Administració de Centre

L'Administració de Centre és la unitat de direcció de les unitats administratives i de gestió adreçades a l’estudiant i al personal, tant acadèmic i investigador, com d’administració i serveis, que hi està adscrit. L’administrador de centre és el responsable màxim de la gestió al centre i la persona delegada de la gerència.

La missió de l’administració de centre és dirigir i coordinar el personal i els recursos econòmics i materials assignats al Centre, d’acord amb les polítiques de gestió definides per la Gerència, amb l’objectiu d’oferir el millor servei.

Les seves funcions són:

  • Dirigir i coordinar el personal i els recursos materials assignats, i detectar les necessitats que es puguin produir.
  • Afavorir les relacions entre els diferents àmbits de gestió: acadèmic, d’investigació, d’atenció a l’estudiant i amb el món de l’educació en general.
  • Organitzar i promoure activitats encaminades a la captació de nous recursos i a l’optimització dels existents.
  • Elaborar i administrar el pressupost del seu àmbit competencial.
  • Establir mecanismes de funcionament comuns, promovent la millora de processos.
  • Dirigir i coordinar aquells aspectes relacionats amb el manteniment dels edificis, les inversions, la logística i les activitats en espais.
  • Representar la gerència de la Universitat de Barcelona en el Centre.
  • Assistir i col·laborar amb els diferents òrgans col·legiats així com amb els càrrecs acadèmics del Centre.
  • Elaborar informes, criteris d’actuació i propostes de millora.
  • Dur a terme altres funcions de contingut assimilable a les anteriors quan s’escaigui.

Personal de l'Administració de Centre de Física i de Química

Localització i contacte

Físicament, l'Administració de Centre de Física i de Química es troba situada a la planta primera de l'edifici antic de la Facultat de Química, entrada per vestíbul Diagonal.

Telèfon: 934 021 109

Comparteix-ho: