Simulació per al desenvolupament de competències transversals. Una experiència d’innovació docent en el Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes

Una de les reivindicacions dels estudiants dels graus de Formació del Professorat i també del Màster de  Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat,  Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, és el de participar en una formació de caire més pràctic en la qual es puguin posar en joc algunes de les competències que han de restar assolides en finalitzar els estudis. La finalitat és que els i les estudiants del Màster adquireixin i desenvolupin competències de diverses assignatures, d’una manera integrada i global, atenent a la complexitat de les situacions que es trobaran en el seu dia a dia com a professionals de l’educació secundària, essent capaços d’abordar-les en un entorn segur durant el seu procés de formació.

Per aconseguir-ho, entre d’altres estratègies i recursos, des de la coordinació del màster i l’equip impulsor es pretén generalitzar la metodologia de la simulació en la formació dels futurs docents d’educació secundària d’una manera interdisciplinària, combinant les competències transversals i algunes d’específiques de diverses assignatures. En el marc del projecte s'entendrà com a simulació el que s'estableix en el Healthcare Simulation Dictionary publicat per la Society for Simulation Healthcare (2016:34):

  • A technique that creates a situation or environment to allow persons to experience a representation of a real event for the purpose of practice, learning, evaluation, testing, or to gain understanding of systems or human actions.
  • An educational strategy in which a particular set of conditions are created or replicated to resemble authentic situations that are possible in real life. Simulation can incorporate one or more modalities to promote, improve, or validate a participant’s performance.
  • An educational technique that replaces or amplifies real experiences with guided experiences that evoke or replicate substantial aspects of the real world in a fully interactive manner.
  • A pedagogy using one or more typologies to promote, improve, or validate a participant’s progression from novice to expert.
Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

La finalitat és que els i les estudiants del Màster desenvolupin una bona pràctica educativa quan esdevinguin docents d’Educació secundària, adquirint i desenvolupant competències pròpies de la funció docent, d’una manera integrada i global, resolent en primera persona situacions complexes que es trobaran en el seu dia a dia com a professionals de l’educació secundària.

Sabem que per a arribar a aquesta finalitat calen molts esforços, diverses assignatures i metodologies, i que no depèn únicament del projecte que aquí es presenta. Ara bé, la proposta pretén ser una plataforma que serveixi de palanca d’aprenentatge per als futurs docents de secundària situant-los en experiències creades específicament per a desenvolupar-se com a docents, abans de la seva arribada a les pràctiques curriculars.

 

Amb aquest marc de fons, els objectius a assolir són:

Des del punt de vista de l’equip docent:

  • Objectiu 1. Dissenyar, implementar i avaluar un programa transversal de simulació que incorpori assignatures del mòdul genèric (obligatori) per a l’adquisició de competències transversals i específiques.
  • Objectiu 2. Identificar i analitzar les potencialitats de la simulació com a metodologia docent per a l’aprenentatge de les competències transversals i específiques del mòdul genèric del Màster, en l’àrea de la formació docent d’educació secundària, i la seva possible extensió a altres assignatures.
  • Objectiu 3. Construir un programa transversal de simulació per a l’adquisició de competències transversals i específiques en el Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat,  Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, mitjançant la metodologia de la simulació que serveixi com a base per a la construcció d’un programa transversal més extens i sostenible en el temps, en el nucli de la Facultat d’Educació.

Des del punt de vista dels estudiants

  • Objectiu 4. Adquirir i posar en pràctica competències transversals i específiques pròpies de les assignatures del mòdul genèric del Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat,  Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, mitjançant la metodologia de la simulació.
  • Objectiu 5. Participar, de primera mà, en experiències d’aprenentatge globalitzades que permetin l’apropament a la complexitat de la pràctica educativa en un entorn formatiu segur i controlat.
  • Objectiu 6. Conèixer la percepció de l’alumnat i del professorat respecte l’adquisició de competències transversals i específiques.
Codi del projecte: 
2022PID-UB/023
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Nùria Serrat Antolí
Participants: 
Susana Arànega
Marina Elias
Santiago Eizaguirre
Maria Padrós
Ana Remesal
Pilar Janer
Gemma Pérez
Mercè Álvarez
Juan José Moreno
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
Assignatures implicades: 
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat
Context de l'Educació Secundària. Sistemes, Models i Estratègies
Sociologia de l'Educació Secundària