La competència 'comunicació oral' com a peça fonamental en la transferència de coneixement per part de l'alumnat del Màster de Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenala públic no especialitzat (alumnat de la Universitat de l'Experiència)

El Màster Criminologia, Política criminal i Sociologia Juridicopenal explicita com a competències bàsiques de la titulació les següents: 

- Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi. 

- Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques que estan vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis.

- Comunicar de manera clara i sense ambigüitats les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats. 

En ordre a plantejar com avaluar aquestes competències, proposem aprofitar el Seminari dissenyat per a la Universitat de l’Experiència “Dijous criminals” (programa per a estudiants majors de 55 anys, amb o sense titulació; es a dir públic no especilitzat) i vincular aquesta avaluació a la assignatura ‘Taller de recerca’, dirigida a la preparació del TFMs.  

Tot prenent com a base temes d'interès politicocriminal o criminològic, estudiants del Màster impartiran diferents sessions de treball del Seminari “Dijous criminals” amb l’objectiu d’apropar els conceptes i eines bàsiques de la Criminologia als estudiants de la Universitat de l’Experiència. 

La tercera de les competències bàsiques fa referència com hem dit a ‘comunicar (...) a públics especialitzats i no especialitzats.’ Creiem que un espai amb públic no especialitzat (com és el cas de l’alumnat de la Universitat de l’Experiència) constitueix un escenari idoni per sotmetre a avaluació les competències bàsiques esmentades.   

La proposta és idear una avaluació a partir de rúbriques amb diferents eixos i obtenir tres diferents grups de respostes:  

1) respostes dels estudiants de la Universitat de l’Experiència matriculats en el seminari ‘Dijous criminals’;  

2) respostes del membre de professorat especialitzat en la matèria objecte de la sessió; i  

3) respostes del membre de professorat no especialitzat en la matèria.  

En una següent fase les respostes es creuaran per tal d’obtenir un primer resultat de l’avaluació.  

 

Paral·lelament, es demanarà als estudiants del Màster l’elaboració d’un autoinforme amb els següents punts de reflexió:

- Analitzar l’experiència de fer la xerrada: perspectives inicials i resultat. 

- Explicar què ha après o reforçat en preparar i fer la xerrada. 

 

La proposta d’avaluació final tindrà en compte ambdós resultats. 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Són objectius d'aquesta proposta, de manera general, avaluar la competència bàsica de la titulació "comunicació clara i sense ambigüitats de les conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzat". A tal fi, i de manera específica, es proposa treballar l'elaboració d'unes rúbriques que permetin l'avaluació de la competència en diferents eixos i per diferents perfils avaluadors. Aquestes rúbriques seran conegudes pels estudiants abans de la seva avaluació, tot buscant facilitar la preparació de la sessió avaluadora.

També és objectiu específic provocar la reflexió crítica per part dels estudiants del seu procés d'aprenentatge. A tal fi, es demanarà l’elaboració i entrega d’un autoinforme amb els següents punts de reflexió:

- Analitzar l’experiència de fer la xerrada: perspectives inicials i resultat. 

- Explicar què ha après o reforçat al preparar i fer la xerrada. 

Finalment, és també objetiu general d'aquesta proposta millorar l'acompanyament dels estudiants de Màster en la preparació dels seus TFMs, facilitant un espai en el que presentar els aspectes bàsics o de partida dels seus projectes d'investigació amb la possibilitat de revisar i reflexionar sobre temes que es detectin no s'han entès bé.

 

Codi del projecte: 
2022PID-UB/009
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Marta Bueno Salinas
Participants: 
Víctor Gómez Martín
Antonio Madrid Pérez
David Viñas Piquer
Iñaki Rivera Beiras
Alejandro Forero Cuellar
Grup d'innovació docent: 
Facultat: 
Ensenyament/s: 
Màster Universitari en Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal
Assignatures implicades: 
Taller de recerca