En el seguiment de poblacions de rapinyaires com el duc i l’aufrany que realitza l’Equip de Biologia de la Conservació de la Universitat de Barcelona anualment s’observen fracassos en la reproducció sense motiu aparent o desaparicions sobtades d’individus adults. En el cas dels aufranys, al realitzar mostreigs als nius s’han detectat polls amb hemorràgies externes importants. Traslladats al Centre de Recuperació de Torreferrussa, els veterinaris van corroborar hemorràgies internes i la no coagulació sanguínia provocant la seva mort. Enviades les mostres al Instituto de Investigación Recursos Cinegéticos del CSIC, la seva anàlisi confirmava una concentració molt elevada de Brodifacoum (més informació aquí), anticoagulant utilitzat com a rodenticida. La troballa de rates com a preses als nius no deixava dubte, els aufranys havien portat rates enverinades amb les que havien peixat els seus polls. Aquest fet no és aïllat i probablement és al darrere de la desaparició de polls als nius així com parelles adultes.

L’ús estès i indiscriminat de rodenticides s’ha fet palès en l’estudi de ducs amb GPS. Un d’ells que en plena nit caçava en un abocador (àrees que empren habitualment), sortia d’aquest a la matinada i moria en un bosquet proper. També han desaparegut femelles incubant, probablement perquè els mascles que les alimenten els hi porten aliment enverinat.

Estudis realitzats a Catalunya (veure aquí) indiquen que el 63% dels rapinyaires nocturns i altres de diürns que arriben als centres de recuperació tenen residus de rodenticides i en el cas dels ducs el 100 % d’ells en presentaven i un 64 % en dosis molt elevades i letals.

Es dona la situació que aquests productes es poden trobar en qualsevol supermercat i, per tant, qualsevol consumidor el pot emprar a nivell domèstic o al camp, fet que queda ben palès ja sigui per la mortalitat observada en rapinyaires com en els residus que presenten al seu cos. Especialment perilloses son les campanyes de desratització de granges, abocadors, rieres urbanes o semiurbanes on molts d’aquests rapinyaires, ‘rodenticides naturals’ s’hi acosten per caçar. És urgent que es reguli la comercialització i ús d’aquests tòxics que amenacen la biodiversitat i també la salut de les persones.

Poll d'aufrany mort degut a la ingesta de rodenticides.
Necròpsia realitzada a un poll d'aufrany mort i que va permetre corroborar la presència d'hemorràgies internes causades per la ingesta de rodenticides.
Darrers moviments d'un duc abans de la seva mort per ingesta de rodenticides.
Actualment, els rodenticides es poden trobar en qualsevol supermercat.
error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest