Skip to main content

Actas do VII Congreso Internacional de Estudos Galegos. Mulleres en Galicia. Galicia e os outros pobos da Península

Helena GONZÁLEZ FERNÁNDEZ & Mª Xesús LAMA (eds.)
Ana ACUÑA TRABAZO,
Daniel ASOREY VIDAL,
Burghard BALTRUSCH,
Mario BARBIERI,
Silvia BERMÚDEZ,
María del Pilar CAGIAO VILA,
María CARREIRA LÓPEZ,
Xosé Luís CASTRO GONZÁLEZ,
Antonio M. CONTRERAS MARTÍN,
Carme FERNÁNDEZ PÉREZ-SANJULIÁN,
Antonio Javier FERREIRA,
Mónica FOLGUEIRAS LÓPEZ,
Víctor FUENTES,
Susana de la GALA GONZÁLEZ,
Carolina GARCÍA BORRAZÁS,
Carmen GARCÍA-RODEJA ARRIBÍ,
Luis GARCÍA DEL CASTILLO,
Helena GONZÁLEZ FERNÁNDEZ,
Isabel GONZÁLEZ FERNÁNDEZ,
Mónica GÓÑEZ,
M. Araceli HERRERO FIGUEROA,
Kirsty HOOPER,
Alexandra KOSS,
María Xesús LAMA LÓPEZ,
María do Carme LAMELA VILLARAVID,
Margarita LEDO ANDIÓN,
Iria GONZÁLEZ LIAÑO,
Mari A. LIRES,
María Anxos LÓPEZ OTERO,
Inmaculada LÓPEZ SILVA,
Cristina LOUREIRO RODRÍGUEZ,
James McCUTCHEON,
Carmen MEJÍA RUIZ,
Jesús MIRÁS ARAUJO,
Maria João MOREIRA DE MORAIS,
María Camino NOIA CAMPOS,
María Xesús NOGUEIRA PEREIRA,
Olga NOGUEIRA,
Silvia OLIVEIRA,
Emma PELÁEZ MAÑAS,
Nancy PÉREZ REY,
Marisela del Carmen PÉREZ RODRÍGUEZ,
Sara PINO RAMOS,
Ana Belén PUÑAL RAMA,
María Irene del RÍO IGLESIAS,
Luis RODRÍGUEZ ENNES,
María RUIDO,
Ana Bela SIMÕES DE ALMEIDA,
María del Rosario SUÁREZ ALBÁN,
Beatriz SUÁREZ BRIONES,
Giuseppe TAVANI,
Xesús Fernando VÁZQUEZ LÓPEZ,
Elena ZERNOVA
Sada-A Coruña: Ediciós do Castro / Asociación Internacional de Estudos Galegos / Filoloxía Galega (Universitat de Barcelona)
2006
978-84-8485-266-7 | C-27912007

ÍNDICE [PARCIAL]

Vol. 1: Libro: Conferencias. 2007

CONFERENCIA INAUGURAL: A muller na literatura Hispánica Medieval: ¿protagonista ou autora?, Giuseppe Tavani   3

MULLERES EN GALICIA

A muller galega na emigración a Cuba e Arxentina (1870-1930), María del Pilar Cagiao Vila   77

Diso non se fala: a crítica lesbiana en Galicia, Beatriz Suárez Briones   93

Mulleres na arte galega: unha normalidade gris, María Ruido   101

DDT, é decir: sobre a diferencia, a diversidade e mais a Tele, Margarita Ledo Andión   105

 

Vol. 2: CD-Rom: Comunicacións. 2007

MULLERES EN GALICIA

Madrigalegas ou escritoras galegas en Madrid: "Tres tempos e a esperanza", Ana Acuña Trabazo   19

Apuntamentos sobre dúas narradoras: para unha tentativa de clasificación e lectura de Concubinas, de Inma López Silva, e Resistencia, de Rosa Aneiros, Daniel Asorey Vidal   33

Entre ficção e realidade: a "deshonra" de Elvira López em duas sátiras de Joan Garcia de Guilhade, Mario Barbieri   45

¿Buenos tiempos para la lírica: los meridianos poéticos de Ana Romaní?", Silvia Bermúdez   53

Análise dunha das figuras femininas nun relato breve de Méndez Ferrín: "Mantis Religiosa", María Carreira López   59

Un caso aillado na poesía dos 80: Pilar Pallarés e o seu mundo poético, Xosé Luís Castro González   67

Las mujeres en A demanda do Santo Graal gallego-portuguesa: reflexiones sobre la reina Ginebra, Antonio M. Contreras Martín   85

