 d’aquest article a la Comissió Acadèmica del programa de Doctorat, la qual resol la concessió.

4. Les concessions acordades per les comissions acadèmiques de programes de doctorat s’han d’adjuntar a les peticions dels títols de doctor perquè es faci constar en els títols esmentats

 

L’imprès de sol·licitud (CA) (ES)  ha d’anar acompanyat de la següent documentació:

 • Informe favorable de dos experts estrangers sobre el contingut de la Tesi (veure els detalls a la normativa), previ a la data de defensa de la tesi. Els informes han d’identificar la persona que l’emet, la institució a la qual pertany i han de contenir la signatura i segell originals.
 • Relació de membres del tribunal que acrediti la participació d’un expert doctor, que pertanyi a una institució d’educació superior o centre de recerca no espanyol i que no pot ser l’investigador responsable de l’estada
 • Informe del President del Tribunal que certifiqui que part de la tesi doctoral s’ha redactat i presentat en una llengua diferent de qualsevol de les oficials a Espanya (En els casos d’haver realitzat l’estada en un país de parla hispana o catalana, no es requereix aquest document). Cal presentar el document original.
 • Certificat/s de l’estada/es del doctorand. (Cal presentar el document original)

 

 

ESTADES A L'ESTRANGER

 

Si voleu fer una estada a l'estranger, primer haureu de sol·licitar l'estada perquè la comissió acadèmica l'autoritzi (CA) (ES)

ALUMNES 1r ANY (MATRICULATS 2023-24)

Presentació del Pla de Recerca: s’ha de fer a través del gestor de tràmits de la UB https://www.ub.edu/acad/doctorat/apli/altm00001.php

 • Matriculats en el primer període de matrícula: del 2 al 21 d’abril del 2024.
 • Matriculats en el segon període de matrícula (febrer-març 2024): del 13 al 31 de maig del 2024.

Trobareu les instruccions i els documents al Campus Virtual, a l’apartat: ALUMNES DE PRIMER ANY/FIRST YEAR STUDENTS

ALUMNES 2n ANY EN ENDAVANT

Presentació del Resum Anual: s’ha de fer a través del gestor de tràmits de la UB https://www.ub.edu/acad/doctorat/apli/altm00001.php

 • Del 2 al 21 d’abril del 2024.

Trobareu les instruccions i els documents al Campus Virtual, a l’apartat: ALUMNES 2on ANY FINS DIPÒSIT TESI / STUDENTS 2nd YEAR TILL THESIS DEPOSIT

 

Presentació del Resum Final: alumnes que faran el dipòsit de la tesi abans del 30 de setembre del 2024.

 • S’aconsella fer aquest tràmit un mes i mig abans de la data en la que vulgueu fer el dipòsit de la tesi.

Trobareu les instruccions i els documents al Campus Virtual, a l’apartat: SOL·LICITUD INFORME FAVORABLE PER A DIPOSITAR LA TESI / APPLICATION FOR A FAVOURABLE REPORT TO DEPOSIT THE THESIS

ALUMNES A PARTIR 4rt CURS

Sol·licitud de pròrroga (CA)

L’han de sol·licitar:

 • Alumnes que fan el doctorat a temps complet que estan en el 4rt curs de doctorat, que no tinguin previst dipositar la tesi abans del 30 de setembre del 2024 i necessiten fer una cinquena matrícula.
 • Alumnes que fan el doctorat a temps parcial que estan en el 7è curs de doctorat, que no tinguin previst dipositar la tesi abans del 30 de setembre del 2024 i necessiten fer una vuitena matrícula.

 

L’heu d’enviar per correu electrònic a: doctorat_biomedicina@ub.edu

(*) Heu de marcar la casella de Pròrroga excepcional (1 any)

Data límit 30 de juny del 2024.

