Càrrecs 

Tots els càrrecs, sense distinció, s’escriuen sempre amb minúscula inicial.

Exemple correcte el rector
la secretària general
la directora de departament
el cap d’estudis
l’administradora de centre


Qualsevol referència concreta a la denominació de la institució, entitat o òrgan de gestió que pugui acompanyar el càrrec conserva la majúscula inicial de noms i adjectius que li correspon.

Exemple correcte el vicerector d’Estudiants
el conseller d’Universitats i Recerca
la directora de Comunicació Estratègica
el ministre d’Educació i Ciència
la secretària d’estat d’Hisenda


En aquest sentit, convé distingir entre els càrrecs que contenen una referència genèrica d’una entitat orgànica, que s’escriu sempre en minúscules, i els càrrecs que van acompanyats del nom propi de l’entitat (complet o abreujat), que conserva les majúscules que li pertoquen.

Exemple correcte la cap d’àrea
Exemple correcte la cap de l’Àrea de Finances
Exemple correcte el cap de secció
Exemple correcte el cap de la Secció de Francès

Exemple correcte la directora de departament
Exemple correcte la directora del Departament
Exemple correcte el cap de secretaria
Exemple correcte el cap de la Secretaria


Hi ha càrrecs que no fan referència a cap entitat orgànica, sinó que es nomenen per exercir funcions específiques i sovint puntuals. En aquests casos, s’escriu en minúscules no només el càrrec, sinó també la descripció que els acompanya, exceptuant els noms propis que en puguin formar part.

Exemple correcte el delegat del rector per a la coordinació de centres adscrits
la vicedegana acadèmica de postgraus i màsters
el delegat de protecció de dades
la delegada de prevenció de riscos laborals

Exemple correcte la delegada del rector per a la promoció del programa RIMDA
el responsable de les relacions amb l’Hospital Clínic


Aquest ús general de les minúscules en els càrrecs s’aplica tant a les referències no personalitzades, com a les de persones concretes.

Exemple correcte Les facultats tenen un degà o degana i un màxim de tres vicedegans, i les escoles universitàries, un director o directora i un màxim de tres vicedirectors.

Exemple correcte La cloenda anirà a càrrec de la vicerectora adjunta al rector, Maria Samper; el president del Consell Social, Miquel Vallespí; el síndic de greuges en funcions, Joan Subirats, i la gerenta, Olívia Pinyol.
Darrera actualització: 27-7-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Càrrecs» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1070> [consulta: 17 maig 2022].