FAQ
 • Presentació Jornada de puertas abiertas celebrada el 14 de juliol de 2022.

Pots descarregar-te la presentació aquí.

 • Quines són les principals diferències entre el format de formació presencial i la formació semipresencial o a distància? 

La majoria dels nostres cursos s’ofereixen en el doble format presencial i semipresencial o a distància. Amb això intentem adequar-nos a necessitats i possibilitats diferents per part dels nostres alumnes. Els que escullen la formació presencial ho fan perquè volen (i poden) viure una experiència d’interacció convivencial, conèixer més a fons les experiències culturals que ofereix una ciutat com és Barcelona, ​​i treballar colze a colze amb els companys en petits grups d’aprenentatge col·lectiu .

La formació a distància permet als que no viuen (o no poden desplaçar-se) a Barcelona durant un curs sencer seguir una formació de qualitat, amb materials i assessoria per part d’un tutor personalitzat, de manera asincrònica (compatible amb les diferents zones horàries de l’ món). Per compensar la manca d’interacció convivencial, oferim cursos semipresencials, que es realitzen on-line durant bona part de l’any, però que incorporen un parell o tres setmanes presencials a Barcelona. Durant aquest breu però molt intens període presencial s’intensifica la interacció personal, es proposen dinàmiques difícils de realitzar a distància (tallers en equip, jocs de simulació …) i es programen sortides de camp col·lectives.

 • És possible accedir a materials o documents abans d’iniciar un curs?

Sí, però només parcialment. A l’apartat publicacions d’aquesta mateixa web, podreu trobar referenciada bona part de la bibliografia escrita pel professorat del programa, i una part substancial de la mateixa lliure de drets, amb l’enllaç al text complet. En canvi, el material específicament docent es comparteix només a mesura que els mòduls docents avancen, doncs complementa les explicacions del professorat i els exercicis que es realitzen a classe o a l’aula virtual.

 • És possible accedir al segon any del Màster en Gestió d’institucions i empreses culturals, si un a realitzat abans qualsevol dels postgraus del programa? ¿Es poden un obtenir dos títols diferents?

Sí. Un cop superats els 30 crèdits de qualsevol dels postgraus del Programa de gestió cultural, és pot accedir automàticament al segon any del Màster. Aquells que es matriculen directament per realitzar els dos anys del Màster en gestió d’institucions i empreses culturals tenen un descompte del preu de l’10%, però obtenen només el títol de màster. En canvi, els que realitzen primer un postgrau (com el de Disseny de projectes culturals) i després superen el segon any del màster, obtenen els dos títols acadèmics però no es beneficien del descompte.

 • Quines sortides laborals té el camp de la gestió cultural?

El camp de la gestió cultural té un ampli ventall de sortides professionals. Entre elles:

 • Directiu, tècnic o administrador de serveis, equipaments i projectes culturals -públics, cívics o empresarials-
 • Programador i/o productor d’esdeveniments culturals (artístics, humanístics, festius, patrimonials, turisticoculturals…).
 • Gestor cultural territorial.
 • Programador i animador de dinàmiques interculturals i d’activitats socioculturals.
 • Investigador en l’àmbit de la gestió i les polítiques culturals.
 • Disposa el programa de gestió cultural d’una oferta per fer pràctiques?

Malgrat que només un curs inclou en el currículum l’obligació de realitzar un nombre mínim d’hores de pràctiques (Màster oficial en gestió cultural), es disposa d’un programa específic de pràctiques professionals a lliure disposició dels alumnes. En cas d’estar interessat, un cop matriculat al curs, cal posar-se en contacte amb el coordinador de pràctiques per dissenyar conjuntament la millor estratègia possible.

 • Quina diferència hi ha entre els títols oficials i els títols propis de la universitat?

Tots dos són títols acreditats per la universitat que expedeix la titulació. Fins l’any 2007 a Espanya només existien títols propis de postgrau universitari, programes finançats exclusivament per les matrícules dels alumnes, ajudes específiques o recursos de la pròpia universitat. Aquests programes (màsters o diplomes de postgrau), que continuen oferint-se, ja que s’acoblen millor a la formació continua, estan acreditats per les agències de postgrau de cada universitat i compten amb un mix de professors universitaris i de professionals en actiu.
Els nous màsters oficials passen a formar part de l’oferta subvencionada de les universitats públiques. A la pràctica vol dir que els seus docents són tots ells professors universitaris i que han de ser acreditats per les agències d’avaluació universitària (AQU o ANECA). Per accedir al doctorat, és imprescindible realitzar un màster oficial de com a mínim 60 crèdits, seguint un itinerari de recerca.

 • A nivell de mercat, hi ha cap diferència entre el màster oficial i el màster propi?

Només en el nombre de crèdits de cada curs. El prestigi de cada curs depèn del seu professorat i de l’avaluació imparcial realitzada pels mateixos graduats i per les organitzacions culturals que els contracten.

 • Es poden reconèixer els crèdits obtinguts entre títols propis i títols oficials?

La legislació espanyola és molt estricta en la convalidació de crèdits. Així, doncs, per accedir a un títol oficial només permet convalidar un 15% dels crèdits obtinguts en una titulació pròpia.

 • Què són els crèdits ECTS?

El Sistema europeu de transferència de crèdits (European Crèdit Transfer System) homologa a nivell europeu tots els estudis superiors. Això permet homologar títols, ja que arreu del continent un crèdit acadèmic compta el mateix. Cada crèdit correspon a entre 25 i 30 hores de dedicació de l’alumne. Un curs acadèmic complet, a plena dedicació, comporta 60 crèdits ECTS.

 • Quines són les dates clau de cadascun dels cursos (termini de preinscripció, inici i final del curs, periode presencial)?

Pots veure les diferents dates clau al següent enllaç.

 • És possible fer un pagament del curs a terminis?

En el cas dels títols propis, el cost de la matrícula es por abonar o bé la totalitat en un pagament o bé dividir-la en diferents terminis.

En relació al màster oficial, el cost de la matrícula es por abonar o bé la totalitat en un pagament o bé dividir-la en 3 o 7 terminis.

 • Com es pot fer arribar un suggeriment, opinió o queixa?

El programa disposa de diversos mecanismes de seguiment i avaluació de la seva qualitat. En cada curs es realitza una enquesta de satisfacció de l’alumnat, es realitzen sessions de tutoria individual i col·lectiva, i es poden fer arribar les possibles opinions o queixes a la direcció del programa enviant un mail des d’aquí.