Afegeix un nou comentari

El valor anual de les dades obertes s'estima en 3 bilions de dòlars. El sector de l'educació, al capdavant

Versió per a imprimirVersió per a imprimir
Luis Fernando Ramos-Simón
Departamento de Biblioteconomía y Documentación
Universidad Complutense de Madrid
 

The McKinsey&Company (2013). Open data: Unlocking innovation and performance with liquid information. (http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/open_data_unlocking_innovation_and_performance_with_liquid_information)
Luis Fernando Ramos Simón. Facultad de Documentación. Universidad Complutense de Madrid

La consultora McKinsey va publicar a finals de 2013 un informe en què aborda el valor de les dades obertes i la seva capacitat per generar informació digital "líquida" i fàcilment distribuïble. L'informe analitza com les dades obertes poden crear valor econòmic, tant en termes d'ingressos com de disminució de la despesa, així com estalvi de temps. Enfront de la visió més tradicional orientada cap a les dades públiques obertes, l'informe se centra en la posada a disposició de dades obertes tant pels governs com per les institucions privades, proporcionant la base per gestionar aplicacions que necessiten grans volums de dades o crear aplicacions innovadores per a ús directe dels ciutadans. D'altra banda, aquesta anàlisi de McKinsey valora el potencial en set sectors d'activitat: educació, transport, productes de consum, energia elèctrica, petroli i gas, salut i, finalment, economia familiar (consumer finance). És destacable el valor que atribueix l'informe les dades obertes en l'educació que xifra entre 890.000 milions i 1,2 bilions de dòlars anuals.

L'oportunitat de l'estudi obeeix al fet que és un moment crític ja que la diversitat de fonts d'informació obertes pot proporcionar oportunitats de mercat. Basat en la seva anàlisi, Mckinsey estima el valor anual de les dades obertes en més de tres bilions de dòlars en els sectors esmentats, sense tenir en compte l'augment de valor que suposaria per a les consumidors i les empreses aquest intercanvi de dades, com ara la millora de la capacitat per augmentar la productivitat, la transparència de preus i la millor gestió de la informació. Així mateix, les dades obertes creen nous riscos per a les empreses i planteja noves demandes al govern sobre la protecció de la vida privada i la forma d'evitar un ús inadequat de la informació.

El marc conceptual de les dades obertes, segons Mckinsey, presenta les següents característiques:

• Accessibilitat: Un ampli rang d'usuaris té accés a les dades.
• Llegibles per màquina: Les dades poden ser processades automàticament.
• Cost: S'accedeix a les dades gratuïtament o amb un cost insignificant.
• Drets: Les limitacions a l'ús, transformació i distribució de les dades són mínimes.

Abans d'analitzar el valor de les dades obertes en cada sector, l'informe posa en relleu el gran nombre d'iniciatives de portals de dades obertes que estan operatius des que el 2009 el Govern dels Estats Units va publicar els primers 47 datasets i la seva excel·lent progressió fins arribar a més de 90.000 a l'octubre de 2013. En comparació, el principal portal europeu, el del Regne Unit, només arribava a 10.000 el 2013.

Els resultats més importants de l'estudi de McKinsey es resumeixen en els següents punts:

• El potencial econòmic dels set sectors estudiats s'estimen en un valor de tres bilions de dòlars anuals, dels quals 1,1 bilions corresponen als Estats Units, 900.000 milions a Europa i els altres 1,7 bilions a la resta del món.
• Les dades obertes milloren el valor potencial dels datasets i proporcionen noves oportunitats.
• Els consumidors estan començant a obtenir avantatges de les dades obertes.
• Les dades obertes ajuden a millorar la productivitat dels negocis i a crear nous productes i serveis.
• Les dades obertes creen nous riscos, incloent l'amenaça a la reputació personal i la pèrdua de control sobre la informació confidencial.
• Els governs tenen un paper important a jugar com a font de dades obertes i com a regulador.
• Fer les dades més líquides i disponibles és necessari, però no suficient per captar el valor de les dades obertes.

