SIMULACIÓ DE ROLS EN UN ESCENARI REAL. PRÀCTIQUES ESCENIFICADES A L’ASSIGNATURA DE LABORATORI I INSTRUMENTACIÓ BIOMÈDICA

Proporcionar als alumnes de ciències biomèdiques, des dels primers cursos de la seva formació universitària contacte amb les aplicacions al món professional del grau que estudien és no només un repte sinó també un deure que ens plantegem com a formadors.

Apart, és un repte aconseguir situar els estudiants com a centre del seu aprenentatge i tenir-los en una actitud més activa davant les sessions d'una assignatura destinada a mostrar fonaments i funcionaments de tècniques i instrumental de laboratori de biomedicina, molt complex i desconegut per l'alumne.

L’experiència d'innovació docent que ara presentem i que volem consolidar es va iniciar el curs 2017-2018 com a prova pilot dins l'assignatura de laboratori instrumentació biomèdica. L'activitat proposada consisteix en la realització de Pràctiques escenificades utilitzant la simulació de Rols Professionals, experts en biomedicina que actuen en un laboratori específic per treballar amb radioisòtops marcats radioactivament. L'èxit de la prova pilot ens ha portat a plantejar-nos el perfeccionament de l'activitat i per aquest motiu trobem necessari poder-la tenir reconeguda com Projecte d'Innovació docent que es pugui anar consolidant en posteriors edicions de l'assignatura.

L'actuació es vol realitzar amb la finalitat de capgirar i transformar 1 hora de teoria, 1 de seminari i 2,5 de pràctiques clàssiques de laboratori destinades al treball amb radiacions ionitzants en una activitat més motivadora i activa pels alumnes com és la introducció de simulació de rols professionals en un escenari real. Així la trasnformació convertirà la distribució inicial d'hores en 4 sessions: 1.- Introducció teòrica +Exposició del disseny dels casos, 2.-"Briefing"; 3.- Simulació de Rols en escenari real. 4.- Posada en comú la valoració individual i  'intercanvi d'opinions. Inclou  el Debriefing i Avaluació de l'activitat.

En aquesta experiència de SIMULACIÓ es portarà als alumnes a la utilització d’un escenari REAL (els laboratoris de la instal·lació radioactiva del campus de ciències de la Salut de Bellvitge) on se'ls convidarà  a improvisar la seva actuació en un cas real, escenificant una situació amb tres tipus de personatges, adoptant així ROLS de tres perfils professionals molt diferents però tots ells necessàriament experts en biomedicina (la investigadora, la inspectora de protecció radiològica representant de l'administració i l’auditor de medi ambient del servei de seguretat i mediambient de l'empresa interna), que en un moment donat (escena proposada) coincidiexen realitzant cadascun la seva feina en aquestes instal·lacions. La proposta es realitzarà 3 escenaris (magatzem de residus, sala de comptadors i laboratori de cultius cel.lulars).

L’objectiu perseguit és millorar l'adquisició de coneixements del treball amb instrumental biomèdic propi d'un laboratori específic (com és la instal.lació radioactiva), fomentant a l'hora el coneixement de diferents rols professionals que treballen en aquest àmbit.  Plantejar-los l'adquisició dels coneixements bàsics de la protecció radiològica exigits a l'assignatura però de manera més contextualitzada i amb un tipus d'activitat que afovoreix tant l'adquisició d'habilitats tècniques com no tècniques. Crear l’ambient idoni per convertir als estudiants en subjectes actius de l‘experiència pràctica que es dona a conèixer posant-losa a la pell de perfils professionals, de vegades desconeguts per ells. L'objectiu final d'aprenentatge és integrar la ressolució de problemes vinculats a un perfil professional, amb l'obtenir dels resultats i la consolidació dels coneixements.

Aquesta experiència es documentarà amb resultats descriptius de l’experiència d’escenificació, a més de l'anàlisi i valoració dels informes (guiats) que realitza i ha de cumplimentar cada tipus de personatge.  Finalment, els resultats de l'experiència es valoraran a partir de l‘enquesta  realitzada per l’alumnat implicat en finalitzar l'activitat. Per constatar la millora i consolidació de coneixements es realitzarà un test Pre- després de la primera sessió teòrica i es repetirà el mateix test "a posteriori" de l'experiència de simulació.

La idea de situar els alumnes en una simulació de rols professionals diversos (3 molt diferents) i el fet de poder realitzar-la en un escenari real, aporta el valor afegit que focalitza els estudiants i els fa prendre molta més consciència de la funció que fa a la realitat el personatge que representen, dels coneixements que han de dominar, i fins i tot de plantejar-se si estan preparats per poder ocupar aquell lloc, i en cas negatiu, ser més conscient de les mancances.

L'experiència pilot realitzada va ser molt engrescadora i per aquest motiu ens plantegem la seva consolidació com projecte d'innovació docent

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

- Millorar i Consolidar conceptes teòrics bàsics donats a l'aula de teoria per utilitzar-los a la pràctica de manera activa i amb aprenentatge significatiu per a l'alumne. (El diseny d'escenificació i simlació proposat pretén aplicar en un context real els coneixements teòrics adquirits per l'alumnat a l'aula i donar-los significació).

- Fomentar l'aprenentatge actiu de l'alumnat i acostar-lo a diferents perfils professionals on podrà aplicar les tècniques apreses en l'assignatura de laboratori i instrumentació biomèdica. Començant per un bloc concret i bastant desconegut per l'alumne com són les pràctiques i experiments amb radioisòtops.

- Millorar l’aprofitament d’adquisició de coneixement (teòric i pràctic de procediments) per part de l’estudiant respecte a la mateixa pràctica realitzada de manera tradicional, on només realitzen part dels experiments pràctics sense assumir cap rol diferent al d’investigadors executors dels protocols de laboratori proposats el que els converteix en subjectes passius per moltes de les intervencions plantejades al laboratori.

-Consolidar l'aprenentatge de normes i procediments bàsics de protecció radiològica aplicats als laboratoris d'investigació biomèdica i aconseguir que aquest aprenentatge sigui durador.

 

Codi del projecte: 
2019PID-UB/005
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Navarro Sabaté, Àurea
Participants: 
Soto Cerrato Vanessa
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Biomedicina
Assignatures implicades: 
Laboratori i Instrumentació biomèdica