Edició 

 • El número d’edició d’un llibre o d’una monografia s’indica només a partir de la segona edició. Cal posar-lo, darrere del títol o de la responsabilitat secundària (si n’hi ha), abreujat (2a, 3a, etc., sense punt final i en rodona), i seguit de l’abreviatura d’edició en català, ed.

  Exemple correcte Albaigès, Josep M. Diccionari de noms de persona i llur significat. 6a ed. Barcelona: Edicions 62, 1991.


 • Si en lloc de ser edicions distintes, es tracta de reimpressions diferents de la primera edició, cal indicar-ho de la mateixa manera, però usant l’abreviatura de reimpressió, reimpr.

  Exemple correcte Camps, Cristià; Botet, Renat. Diccionari català-francès. 6a reimpr. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2001.


 • El número de versió d’un recurs electrònic, cal posar-lo darrere del tipus de suport o de la responsabilitat secundària (si n’hi ha), precedit de l’abreviatura de versió, ver.

  Exemple correcte Hiperdiccionari català-castellà-anglès en disc compacte [disc compacte]. Ver. 1.0. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1993. (Diccionaris de l’Enciclopèdia).


 • Qualsevol informació respecte a l’edició cal posar-la en la llengua del text on s’insereix la referència, encara que la llengua de la referència bibliogràfica sigui una altra.

  Exemple correcte Solà, Joan. Sintaxi normativa: estat de la qüestió. 2a ed. corr. i augm. Barcelona: Empúries, 1994. (Biblioteca Universal Empúries).

  Exemple correcte Barwise, Jon. The Language of first-order logic: including the Macintosh TM program Tarski’s World. 2a ed. rev. i ampl. Menlo Park: Center for the Study of Language and Information, 1991, 297 p.; + 1 disquet. (CSLI Lecture Notes; 23).


 • Si en el text es fa referència a l’edició original d’una obra, però a la bibliografia es vol fer constar també una altra versió (en la pròpia llengua, etc.), cal indicar-ho de la manera següent:

  Exemple correcte Quermonne, Jean-Louis. L’Appareil administratif de l’État. Paris: Éditions du Seuil, 1991. Reed., en versió catalana: L’Organització administrativa de l’Estat. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Escola d’Administració Pública de Catalunya, 1993.


 • Quan es vol fer constar l’edició original d’una obra que s’ha citat dins d’un text, però de la qual s’ha manejat una altra edició, es posa la data original entre claudàtors a continuació de la data de l’edició referenciada.

  Exemple correcte Rebés, Josep Enric. Formulari de procediment administratiu. 4a ed. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Escola d’Administració Pública de Catalunya, 1987 [1982]. (Manuals i formularis; 2).
Darrera actualització: 2-6-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Edició» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=378> [consulta: 26 gener 2022].