Desenvolupament de les competències de l’alumnat de Màster en Història contemporània en l’ús de tecnologies a través de la implementació de la Intel·ligència Artificial (IA)

Presentem una Proposta d’Innovació Docent (PID) a l’ensenyament de Màster, la finalitat del qual consisteix en la integració de la Intel·ligència Artificial (IA) amb l’objectiu de desenvolupar diverses competències generals/transversals de l’alumnat recollides en els plans docents de les assignatures detallades. Aquesta proposta neix de la necessitat d’adequar el disseny tradicional de les pràctiques del Màster d’Història contemporània i món actual a l’ús de tecnologies emergents en l’àmbit de l’ensenyament, com és el cas de la intel·ligència artificial, en entendre que facilitaran el desenvolupament de competències metodològiques i de la capacitat de compromís ètic i d’integració de tecnologies dels alumnes.

Som conscients que es tracta d’un àmbit de treball poc explorat i encara en fase de desenvolupament i desplegament, però entenem que com a docents no podem obviar la irrupció de la IA en l’àmbit acadèmic atès que esdevé una oportunitat per innovar el model educatiu en relació amb les competències dels estudiants. Així, fent nostra la tesi de Mike Sharpless, catedràtic emèrit de Tecnologia Educativa de l’Open University, que defineix la IA com una eina molt potent, capaç d’estimular la creativitat i l’aprenentatge dels alumnes, volem aprofitar l’interès que aquesta ha  generat per incidir en els objectius d’aprenentatge i en les competències dels estudiants a partir de la seva implementació en les pràctiques de les assignatures.

L’objectiu seria que els alumnes duguessin a terme exercicis pràctics, en un entorn de noves tecnologies suggeridor, com la IA, que permeti millorar les seves capacitats, ètica i pensament crític. Per assolir-ho pretenem impulsar la realització d’exercicis que cerquin que els estudiants usin ChatGPT verificant les seves aportacions, contrastant les dades que aporti el text generat, ampliant el text inicial o incorporant un aparell crític al mateix.

En aquest sentit, els exercicis pràctics que volem implementar poden incloure diverses demandes a l’alumnat, com per exemple que demostri la seva capacitat a l’hora de vincular el text resultant generat per la IA (exempt de referències bibliogràfiques si no s’explicita en la demanda) amb fonts històriques tradicionals escaients per atorgar un aparell crític al text inicial. Una altra demanda seria que els estudiants contrastin si les referències proposades per la IA (en cas d’explicitar-se a la demanda inicial) són idònies amb relació a la qüestió plantejada. El docent també pot demanar, en una la darrera fase d’avaluació de la pràctica, que els estudiants que demostrin la seva capacitat per anar més enllà de la redacció produïda inicialment per la IA i elaborin un nou text més estructurat, incisiu, analític i que incorpori referències bibliogràfiques que es considera adequades per un exercici de Màster.

Ens sembla oportú presentar aquesta Proposta d’Innovació Docent en un període de desplegament d’aquesta tecnologia. Les inversions de les grans companyies del sector entenem que han posat, i posaran encara més en un futur pròxim, la intel·ligència artificial a l’abast de la comunitat acadèmica (estudiants i professors) i, per tant, cal utilitzar la potencialitat d’aquesta eina per poder millorar les competències i capacitats d’aprenentatge dels alumnes de les diverses assignatures del Màster.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectiu general:

Millorar les competències de l’alumnat de Màster en Història contemporània en l’ús de tecnologies a través de la implementació de la Intel·ligència Artificial (IA).

Objectius específics:

  • Desenvolupar les competències de l’alumnat relacionades amb la capacitat d’integrar l’ús de tecnologies a partir de la seva adequada aplicació en els exercicis pràctics proposats.
  • Implicar als alumnes en els exercicis pràctics de les diferents assignatures que participen en el projecte d’innovació docent.
  • Establir indicadors d’avaluació que permetin obtenir evidències dels aprenentatges assolits pels estudiants.
  • Promoure la capacitat analítica de l’alumnat sobre l’ús de fonts històriques tradicionals.

Argumentar l’adequació dels objectius a la finalitat del projecte: 

Pel que fa al primer objectiu específic, desenvolupar les competències de l’alumnat relacionades amb la capacitat d’integrar l’ús de tecnologies a partir de la seva adequada aplicació en els exercicis pràctics proposats, l’entenem adequat en relació amb la competència general/transversal: Capacitat per integrar les tecnologies de la informació i de la comunicació en les activitats educatives.

En el cas del segon, implicar als alumnes en els exercicis pràctics de les diferents assignatures que participen en el projecte d’innovació docent, l’entenem adient en relació amb la competència general/transversal: Capacitat per dissenyar i aplicar estratègies que permetin aprofitar els processos d’interacció i de comunicació a l’aula, i metodologies que permetin obtenir un rendiment educatiu òptim.

Pel que fa al tercer, establir indicadors d’avaluació que permetin obtenir evidències dels aprenentatges assolits pels estudiants, el vinculem a la competència general/transversal: Capacitat per detectar les dificultats d’aprenentatge específiques de la disciplina i per aplicar-hi recursos que en facilitin la superació.

El darrer dels objectius específics, promoure la capacitat analítica de l’alumnat sobre l’ús de fonts històriques tradicionals, associat a les competències generals/transversals: Capacitat per detectar les dificultats d’aprenentatge específiques de la disciplina i per aplicar-hi recursos que en facilitin la superació i Capacitat per integrar les tecnologies de la informació i de la comunicació en les activitats educatives, necessàries perquè l’alumne identifiqui l’aparell crític adient en relació amb el text demandat en l’enunciat de la pràctica. I, a la vegada, si la IA ofereix referències bibliogràfiques esbrinar si són les més escaients.

L’assoliment d’aquests objectius a la finalització del projecte comportaria reeixir en l’objectiu principal del mateix: Millorar les competències de l’alumnat de Màster en l’ús de tecnologies a través de la implementació de la Intel·ligència Artificial (IA).

Codi del projecte: 
2023PID-UB/002
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Carles Viñas Gracia
Participants: 
Jordi Roca Vernet
Agustí Colomines i Companys
Santiago Izquierdo Ballester
Paola Lo Cascio
David Cao Costoya
Carles Santacana i Torres
Giovanni Cattini
Teresa Abelló Güell
Jordi Ibarz Gelabert
Víctor Gavin Munté
Andreu Mayayo i Artal
Oriol Dueñas Iturbe
Gemma Torres Delgado
Queralt Solé i Barjuan
Daniel Roig Sanz
Antoni Vives Riera
Martin Iturralde Valls
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Màster d’història contemporània i món actual
Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania
Màster de formació de professorat de Secundària obligatòria i Batxillerat
Assignatures implicades: 
574666 La Dictadura Franquista
574655 Els arxius de la contemporaneïtat en l’era digital
575492 Transició, Democràcia i Crisi del Sistema a Espanya
574661 Auge i Decadència de la Modernitat. La Irrupció de la Cultura de Masses (1870-1945)
574807 Processos de Construcció Nacional: Catalunya i Espanya
574660 Cultures del Treball, Sindicalisme, Anarquisme i Socialisme
574657 Metodología de la Investigación y Transferencia del Conocimiento
568983 Història dels Feminismes
566788 Complements d'Història
565970 Taller d’història
574809 Bases econòmiques i materials del món contemporani
574663 La globalització i les relacions de poder després de la Guerra Freda
574659 Identitats de gènere i mobilització en el segle XX