As mulleres na Biblioteca Virtual Galega, Carme Fernández Pérez-Sanjulián   95

A presencia feminina na obra dramática de Xohana Torres, Mónica Folgueiras López   109

Vigencia y exaltación de Rosalía de Castro en los escritos gallegos del exilio, Víctor Fuentes   117

A enunciación como estratexia identitaria, Helena González Fernández   125

Socioloxía das literatas na Galicia do Rexurdimento: a singularidade do pensamento feminista de Rosalía de Castro, Iria González Liaño   133

Sobre a discutíbel lusofilia de Pardo Bazán ou de como Dª Emilia non é propiamente María Guavaira, M. Araceli Herrero Figueroa   143

Néveda en contexto: muller e libro rexional na España finisecular, Kirsty Hooper   155

A muller galega nas coplas populares de tradición oral e a muller rusa das chastuxkas: afinidades e peculiaridades, Alexandra Koss   163

Apuntes arredor dunha biografía de Rosalía de Castro: "tras dun olvido, outro olvido", María Xesús Lama López   171

Produçom literária de autoria feminina galega entre as décadas de 1860-1880: os casos de: Rosalía de Castro, Emilia Calé, Narcisa Pérez Reoyo e Emilia Pardo Bazán, María Anxos López Otero   181

Escritoras e personaxes, directoras e actrices: as mulleres no teatro galego contemporáneo, Inmaculada López Silva   191

Rosalía de Castro e Emilia Pardo Bazán no campo cultural galeguista na Galiza dos primeiros setenta, Cristina Loureiro Rodríguez   201

The emergence of meaning through juxtaposition: the fantastic mode in Manuel Rivas' "A leiteira de Vermeer", James McCutcheon   215

Rosana Acquaroni e Victoria Veiguela: dúas voces femeninas, Carmen Mejía Ruiz   223

A casa primeira: achegamento ao tema da infancia nas voces femininas da poesía "dos noventa", María Xesús Nogueira Pereira   235

Figuras de muller na narrativa popular, María Camino Noia Campos   253

Figuras de estilo: revisionismo na poesia recente de mulheres em Portugal e na Galiza, Silvia Oliveira   267

Antígona, metáfora da muller galega, Emma Peláez Mañas   273

Editoras da Península e produto cultural galego no tardofranquismo, Sara Pino Ramos   283

Entre o essencialismo rural de Fisteus e o pós-modernismo urbano de Lisboa: uma comparaçao (im)possível entre Lupe Gómez e Adília Lopes, Ana Bela Simôes de Almeida, Burghard Baltrusch   299

A muller na poesía galega de Xosé María Díaz Castro, Xesús Fernando Vázquez López   313

Caracterización lingüística de la mujer gallega en algunas obras de la literatura cubana, Marisela del Carmen Pérez Rodríguez   325

Algunhas observacións sobre o retrato psicolingüístico da muller galega (o caso do cualificador), Elena Zernova   333

Escritoras galegas na prensa en Galicia (1926-1932), Isabel González Fernández   341

A imaxe das mulleres reflectida por La Voz de Galicia e El Correo Gallego (1975-2002), Ana Belén Puñal Rama   353

As nosas mulleres: María Muñoz de Quevedo, María Irene del Río Iglesias   363

As expresividade musical feminina no campo musical galego contemporáneo, Olga Nogueira   379

Nai e solteira na vida: a ilexitimidade no agro galego, Susana de la Gala González   387

Novas correntes migratorias en Galicia: mulleres inmigrantes na área compostelá, Carolina García Borrazás, Nancy Pérez Rey   397

A muller galega de paso por Italia, Luis García del Castillo e María do Carme Lamela Villaravid   413

Mulleres galegas na emigración: das Mariñas a Nova York, Carmen García-Rodeja Arribí e Nancy Pérez Rey   425

A preliminary approach to the changes in the working population and the role of domestic service in the city of A Coruña, 1900-1960, Jesús Mirás Araujo   437

A muller galega na Bahia dos anos 50, María del Rosario Suárez Albán   451

As mulleres galegas, sabias e laboriosas, na obra de Sarmiento (1695-1772), Mari A. Lires   457

Viúvas de vivos, Mónica Góñez 471

Saberes e poderes que só às mulheres pertencem, Maria João Moreira de Morais 477

A participación da muller nas administracións públicas galegas: un enfoque normativo, Antonio Javier Ferreira   487

Sarmiento e os dereitos da muller, Luis Rodríguez Ennes   501

https://www.ub.edu/adhuc/ca/node/641