Disponibilitat en accés obert de la producció científica de les universitats espanyoles i del CSIC

Versió per a imprimirVersió per a imprimir

Ángel Borrego
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Universitat de Barcelona (UB)


Aguilera, Begoña; Casaldàliga, Anna; Losada, Marina; Marset, Lola; Melero, Remedios; Ortiz, Eva; Rodríguez, Encarnación; Rovira, Anna (2023). Medición del acceso abierto en las universidades españolas y el CSIC (2018-2022). REBIUN. (Estudios e informes). Disponible a: <https://hdl.handle.net/20.500.11967/1346>. [Consulta: 23/02/2024].


En els darrers anys, REBIUN ha elaborat dos informes per tal de mesurar la disponibilitat en accés obert de la producció científica de les universitats espanyoles i del CSIC. El 2023, el Subgrupo de Acceso Abierto de REBIUN ha actualitzat aquestes dades amb una nova anàlisi de l’evolució de l’accés obert als documents publicats entre 2018 i 2022.

Metodològicament parlant, la principal novetat d’aquest treball respecte d’edicions anteriors és l’ús d’OpenAlex com a font de les dades. OpenAlex, el nom del qual al·ludeix a la biblioteca d’Alexandria, és un catàleg obert i gratuït de documents científics, investigadors, revistes, institucions, temes, editorials i agències de finançament, com també de les connexions que s’estableixen entre aquestes entitats. Malgrat que el seu llançament és relativament recent, el gener de 2022, el producte s’ha consolidat com a font per a l’elaboració del CWTS Leiden Ranking Open Edition i diverses institucions franceses, com ara el CNRS, La Sorbonne o el Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche han anunciat la seva adopció com a font d’informació alternativa a Scopus i Web of Science.

Les autores de l’informe van fer servir el Research Organization Registry (ROR) de 75 universitats i 126 instituts del CSIC per recuperar la producció científica amb DOI de cada centre publicada entre 2018 i 2022. La informació sobre la disponibilitat dels documents en accés obert procedia d’Unpaywall a través d’OpenAlex.

Els resultats mostren la consolidació de l’accés obert a Espanya. La disponibilitat en obert va créixer des del 64,2 % dels treballs publicats el 2018 fins al 75,7 % dels editats el 2022. La principal via de difusió en obert van ser les revistes daurades, amb o sense taxes d’edició (article processing charges o APC), que van acollir el 41,4 % de la producció publicada el 2022.

El creixement que crida més l’atenció es dona entre els treballs publicats en revistes híbrides, que van assolir el 17,2 % de la producció el 2022. Aquesta dada reflecteix l’impacte dels acords transformatius signats per la CRUE i el CSIC amb quatre grans editorials, com també els que mantenen alguns consorcis i institucions individuals.

Aparentment, la via verda, això és, el dipòsit en repositoris, només assolia el 12,7 % de la producció. No obstant, per a una correcta interpretació d’aquesta dada s’ha de tenir present que si Unpaywall identifica diverses còpies en accés obert d’una publicació atorga preferència a una d’elles, que acostuma a ser la publicada en una revista. Per tant, el 12,7 % de documents en obert a través de la via verda correspon a documents que no estan disponibles per cap altra via. Es pot pensar que existeix un percentatge de disponibilitat en repositoris que se solapa amb revistes daurades i híbrides que no queda recollit en els resultats.

Finalment, la via bronze, corresponent a la disponibilitat gratuïta de les publicacions sense una llicència declarada, continua sent residual (4,4 %).

L’informe conclou amb dues recomanacions que advoquen per la utilització d’OpenAlex en informes similars i l’explotació detallada de la disponibilitat en accés obert per la via verda que se solapa amb altres vies.

Per acabar, es pot destacar la transparència en l’elaboració de l’informe en interès de la seva reproductibilitat. El document inclou un annex amb les instruccions per consultar la disponibilitat en accés obert de les publicacions d’una institució a través d’OpenAlex. Així mateix, les dades emprades en l’elaboració de l’informe es poden consultar en obert en el repositori e-cienciaDatos (https://doi.org/10.21950/QO10CF).

 

© Imatge de TheDigitalWay a Pixabay