Peu de les taules 

El peu, que s’escriu a sota de la taula, serveix per recollir la font de les dades o altres informacions complementàries. Se sol compondre en una lletra més petita que la del cos de la taula.

Les diferents informacions del peu s’han d’escriure en paràgrafs independents, que han d’acabar amb punt i no poden sobrepassar el marge dret de la taula. A més, per afavorir la llegibilitat, és convenient deixar una separació mínima entre cada paràgraf.

Quan el peu inclou informacions de tipus diferents, cal mantenir l’ordre següent: nota puntual d’una part de la taula, nota general de tota la taula i font de les dades.

Exemple correcte Taula amb peu de taula complet

 • Nota puntual d’una part de la taula

  Les dades afectades per una nota puntual han d’anar seguides d’un signe de crida, sense espai en blanc entremig.

  Si només hi ha una nota, habitualment es fa servir l’asterisc. Si n’hi ha més d’una, s’acostumen a fer servir lletres minúscules volades en cursiva.

  El criteri per establir l’ordre de les crides a la taula és sempre d’esquerra a dreta i de dalt a baix.

  Totes les dades afectades per la mateixa nota han de portar el mateix signe de crida.

  Pel que fa al peu, les notes van precedides del signe de crida corresponent, amb un espai en blanc entremig. En el cas que s’hagin fet servir lletres, han de mantenir el mateix format tipogràfic que tenen a la taula (volades i en cursiva) i no han d’anar seguides ni de parèntesi de tancament, ni de punt, ni de cap altre signe de puntuació.

  Exemple correcte Taula amb peu (nota puntual d´una part de la taula)

  Per a més informació sobre les crides, vegeu «Crida de les notes».

 • Nota general de tota la taula

  Les informacions generals que afecten tota la taula habitualment van precedides de la paraula nota, en versaleta i seguida de punt. Encara que siguin de tipus diferent, s’escriuen en un sol paràgraf.

  Exemple correcte Nota. Els números i lletres de les caselles corresponen a la qualificació obtinguda per cada revista en els índexs internacionals. Item: Item: revista de biblioteconomia i documentació; PLS: Public Library of Science; DIEPER: Digitised European Periodicals.

 • Font

  La font d’on es reprodueix la taula o s’extreuen les dades habitualment va precedida de la paraula font, en versaleta i seguida de punt. Si es modifica una taula o les dades d’un altre autor, s’ha d’indicar, a la font, que la taula ha estat modificada.

  La indicació de la font ha de seguir el format de la referència bibliogràfica.

  Exemple correcte Font. Dades extretes de Fitzpatrick, David (1998). The two Irelands: 1912-1939. Oxford [etc.]: Oxford University Press.

  Exemple correcte Font. Dades modificades a partir de Kaplan, Jean-Claude; Delpech, Marc (1989). Biologie moléculaire et médecine. París: Flammarion, i de Schilperoort, Robbert A.; Dure, Leon (ed.) (1992). 10 years plant molecular biology. Dordrecht [etc.]: Kluwer Academic.


  Si la referència bibliogràfica de la font apareix en una bibliografia final, aleshores ha de seguir el format de la citació bibliogràfica.

  Exemple correcte Font. Dades extretes de Fitzpatrick (1998).

  Exemple correcte Font. Dades modificades a partir de Kaplan i Delpech (1989) i de Schilperoort i Dure (1992).


  Si es vol remarcar que la taula no s’ha extret de cap font, es pot indicar posant-hi «Elaboració pròpia».

  Exemple correcte Font. Elaboració pròpia.
Darrera actualització: 22-10-2019
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Peu de les taules» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=2886> [consulta: 21 juny 2021].