L'anàlisi específica del valor de cada un dels set sectors -en què es concentra la major part de l'estudi- posa en relleu els aspectes en cadascun d'ells:

Educació, McKinsey estima que el major potencial de les dades obertes està en aquest sector de l'educació (entre 890.000 milions de dòlars i 1,2 bilions), on els majors beneficis vindrien de la millora de la formació a través de la identificació de les estratègies i eines més eficaces per ensenyar coneixements i habilitats específiques. També s'aconseguirien importants beneficis en disposar els pares i estudiants de més informació per triar els centres de formació. Les barreres detectades en aquest àmbit es refereixen als problemes de privacitat sobre les dades de rendiment d'estudiants i professors, així com a la pèrdua d'autonomia dels professors a la classe.

Transport, l'ús de les dades obertes en aquest sector podrien suposar fins 920.000 milions de dòlars per any. El seu principal potencial es deriva de la millora de productivitat i l'estalvi de temps que suposa l'ús de dades obertes per reduir la durada dels viatges. A més, a través de les dades obertes es poden conèixer les necessitats d'inversió en infraestructures i millorar l'eficiència del transport públic.

Productes de consum, tot i que també molt gran, la millora que resulta de l'aplicació de les dades obertes en aquesta activitat resulta més difícil de quantificar (entre 520.000 milions i 1,5 bilions de dòlars). Els consumidors es beneficiarien de la transparència de preus i de la millora d'informació sobre els productes. Per la seva banda, les dades obertes proporcionaran als productors i detallistes més informació sobre la segmentació dels consumidors, així com els seus gustos i esquemes de presa de decisions, de manera que la protecció de la privacitat serà una important barrera.

Energia elèctrica, l'ús de dades obertes en la producció, distribució i consum d'electricitat aportarà un valor anual de fins a 580.000 milions de dòlars. La disponibilitat de dades suposarà una millora de l'eficiència energètica per als consumidors i, per a les companyies, la millora en l'aprofitament de les dades millorarà la gestió de projectes i operacions. Com en el cas anterior, caldrà protegir la privacitat dels consumidors.

Petroli i gas, el sector energètic també podria beneficiar-se de l'obertura de dades en el subsector de gas i petroli (entre 240.000 i 510.000 milions de dòlars de valor anual) mitjançant la millora de les decisions d'inversió en reserves i instal·lacions. Així mateix, la compartició de dades sobre els usos pot ajudar els consumidors a assolir un consum més eficient.

Salut, en aquest terreny McKinsey ja va realitzar prèviament un estudi sobre l'impacte de dades obertes als Estats Units. El valor de les dades obertes sorgeix de l'assumpció pel públic d'un paper actiu en la prevenció de malalties, així com el tractament dels pacients, adequant noves teràpies i tractaments. També cal invertir en la capacitat de tot el sector per fer que la majoria de les dades siguin obertes.

Economia familiar (Consumer finance), el potencial impacte de les dades obertes en tres àrees de les finances dels particulars (banca, assegurances i immobles) pot tenir un valor anual estimat entre 210.000 i 280.000 milions de dòlars. Les oportunitats vénen de l'ús de les dades obertes per millorar el disseny dels productes i la seva subscripció perquè disposaran d'informació sobre risc dels consumidors, així com prevenció del frau. Per la seva banda, els consumidors disposaran d'informació per triar entre productes financers, encara que és evident que en aquest sector els riscos per protegir la privacitat són molt alts per la falta d'estructures legals per controlar les noves formes de tractament de les dades en banca i assegurances.

L'informe subratlla en cada un dels sectors les implicacions que l'obertura de dades té per als actors implicats de cara a prendre avantatges i maximitzar el benefici. El valor que es deriva requerirà noves regles i nous procediments i actituds. Sens dubte els organismes del sector públic seran una font clau de l'obertura de dades. Per la seva banda, per als empresaris suposarà la creació de noves fonts d'ingressos i de millora de la productivitat. Les companyies poden beneficiar més de la millora en el disseny dels seus productes i serveis. Els individus poden aconseguir molts avantatges mitjançant l'ús d'aplicacions que facilitin les seves relacions tant amb els organismes públics com amb les empreses. Així mateix, els ciutadans haurien de treballar amb els governs per elaborar guies per a una adequada recopilació i ús de les dades. Finalment, les organitzacions no lucratives poden usar les dades obertes tant per les seves estratègies com per a tasques rutinàries. En particular, les ONG poden obtenir molts avantatges d'aquesta informació lliure i també vigilar sobre l'ús de les dades i mantenir la privacitat de les persones.