L’AVALUACIÓ DEL TREBALL EN EQUIP

L’objectiu principal d’aquest projecte consisteix a aprofundir en les competències dels estudis de mestre i de màster de secundària relacionades amb el treball en grup:

•Capacitat per treballar en equip, i per col·laborar o liderar quan sigui necessari.

. Capacitat per identificar necessitats d'informació i capacitat per cercar, analitzar i processar aquesta informació, a més de valorar-la, usar-la i comunicar-la de manera eficaç, crítica i creativa.

• Capacitat per planificar, organitzar i gestionar processos, informació i projectes, i per resoldre problemes. Habilitat per tenir iniciativa i esperit emprenedor i per generar noves idees i accions.

• Habilitats lingüístiques orals i escrites per ensenyar (en català, castellà i anglès) i habilitats de comunicació en diferents nivells i registres.

• Capacitat per fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, comunicar-se i compartir coneixements.

Diferents estudis destaquen que la retroalimentació és un dels aspectes que sembla tenir més impacte en l’aprenentatge (Hattie, 2012) *. Els efectes de la retroalimentació, encara que positius en general, són notablement variables. Aquest projecte pretén aprofundir en la comprensió d'aquesta variabilitat i clarificar què fa que el retorn sigui o no efectiu en el treball en equip. La retroalimentació normalment es dona en tres nivells diferents:

1. Tasca: El retorn en aquest nivell descriu el rendiment de l'estudiant en una tasca determinada, com ara distingir respostes correctes i incorrectes, adquirir informació específica o construir coneixements.

2. Procés: Els comentaris en aquest nivell descriuen els processos subjacents o relacionats amb tasques, com ara les estratègies que els estudiants poden utilitzar per detectar o aprendre dels errors, indicacions per buscar informació o maneres d'establir relacions entre idees.

3. Autoavaluació:  Aquest nivell de retroalimentació descriu com els alumnes poden supervisar, dirigir i regular les seves pròpies accions a mesura que treballin cap a l’objectiu d’aprenentatge. El retorn a aquest nivell fomenta la voluntat i la capacitat de buscar i tractar eficaçment la retroalimentació, d’autoavaluar-se i, en conseqüència de millorar el treball.

En les primeres fases d’aquest projecte ens proposem dissenyar rúbriques que facilitin el retorn que es fa als diferents equips d’alumnes, amb la finalitat de millorar el seu rendiment.

* Hattie, J. (2012). Visible learning for teachers: Maximizing impact on learning. Routledge.

FASES DEL PROJECTE:

FASE 1- Primer semestre curs 2019 - 2020

Assignatures implicades:

Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil (Educació Primària)

Didàctica de la Llengua Estrangera (Menció LE - Ed. Infantil i Ed. Primària)

Didàctica de la Llengua i la Literatura (Màster Secundària - Primeres Llengües i Llengües Estrangeres)

Pràctiques 2 del GEP del Doble Itinerari  - Ed. Infantil i Ed. Primària.

 

Accions:

Recerca bibliogràfica i identificació de diferents tècniques i procediments d’avaluació de treball en equip (autoavaluació, coavaluació, etc.)  amb la finalitat de millorar els processos de retorn i l’autoregulació dels aprenentatges. (Objectiu 1).

Disseny  d’activitats col·laboratives d’acció i reflexió, amb la finalitat d'afavorir la presa de decisions i la responsabilitat compartida. (Objectiu 2).

Disseny i implementació (en fase pilot) d’entorns avaluatius del treball en equip, per exemple pautes d’observació, rúbriques, textos reflexius, debats grupals, etc., en funció de la tipologia de les assignatures implicades. (Objectiu 3).

 

FASE 2- Segon semestre curs 2019 - 2020

Assignatures implicades:

Didàctica de la Llengua II (Grau d'Educació Infantil).

Didàctica de les Habilitats Comunicatives (Grau d'Educació Primària).

