Skip to main content

Lectora fa una crida d'articles per al número 29

CFP / Revista

15 desembre 2022

Lectora: revista de dones i textualitat fa una crida d'articles per al dossier "Repensar l'hospitalitat a través de la cultura i literatura contemporànies de les dones de color dels Estats Units", que es publicarà al número 29, corresponent a l'any 2023. Aquest dossier accepta articles que tractin sobre el llegat i la transformació de l'hospitalitat feminista en la literatura escrita per dones de color als Estats Units de l'última meitat del segle vint i principis del vint-i-u. L'objectiu d'aquest monogràfic és indagar, a través de l'anàlisi de diverses manifestacions literàries, en com les dones de color experimenten, des de diverses formes d’interseccionalitat (de gènere, raça, origen, classe social, etc.), les contradiccions de la lògica binària que sosté els discursos de l’hospitalitat: exerceixen el paper "d’amfitriones" en l'àmbit laboral, però rarament es veuen a si mateixes com a tals davant la precarietat imposada per la irregularitat del seu estatus legal i laboral i les seves condicions de treball. Així, els articles d'aquest dossier busquen oferir perspectives teòriques i imaginaris col·lectius que replantegin la lògica de l'hospitalitat en la representació d'experiències com la migració i la deportació de les dones de color, la inclusió/exclusió a través de la indústria de la hospitalitat en diverses manifestacions, així com també en les xarxes de subsistència tals com othermothering, community othermothering i motherwork (Collins, 2000; Caballero, 2019) fora de les lleis de la propietat privada, la ciutadania i la família nuclear, entre moltes altres. L'encarregada de coordinar aquest dossier serà Maria Antònia Oliver-Rotger (Universitat Pompeu Fabra). La data límit per a la recepció d'articles, tant per al dossier com per a la miscel·lània i les ressenyes, és el 15 de desembre de 2022. Lectora proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que el fet de posar la recerca en lliure accés de manera gratuïta afavoreix l'intercanvi global del coneixement.