Skip to main content

Literatura i comunitats: una visió des del gènere

Data de inici
01/01/2012
Data de finalització
01/01/2014
Referència
FEM 2011-23808
Institució
Ministerio de Economía y Competitividad
Programa
Programa de Investigación Fundamental no orientada. Plan Nacional de I+D+i
Projectes de recerca
IP
Marta Segarra
(Centre Dona i Literatura, Universitat de Barcelona)
Equip investigador
Rodrigo Andrés
(Centre Dona i Literatura, Universitat de Barcelona)
-
Anne Emmanuelle Berger
(Université Paris 8)
-
Marie-France Borot
(Universitat de Barcelona)
-
Isabel Clúa Ginés
(Universitat de Barcelona)
-
Rosa de Diego
(Euskal Herriko Unibertsitatea)
-
Helena González
(Centre Dona i Literatura, Universitat de Barcelona)
-
Joana Masó
(Centre Dona i Literatura, Universitat de Barcelona)
-
Joana Sabadell-Nieto
(Hamilton College)
-
Ashley Thompson
(University of Leeds)
Personal en formació predoctoral
Laura López Peña
(Universitat de Barcelona)
-
María Teresa Vera Rojas
(Universitat de Barcelona)
Resum

L'objectiu d'aquest projecte és reflexionar sobre la "comunitat" com a concepte que modela les identitats al nivell individual (la relació del subjecte amb el grup) i col·lectiu (la delimitació o fronteres entre grups), a partir de les representacions de la comunitat en textos literaris i cinematogràfics. S'analizarà la forma en què les creacions literàries i fílmiques poden deconstruir, desfer, o bé crear i reconstruir els vincles comunitaris, especialment quan aquests han resultat perjudicats per circumstàncies polítiques o històriques. La finalitat última del projecte és desenvolupar un treball interdisciplinari i comparatiu que explori noves modalitats per a representar o crear identitats comunes, i analitzar quin papel juga el gènere en aquestes representacions i creacions.

La reflexió teòrica sobre el concepte de "comunitat" ha estat especialment intensa en les últimes dècades. Pensadors com Hannah Arendt, Maurice Blanchot, Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben, Benedict Anderson, Zygmunt Bauman, Roberto Esposito i Judith Butler, entre altres, han fet contribucions essencials per a la problematització i la reformulació contemporània d'aquest concepte. L'aportació original a la qual aspira aquest projecte es basa en dos aspectes: l'aplicació de la perspectiva de gènere com a vector de l'anàlisi (d'entre els pensadors citats, només Butler aplica aquesta perspectiva, que s'ha negligit sovint en les investigacions sobre la comunitat) i, en segon lloc, l'encreuament de la reflexió teòrica sobre el concepte de comunitat amb l'anàlisi crítica de textos literaris i cinematogràfics.

La nostra hipòtesi és que la literatura, entesa en un sentit ampli, constitueix un dels factors més rellevants per a la formació d'identitats individuals i col·lectives i, com a tal, és una excel·lent manera de reflexionar sobre el concepte mateix de comunitat.

Objectius

  1. Realitzar una aportació científica de caràcter teòric, des d'una perspectiva de gènere, al debat contemporani entorn del concepte de "comunitat".
  2. Portar a terme un estudi crític de textos literaris i obres cinematogràfiques (dins d'un corpus en llengua catalana, espanyola, francesa, gallega, anglesa, italiana i portuguesa) que aportin visions interessants d'aquest concepte.
  3. Subratllar la dimensió postcolonial resultant de l'anàlisi de les obres que emanen dels països que van patir la imposició de les mencionades llengües a través de la colonització.
  4. Celebrar una reunió científica amb especialistes de renom internacional entorn de la temàtica del projecte i publicar un volum en versió anglesa i en versió castellana que representi una aportació innovadora al debat sobre la comunitat, des del punt de vista descrit.

 

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/546