TOTS ELS ALUMNES EXCEPTE ELS QUE DIPOSITIN ABANS DEL 30 DE SETEMBRE DEL 2024

Supervisor Report: trobareu el document al Campus Virtual. L’heu d’entregar al vostre director i ell, un cop emplenat, l’ha d’enviar a la següent adreça de correu electrònic: investigadors_doctorat_biomedicina@ub.edu

Terminis d’entrega:

 • Alumnes 1r any matriculats en el primer període de matrícula: data límit 21 d’abril del 2024
 • Alumnes 1r any matriculats en el segon període de matrícula (febrer-març 2024): data límit 31 de maig del 2024
 • Alumnes 2n any en endavant: data límit 21 d’abril del 2024

Per a la signatura dels documents podeu utilitzar els següents mitjans electrònics:

 

Documents:

 

Informació de l'Escola de Doctorat

 

Normativa referent a les tesis doctorals:

 

Coordinadora Programa de Doctorat en Biomedicina: Esther Pérez Navarro

Personal Administratiu: doctorat_biomedicina@ub.edu

 

Coordinadors de les diferents àrees/línies d'investigació del Programa:

Bioinformàtica: Josep Lluís Gelpí 

Biologia Molecular i Cel·lular del Càncer: Francesc Tebar i Verónica Noé

Enginyeria Biomèdica: Gabriel Gomila

Immunologia: Jordi Lloberas 

Metabolisme, senyalització metabòlica i patologies associades: Teresa Carbonell, Ana Planavila  Eloi Montañez i Mireia Martín

Neurociències: Esther Perez Navarro

EL SISTEMA DE CONTROL DE GARANTIA EN EL PROGRAMA DE DOCTORAT EN BIOMEDICINA

En el Programa de Doctorat en Biomedicina es constitueix una Comissió permanent, formada per un representant de cada línia d'investigació i de cadascun dels màsters vinculats. Aquesta comissió és l'encarregada de la gestió ordinària, l'organització i el control dels mecanismes interns de funcionament del Programa, així com la designació i organització de les Comissions de seguiment dels doctorands.

Les Comissions de seguiment són l'òrgan de natura acadèmic-científica que realitza la funció de garant de la qualitat del procés d'elaboració de les tesis. Les seves principals funcions són:

 • La resolució de les admissions dels Plans de Recerca de cada doctorand
 • El seguiment anual dels projectes de tesi/Plans de Recerca i de l'evolució de la formació dels doctorands
 • L’assessorament acadèmic i/o científic a doctorands, directors i tutors de tesi
 • L’elaboració dels informes sobre els seguiment anuals i sobre el dipòsit de tesi
 

 

Sistema de garantia interna de la qualitat dels estudis de doctorat


1. Presentació

El sistema de qualitat de la facultat pren com a referència els estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’espai europeu d’educació superior elaborats per l’Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat de l’Educació Superior (ENQA) i adoptats pels ministres d’Educació europeus a Bergen (2005) (www.aqu.cat/doc/doc_44505772_1.pdf), segueix les directrius establertes per les agències de qualitat Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i l’Agència de Qualitat dels Estudis Universitaris de Galícia (AGSUG) en el programa AUDIT (www.aqu.cat/universitats/audit/index.html) i compleix els requisits de la normativa que s’estableix en l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials del Ministeri d’Educació i Ciència.

El sistema de qualitat de la facultat integra totes les activitats relacionades amb la garantia de la qualitat dels graus i els màsters universitaris i desplega el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) com a instrument que ha d’utilitzar tant en la fase de disseny dels ensenyaments com en la del seguiment continu d’aquests per assegurar l’assoliment dels objectius associats a la formació. A més, i mitjançant el marc del SAIQU, també desplega un sistema per assegurar la qualitat dels doctorats.

El SAIQU, certificat per AQU Catalunya en el marc del programa AUDIT, respon de manera global per tots els centres de la UB i es basa en tres eixos: planificació i documentació del sistema, organització de la gestió basada en processos i introducció de la rendició de comptes mitjançant l’elaboració de la memòria anual de la qualitat del centre. Aquests eixos reflecteixen el resultat de l’anàlisi sistemàtica per millorar-ne els ensenyaments.

