Autorització a tercers

Els títols universitaris oficials poden ser retirats de la Secretaria d'Estudiants i Docència únicament per la persona titular que haurà d’identificar-se mitjançant presentació de l’original del DNI, NIE o passaport.

Si no pot fer-ho personalment, podrà autoritzar a una altra persona perquè el reculli, sempre mitjançant un poder notarial específic. En aquest cas, la persona autoritzada ha de portar el poder notarial i original i fotocòpia del seu DNI, NIE o passaport. Si l’esmentat poder ha estat formalitzat davant un notari estranger, el document ha de ser legalitzat per via diplomàtica o postil·lat, en el supòsit que l’estat d’on procedeix el document sigui signatari del Conveni de la Haia de 1961.

En cas de residir fora de Barcelona, la persona titular pot sol·licitar per escrit al centre, la tramesa del seu títol a la Delegación del Gobierno-Alta Inspección de Educación o Subdelegación del Gobierno o a la Oficina Consular més propera al seu lloc de residència. Aquest servei comporta el pagament previ d'una taxa per la despesa de la tramesa del títol.

Aquesta informació també és d'aplicació pel lliurament del Suplement Europeu del Títol.

model d'autorització