II Curs Universitat i Equitat de Gènere


Amb aquest curs, coordinat des de la Universitat de Valladolid, es persegueix proporcionar als i les participants recursos sobre els Nous procediments docents propis de l’Espai Europeu d’Educació Superior i intenta donar resposta a les recomanacions del vigent Pla Estratègic d’Igualtat d’Oportunitats 2008 – 2011 de promoure la formació del professorat en matèria de gènere per tal d’impulsar la seva inclusió en les matèries troncals dels graus, especialment a les Ciències Socials, Humanitats i Ciències de la Salut (Objectiu estratègic 1. Eix 6. Actuació 1.3). Així mateix, es busca la transferència de coneixements entre universitats i, amb això, la creació d’un espai d’aprenentatge per a la inclusió de la perspectiva de gènere en l’àmbit de la comunitat universitària.

La naturalesa no presencial del curs obeeix a l’objectiu de permetre l’accés a order viagra cheap la formació de persones d’un ampli ventall d’àmbits de procedència i persegueix també el facilitar la compatibilitat d’aquesta activitat amb altres que l’alumnat pugui realitzar.

Forma part del professorat del curs la Dra Elisabet Almeda, directora de Copolis.

Podeu consultar tota la informació del curs: objectius, programa, dates i horaris, professorat, etc. en aquesta pàgina web:  https://formacion.funge.uva.es/cursos/ii-curso-universidad-y-equidad-de-genero/