Atén i atent/a. Estratègies per millorar l'assistència i l'aprofitament de les classes presencials

En els darrers anys diversos professors del primer curs de l'ensenyament de Podologia hem constatat que, a mesura que avança el semestre, es redueix significativament l'assistència de l'alumnat a les classes de teoria. L'absentisme és més pronunciat els dies previs a les proves parcials de l'avaluació continuada planificades per les diferents assignatures del curs. A més, com posen de manifest diversos estudis descrits a la bibliografia, hem corroborat que existeix una correlació positiva entre el grau d'assistència a classe i les puntuacions obtingudes en la proves finals. 

Amb aquests antecedents i amb l'objectiu de mantenir l'assistència de l'alumnat durant tot el curs, ens proposem introduir canvis a dos nivells. Per una banda, s'estructuraran les classes de teoria en blocs de 15-20 minuts que alternin la transmissió de la informació amb diverses activitats de participació activa, seguint patrons recomanats des del camp de la neurociència educativa per mantenir l'atenció a l'aula. Per altra banda, es canviarà el sistema d'avaluació continuada de les nostres assignatures Fisiologia, Bioquímica i Biofísica. Concretament, es substituiran les proves parcials de cada bloc de cada assignatura per petites activitats avaluatives de 15-20 minuts de durada que es realitzaran en hores de classe presencial. 

Es pretén que la introducció d'aquestes estratègies promoguin l'interès per assistir i atendre a classe, que redueixin el grau d'estrès que acumulen els estudiants al llarg del semestre i que tot plegat condueixi a una millora de l'aprenentatge i del rendiment acadèmic. 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'objectiu final d'aquest projecte és millorar l'assistència i l'aprofitament de les classes presencials per afavorir i consolidar l'aprenentatge del nostre alumnat. Pretenem assolir aquest objectiu abordant dues vessants diferents: 

1. Estructuració de les hores de classe en blocs de 15-20 minuts: s'aprofitarà el primer bloc de classe, en què el grau d'atenció de l'alumnat és més elevat, per introduir conceptes nous i informació d'interès. El següent bloc serà més reflexiu, amb promoció del treball col·laboratiu si s'escau. L'últim bloc serà d'activitat, ja sigui resolució d'exercicis o preguntes dels temes treballats en la classe present o en classes anteriors. 

2. Canviant el sistema d'avaluació continuada: fins ara, es realitzava un examen on s'avaluaven segments del temari, i a partir d'ara es pretén realitzar activitats avaluatives durant el transcurs d'algunes classes presencials. Es pot aprofitar el primer bloc de la classe per realitzar un petit test o exercici relacionat amb els conceptes treballats en classes anteriors, o, alternativament, es pot aprofitar l'últim bloc de la classe per a què els alumnes realitzin algun esquema, mapa conceptual, exercici, etc. relacionat amb els continguts treballats a classe aquell dia. L'alumnat haurà d'haver realitzat com a mínim un 75% de les activitats per poder realitzar la prova final de l'assignatura.  

Codi del projecte: 
2020PID-UB/001
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Anna Vidal Alabró
Participants: 
Anna Manzano Cuesta
Pepita Giménez Bonafé
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Podologia
Assignatures implicades: 
Bioquímica i biofísica
Fisiologia