 

2. L’abast del sistema de garantia interna de la qualitat dels estudis de doctorat
El desenvolupament del sistema de garantia de la qualitat dels estudis de doctorat de la UB parteix d’un marc de referència comú, que és el SAIQU del centre i que pren en consideració els criteris següents:

— Política i objectius de qualitat
El centre consolida una cultura de la qualitat basada en una política i ens uns objectius de qualitat coneguts i accessibles públicament, i també en els responsables del SAIQU del pla d’estudis.

— Disseny de l’oferta formativa
El centre disposa de mecanismes que li permeten mantenir i renovar l’oferta formativa, desenvolupant metodologies per a l’aprovació, per al control, per a l’avaluació i per a la millora periòdica de la qualitat dels ensenyaments. Aquests mecanismes preveuen addicionalment la suspensió eventual del títol i l’atenció als suggeriments i a les reclamacions.

— Desenvolupament de l’ensenyament i d’altres actuacions orientades a l’alumnat
El centre està dotat de procediments que li permeten comprovar que les accions que emprèn, incloent-hi la mobilitat, tenen la finalitat essencial d’afavorir l’aprenentatge de l’estudiant.

— Personal docent i investigador i personal d’administració i serveis
El centre disposa de mecanismes que asseguren que l’accés, la gestió i la formació del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis es duen a terme amb les garanties adequades perquè compleixin les funcions que els són pròpies.

— Serveis i recursos materials
El centre està dotat de mecanismes que li permeten dissenyar, gestionar i millorar els serveis i recursos materials per al desenvolupament adequat de l’aprenentatge de l’alumnat.

— Resultats de la formació
El centre disposa de procediments que li permeten garantir que per a la presa de decisions i la millora de la qualitat dels ensenyaments es mesuren, s’analitzen i s’utilitzen els resultats de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès.

— Informació pública
El centre està dotat de mecanismes que li permeten garantir la publicació periòdica d’informació actualitzada relativa a les titulacions i als programes.


3. Òrgan, unitat o persona responsable del sistema de gestió de qualitat

La UB, de conformitat amb l’article 46 de l’Estatut, té constituïda l’Agència de Polítiques i de Qualitat (www.ub.edu/agenciaqualitat/inform_general/objectius.html), aprovada pel Consell de Govern d’octubre de 2009.

L’Agència, com a òrgan consultiu i de supervisió, té, entre altres funcions, la coordinació de la gestió de la qualitat de tota l’oferta formativa (estudis de grau, màsters, doctorats i formació continuada), del seguiment de tots els estudis de doctorat i de l’avaluació d’aquests.

Fins que no s’adaptin els estudis de doctorat al Reial decret 99/2011 de doctorat, per a cada estudi de doctorat s’estableix una comissió, la Comissió dels Estudis de Doctorat, formada per un mínim de tres membres, un dels quals és el coordinador dels estudis de doctorat i exerceix les funcions de president. Aquesta comissió és la responsable de fer-ne el seguiment, de garantir-ne la qualitat —d’acord amb els protocols que estableix l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB—, de fer-ne l’anàlisi dels resultats, d’elaborar les propostes de millora que se’n derivin i d’informar anualment la Comissió dels Estudis de Doctorat del centre.

La Comissió dels Estudis de Doctorat, delegada del Consell de Govern de la Universitat, s’encarrega de l’establiment d’una coordinació adequada entre les comissions dels estudis de doctorat i els diferents òrgans de decisió als quals s’han delegat responsabilitats, tant en el centre o departament com en la Universitat; analitza l’informe elaborat per l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB, i fa el seguiment dels estudis de doctorat de la Universitat per dur a terme les millores necessàries.

La Comissió de Qualitat de la Facultat garanteix la implantació i l’efectivitat del sistema de qualitat de la facultat.