Accions:

A partir de les propostes dissenyades i pilotades a la primera fase, i un cop establert un conjunt d’activitats col·laboratives d’acció i reflexió per a les assignatures del segon semestre, es procedirà a posar en pràctica els entorns avaluatius del treball en equip mitjançant la participació i implicació conjunta del professorat i alumnat. (Objectius 2 i 3).

FASE 3-  Primer i segon semestre del curs 2020 - 2021

Assignatures:

Primer semestre:

Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil (Educació Primària)

Didàctica de la Llengua Estrangera (Menció LE - Ed. Infantil i Ed. Primària)

Didàctica de la Llengua i la Literatura (Màster Secundària - Primeres Llengües i Llengües Estrangeres)

Pràctiques 2 del GEP del Doble Itinerari  - Ed. Infantil i Ed. Primària.

Segon semestre:

Didàctica de la Llengua II (Grau d'Educació Infantil).

Didàctica de les Habilitats Comunicatives (Grau d'Educació Primària).

Accions:

Utilitzar en les assignatures implicades en el projecte les pautes, rúbriques i textos reflexius seleccionats i pilotats en les fases 1 i 2. Es posarà èmfasi en fomentar la participació dels estudiants en la creació, discussió i anàlisi d'aquests instruments de reflexió i avaluació. (Objectius 2 i 3).

Usar diferents recursos informàtics per avaluar el treball en equip a través de l’exploració i l’anàlisi del programari existent, amb la finalitat de consolidar-ne l’ús en la pràctica docent universitària de la facultat. (Objectiu 4).

Avaluar els resultats del projecte (veure apartat "Avaluació" d'aquesta proposta de projecte d'innovació).

Fer divulgació dels resultats del projecte a publicacions, congressos i jornades d'innovació docent (CIDUI, CIMIE, etc.).

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius generals d’aquest projecte són els següents:

1. Identificar i definir les diferents tècniques/bones pràctiques i procediments d’avaluació de treball en equip (autoavaluació, coavaluació, etc.)  mitjançant la cerca bibliogràfica de l’estat de la qüestió amb la finalitat de millorar els processos de feedback i l’autoregulació dels aprenentatges.

2. Desenvolupar la capacitat del treball en equip dels estudiants del projecte mitjançant la participació en activitats col·laboratives d’acció i reflexió per afavorir la presa de decisions i la responsabilitat compartida.

3. Dissenyar i implementar entorns avaluatius del treball en equip (pautes d’observació, rúbriques, textos reflexius, debats grupals, etc.) a través de la participació i implicació conjunta del professorat i alumnat, per tal d’experimentar els beneficis de l’avaluació conjunta.

4. Usar els diferents recursos informàtics adequats per avaluar el treball en equip a través de l’exploració i l’anàlisi del programari existent amb la finalitat de consolidar-ne l’ús en la pràctica docent universitària de la facultat.

Codi del projecte: 
2019PID-UB/019
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Civera Lopez, Maria Isabel Ursula
Participants: 
Alba Ambrós Pallarès
Carme Arbonés Solá
Elisabet Contreras Barceló
Montserrat Fons Esteve
Marcelino Jiménez León
Maria Soledad Muñoz Gordillo
Mireia Pérez Peitx
Juli Palou Sangrà
Joan Marc Ramos sabaté
Lorena Berríos Barra
Ensenyament/s: 
Grau d'Educació Primària. Facultat d'Educació. UB
Grau d'Educació Infantil. Facultat d'Educació. UB
Doble Itinerari. Facultat d'Educació. UB
Master de Formació de Professorat de Llengües Primeres de Secundària. Facultat d'Educació. UB
Master de Formació de Professorat de Llengües Estrangeres. Facultat d'Educació. UB
Assignatures implicades: 
Pràctiques 2 del GEP del doble itinerari
Didàctica de la Llengua i la Literatura (Màster Secundària)
Didàctica de la Llengua Estrangera (Menció LE)
Didàctica de la Literatura Infantil i Juvenil (Primària)
Didàctica de les Habilitats Comunicatives (Primària)
Didàctica de la Llengua II (Infantil)