Skip to main content

Dones a l'avantguarda de l'activisme entre segles (XIX i XX): influències en la filosofia femenina

Imatge: © Elena Kuroda
Imatge: © Elena Kuroda
Data de inici
01/09/2021
Data de finalització
31/08/2024
Referència
PID2020-113980GA-I00
Institució
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades / Agencia Estatal de Investigación - MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033
Programa
FILS - Programa Nacional de Filología y Filosofía (FILO y FISO)
Projectes de recerca
IP
À. Lorena Fuster
(Seminari Filosofia i Gènere-ADHUC, Universitat de Barcelona)
Equip investigador
Emilia Bea Pérez
(Universitat de València)
-
Ana Colomer Segura
(Universitat de València)
-
Éric Fassin
(CNRS)
-
Elena Laurenzi
(Seminari Filosofia i Gènere-ADHUC, Università del Salento)
-
Joana Masó Illamola
(ADHUC, Universitat de Barcelona)
-
Manuela Mosca
(Università del Salento / Università di Bologna)
Personal col·laborador
Fina Birulés
(Seminari Filosofia i Gènere-ADHUC, Universitat de Barcelona)
Tuija Pulkinnen
(University of Helsinki)
Resum

Aquest projecte explora els vincles de l’activisme transnacional femení a cavall entre els segles XIX i XX amb el pensament de les filòsofes nascudes en aquest període. L’objectiu general consisteix a il·luminar lligams rellevants entre les pràctiques socials, polítiques i artístiques de dones autoorganitzades en xarxes activistes, en part sedimentades en escrits públics i privats, amb els plantejaments renovadors que les filòsofes exposen a les seves obres respecte a les concepcions de la condició humana, la subjectivitat i la relació amb l’alteritat; plantejaments que s’allunyen dels postulats de la tradició filosòfica en què aquestes pensadores s’inscriuen de manera problemàtica.

Una aposta doble confereix força, novetat i singularitat al projecte: una combinació d’indagació historicogenealògica i interpretació teoricocrítica i una elecció distintiva de l’objecte d’estudi en cadascun dels dos plans temporals en què s’articula la investigació. 

En aquest sentit, el projecte es proposa:

  1. Estudiar en el pla sincrònic les xarxes d’activistes, no les figures individuals o només les associacions institucionals, sinó les diverses maneres de cooperació en què aquestes dones conflueixen a través de diferents organitzacions formals o informals, supraorganitzacions, institucions femenines o esdeveniments especialment significatius per als temes focals del projecte: el treball, l’educació, la no-violència i la justícia social. 
  2. Estudiar al pla diacrònic la possible cristal·lització en el pensament de les filòsofes d’experiències, idees, conceptes i interrogants, sorgits en el context d’aquest activisme. 

 

Objectius

A partir de l’obertura d’un enfocament innovador, realitzar una aportació científica d’excel·lència, de caràcter teòric i crític, als estudis internacionals sobre la producció filosòfica femenina així com també sobre la història política de les dones.

  1. Produir resultats a partir de la indagació històrica transnacional i l’anàlisi hermenèutica en forma de publicacions, conferències i d’una plataforma digital que mostri: (1) el mapeig de les xarxes d’activistes entre segles (2) el mapeig de les constel·lacions conceptuals que projecten els debats d'aquell moment i (3) les formes de cristal·lització en el pensament de les filòsofes del s. XX
  2. Consolidar les nostres col·laboracions amb grups nacionals i internacionals, la investigació dels quals versa sobre els eixos de la nostra investigació, mitjançant reunions científiques organitzades per l’equip del projecte, les estades de recerca, així com la participació de les integrants en congressos, seminaris i col·loquis internacionals.
  3. Donar visibilitat als nostres resultats i fomentar la reescriptura i difusió de les narratives alternatives resultants del projecte que contribueixin a repensar no només la història de les dones, sinó també la història de la filosofia contemporània, la noció de les avantguardes i la del propi activisme i que, per tant, puguin influir en la transició cap a una comunitat acadèmica i, en general, una societat, més conscient de les contribucions valuoses de les dones a les nostres pràctiques ia les nostres teories.
  4. Donar visibilitat als nostres resultats i fomentar la reescriptura i difusió de les narratives alternatives resultants del projecte que contribueixin a repensar no només la història de les dones, sinó també la història de la filosofia contemporània, la noció de les avantguardes i la del propi activisme i que, per tant, puguin influir en la transició cap a una comunitat acadèmica i, en general, una societat, més conscient de les contribucions valuoses de les dones a les nostres pràctiques ia les nostres teories.
https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/5650