Aquesta comissió, conjuntament amb els agents que s’hagin definit en el sistema de qualitat, treballa de manera coordinada i sincronitzada en el disseny i el desplegament del sistema de qualitat amb l’elaboració de la memòria anual i amb el seguiment de la planificació estratègica. Ha de complir els objectius següents:

— Garantir que es mesurin, s’analitzin i s’utilitzin els resultats de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès per a la presa de decisions i la millora continuada de la qualitat dels ensenyaments oferts per la facultat.
— Supervisar l’execució efectiva dels ensenyaments i informar la societat sobre la qualitat.
— Garantir que en qualsevol moment els ensenyaments estan en condicions de superar amb èxit el procés de seguiment i d’acreditació dut a terme per les agències externes, tal com estableix la normativa espanyola.

 

4. Mecanismes en el programa de doctorat que permetin obtenir informació relativa al desenvolupament d’aquest, dels programes de mobilitat i dels seus resultats
Des de l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la UB s’elaboren les enquestes de satisfacció que es fan als doctorands al llarg del procés formatiu i de recerca, que són les següents:

— L’enquesta a l’alumnat que està en disposició d’obtenir el diploma dels estudis avançats (DEA).
— L’enquesta als graduats i graduades dels màsters universitaris.
— L’enquesta a l’alumnat que està cursant el període de recerca dels estudis de doctorat.


Tot el procediment de gestió de queixes, reclamacions i suggeriments s’estableix en un protocol d’actuació elaborat per l’Administració de Centre i aprovat per la Junta.

Els elements bàsics del protocol d’actuació són els següents:

— Totes les queixes, les reclamacions i els suggeriments els gestiona la Secretaria d’Estudiants i Docència, que canalitza les peticions cap a les persones o els òrgans que han de donar resposta.
— La resposta elaborada en el pas anterior s’envia a la Secretaria d’Estudiants i Docència, que s’encarrega de tramitar la resposta a la persona sol•licitant amb còpia a la persona responsable de l’òrgan afectat.

Si el centre no té assignades competències per respondre les queixes o reclamacions rebudes, la Secretaria d’Estudiants i Docència les envia als òrgans competents perquè en tinguin coneixement i les tramitin, i s’avisa la persona sol•licitant que s’ha derivat la petició a l’òrgan corresponent.

Anualment el Deganat i l’Administració de Centre reben una relació dels formularis de queixes, reclamacions o suggeriments presentats, incloent-hi les respostes, i un informe de cada una de les unitats implicades respecte de les actuacions que han portat a la pràctica per corregir les deficiències que s’hagin pogut detectar.

D’altra banda, arran de l’acord entre l’AQU Catalunya i els consells socials de les set universitats públiques catalanes, es duu a terme l’estudi d’inserció laboral dels doctors del sistema universitari català (www.aqu.cat/insercio/estudi_2008_doctors_es.html).

Els resultats de les enquestes esmentades s’analitzen com a part de l’avaluació institucional dels estudis de doctorat i es remeten a la Comissió dels Estudis de Doctorat perquè els pugui analitzar per a la millora del programa.

Per avaluar la producció científica dels alumnes doctorats s’han establert diferents mecanismes, com són l’accés a una base de dades institucional en el moment d’inscriure la tesi perquè puguin mantenir actualitzat el seu currículum i la creació dels premis del Consell Social de la Universitat als millors treballs científics derivats d’una tesi doctoral llegida a la UB, amb la finalitat de reconèixer la dedicació a l’estudi i a la recerca de l’alumnat titulat i estimular-ne la producció científica i la transferència de coneixements a la societat.

 

5. Mecanismes per posar en marxa les accions i millores derivades del procés de presa de decisions

Els mecanismes del SAIQU garanteixen que els resultats de les diverses enquestes i dels diversos processos els analitzin els òrgans de govern de la facultat per millorar, si escau, els aspectes assenyalats. La Comissió dels Estudis de Doctorat i la Comissió de Qualitat de la Facultat són els responsables de programar les accions per millorar els diversos processos derivats dels estudis de doctorat.

Comparteix-ho: