Comissió de Dinamització Lingüística
 • Funcions

  Són funcions de la comissió de dinamització lingüística:

  1. Impulsar i fer el seguiment del procés de dinamització lingüística de la facultat 

  2. Vetllar per l’aplicació de la normativa d’usos lingüístics de la Universitat de Barcelona

  3. Vetllar pels drets lingüístics de l’alumnat, professorat de la facultat i personal d’administració i serveis

  4. Coordinar-se amb el servei de llengua catalana de la Universitat de Barcelona

  5. Elaborar els plans anuals de dinamització lingüística de la facultat 

  6. Totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa

   

 • Membres

  La composició actual de la comissió és la següent (actualizada el maig de 2017):

  - Dra. Maria Dolores Velasco Castrillo ▪ Secretària de la Facultat
  - Dr. Joaquim Crusats Aliguer ▪ Representant del professorat de la secció de Química Orgànica
  - Dra. Anna De Juan Capdevila ▪ Representant del professorat de la secció de Química Analítica
  - Dr. Joan Dosta Parras ▪ Representant del professorat de la secció d'Enginyeria Química
  - Dr. Joan Formosa Mitjans ▪ Representant del professorat de la secció de Ciència de Materials
  - Dr. Arnald Grabulosa Rodriguez ▪ Representant del professorat de la secció de Química Inorgànica
  - Dr. Eudald Vilaseca Font ▪ Representant del professorat de la secció de Química Física
  - Marta Boada Collado ▪ Cap de secretaria
  - Núria Castells Quintana ▪ Representant dels Serveis Lingüístics
  - Carolina Rodríguez Gallo ▪ Becària

   

 • Esdeveniments

  La Comissió de Dinamització Lingüística organitza una sèrie d'actes al llarg del curs per promoure la utilització del català en la docència i en la recerca. Entre d’altres, aquests són:

  1. Actes culturals amb motiu de la festivitat de Sant Albert. Es lliura un diploma addicional als doctors, del curs ja finalitzat, que hagin presentat la tesi doctoral en català el mateix curs.

  2. Masterquímica, esdeveniment de periodicitat anual per divulgar en català els treballs de recerca dels màsters oficials de la Facultat. Al final d'aquesta pàgina podeu trobar els pòsters presentats el 2016 i 2017.

 • Xarxa de Dinamització Lingüística de la UB

  Consulteu-ne el web a Enxarxats UB.

Pòsters Masterquímica

Pòsters de les dues darreres edicions en format .pdf

Anàlisi de 126Sn en residus nuclears amb microesferes polimèriques selectives

Anàlisi de glicans de l'alfa-1-glicoproteïna àcida humana

Anàlisi sensorial, cromatogràfica, per espectroscòpia, d'infraroig i quimiomètric dels vins escumosos

Caracterització de la matèria orgànica dissolta (DOM) en aigües provinents d'una estació de tractament d'aigua potable (ETAP) mitjançant tècniques espectromètriques i cromatogràfiques

Caracterització i classificació de productes naturals i farmacèutics mitjançant cromatografia de líquids acoblada amb espectrometria de masses d'alta resolució (LC-HRMS)

Comparació de diversos mètodes per a la determinació d'arsènic inorgànic en productes de la pesca

Degradació d'efluents amb cianur. Aplicació sobre un mineral de gossan cianurat

Desenvolupament d'un catalitzador de Fe(III)/alginat modificat per a millorar l'estabilitat i el rendiment del procés foto-Fenton a pH neutre

Desenvolupament d'un mostrejador ceràmic passiu per la determinació de compostos citostàtics en aigua

Desxifrant malalties cerebrals lligades a carbohidrats

Determinació de sals d'amoni quaternari (QUATs) en aliments d'origen vegetal mitjançant LC-MS /MS

Fotocatàlisi del toluè en fase gasosa

L'efecte de l'aglomeració macromolecular sobre la cooperativitat de l'enzim glutamat deshidrogenasa

Modificació d'electròdes serigrafiats: aplicacions voltamperomètriques per a la determinació d'ions Pd(II) en mostres naturals

Nous materials nanoestructurats: nanopartícules magnètiques decorades amb imants unimoleculars

Producció de bioplàstis (PHA) a partir de residus sòlids urbans: Optimització de la fase de fermentació per co-digestió

Selecció de bactèries acumuladores de bioplàstics utilitzant la fracció orgànica dels residus municipals fermentada com a font de carboni i nutrients

Simulació per dinàmica Browniana de processos de difusió de proteïnes en medis intracel·lulars

Creixement en continu de microorganismes sulfur oxidants per a la seva aplicació en tecnologies de remediació ambiental

Desenvolupament d’una resina d’escintil·lació plàstica per a la determinació de 63Ni en mostres procedents del desmantellament d’instal·lacions nuclears

Desenvolupament d'estratègies per a la determinació de la solubilitat de fàrmacs en forma de cocristall

Desenvolupament d'un mètode UHPLC-MS/MS per a la determinació de ftalats en aliments envasats

Detecció de biomarcadors de la transferrina de ratolí pel diagnòstic de l’artritis reumatoide per μZIC-HILIC-MS

Determinació de fàrmacs en aigües residuals de geriàtrics per cromatografia de líquids i espectrometria de masses en tàndem

Determinació de fitoquelatines com a indicadors de contaminació per metalls en plantes: efecte en l'espècie latuca sativa

Digestió enzimàtica de proteïnes en línia amb l'electroforesi capil·lar acoblada a l'espectrometria de masses (1r premi)

Directrius per a la prevenció de la contaminació del sòl en el sector dels VFU (Vehicles Fora d’Ús)

Disseny, síntesi i estudi d’organocatalitzados asimètrics solubles en aigua

El grup tioacrilamida com a linker entre fàrmacs i biomolècules

Estudi computacional de les interaccions enzimsubstrat en l’enzim α-1,3-galactosil transferasa

Estudi de l’efecte del crowding macromolecular emprant simulacions de dinàmica Browniana

Estudi de la degradació del Metoprolol (MET) en aigües residuals pel procés foto-Fenton a pH circumneutre

Estudi de les interaccions d’spin i del magnetisme del “breathing crystal” Cu(hfac)2LR (LR=butil-pirazolil nitronil nitròxid) (3r premi)

Estudi del teixit de Daphnia magna mitjançant imatges hiperespectrals i mètodes quimiomètrics

Estudis de la resposta mecanofluorescent en elastòmers cristall líquids basats en el carbazole

Modelització del complex de Michaelis d'un enzim glicosidasa

Modificació d'elèctrodes seigrafiats amb biomolècules

Reaccions aldòliques creuades catalitzades per prolina

Reaccions d'alquilació d'enolats de titani(IV) diastereoselectives

Reaccions d'alquilació enantioselectives catalitzades per complexos de Ni(II) quirals

Seguretat alimentària: Anàlisi multi-residu de 50 antibiòtics en mostres de múscul, fetge i ronyó mitjançant LC-MS/MS

Sistemes supramoleculars d’or (I) amb propietats luminescents emprats com a sensors químics

Tractament de la xilazina mitjançant processos d'oxidació avançada (AOPs)

Transferència de la quiralitat dels agregats supramoleculars de la tetrafenilporfirina sulfonada en organocatàlisi

UHPLC-MS/MS per l'anàlisi de colorants en olis d'oliva adulterats

Comparteix-ho: