La Millora de la competència de treball en equip mitjançant l’avaluació entre iguals a l’assignatura “Història i Cultures Postcolonials”

Aquest projecte d’innovació docent vol incidir en la millora de la competència transversal del treball en equip mitjançant la introducció de l’avaluació entre iguals en l’elaboració d’un projecte d’investigació en grup (amb un valor total del 30% de la nota) a l’assignatura “Història i Cultures Postcolonials”. Aquesta assignatura obligatòria és de segon curs dels graus d’Estudis Anglesos i Llengües Modernes, s’ofereix el segon quadrimestre i consta de tres grups de matí i un de tarda d’entre 45 i 60 estudiants. Es tracta d’una assignatura en la qual s’incideix en la capacitat de treball en equip, la capacitat creativa i la capacitat de desenvolupar pensament crític. És una assignatura clau en el grau que busca desemmascarar els discursos colonials i heteropatriarcals vigents a través de l’estudi de documents textuals i visuals de distintes cultures del món postcolonial anglòfon.

El projecte d’investigació és un element central de l’assignatura que es realitza en grups i que necessita ser actualitzat per afinar-ne més els resultats. En particular, aquesta proposta d’innovació docent pretén ampliar el seguiment durant l’elaboració del projecte d’investigació i introduir l’avaluació entre iguals. Fins ara, cada grup entregava dos informes de seguiment obligatoris bastant generals i era només el/la docent qui donava feedback a cada grup. La proposta de millora d’aquesta metodologia activa d’aprenentatge inclou la millora del procés pautat i escalonat de retroalimentació i el mecanisme d’avaluació entre iguals per tal que l’alumnat en equip participi del procés d’aprenentatge dels altres equips en un estadi intermedi d’elaboració del projecte.

Per tal de portar a terme aquesta estratègia es demanarà que cada grup (d’un màxim de tres alumnes) gravi un vídeo d’una durada aproximada de 5 minuts en el qual descriguin la idea del seu projecte, el disseny de les tasques incloses i la seva documentació, planificació i desenvolupament. Els vídeos es penjaran en un flipgrid i es demanarà que cada grup avaluï dos dels altres vídeos –  que s’assignaran de forma aleatòria – mitjançant una rúbrica elaborada per l’equip docent que es penjarà a corubrics. L’eina corubrics facilitarà la coavaluació i el processament de dades per obtenir la mitjana.

Un cop cada grup ja hagi rebut feedback del primer informe de seguiment per part del/la docent i hagi tingut temps de repensar el seu projecte i fer els canvis pertinents d’acord a la retroacció del/la docent, gravarà el vídeo. El feedback rebut per part dels altres grups d’alumnes inevitablement provocarà un canvi substancial en el disseny del segon informe de seguiment, ja que en aquest segon informe es passarà a comprovar també que s’han treballat els descriptors de la rúbrica que necessitaven millora i s’han introduït els canvis proposats pels companys i companyes (o bé s’han desestimat de forma argumentada).

Finalment, també es demanarà que cada grup, de forma consensuada, escrigui un breu paràgraf amb idees que creguin que poden afavorir la realització dels projectes que se’ls ha demanat que avaluïn. Se’ls donarà exemples de paràgrafs en una sessió en la que se’ls explicarà el funcionament de l’estratègia implementada. D’aquesta manera, el projecte de millora es pot vincular amb les següents línies d’innovació: aprenentatge entre iguals, aprenentatge autònom, elaboració de projectes, avaluació formativa i avaluació continuada.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’estratègia implementada contribuirà primordialment a la millora de la competència transversal del treball en equip, és a dir, a millorar la capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú. Sent més específics, els objectius son que els estudiants siguin capaços d’/de:

Incorporar-se en equips interdisciplinaris i multiculturals.

Desenvolupar habilitats de treball col·laboratiu (tècniques de comunicació, d’organització de la feina, de gestió del temps o de dinàmiques de grup.)

Assumir la responsabilitat individual i la construcció conjunta d’idees.

Codi del projecte: 
2023PID-UB/030
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Maria Grau Perejoan
Participants: 
Cornelis Martin Renes
Elisabeth Massana Vidal
María Isabel Alonso Breto
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
ESTUDIS ANGLESOS
Assignatures implicades: 
362723 Història i Cultures Postcolonials