Presentació

La Universitat de Barcelona posa en marxa el curs 2008-2009 un programa de doctorat específic en Gestió de la Cultura i el Patrimoni. A partir del curs 2014-2015, amb la reorganització dels programes de doctorat, aquest s’integra com a línia específica en el macro-programa Societat i Cultura: Història, Antropologia, Arts, Patrimoni i Gestió Cultural. En aquests anys han finalitzat el programa nombrosos doctors. Veure llistat de tesis i investigadors aquí.

Anualment, inicien el programa nous doctorands, que sota la supervisió d’un/s director/s, realitzen en un període de 3 anys (a plena dedicació) o 5 anys (a dedicació parcial) una investigació centrada en una de les següents línies de recerca:

 • Anàlisi de l’economia, els mercats i les organitzacions culturals
 • Dinàmiques culturals i models d’intervenció social i governamental
 • Museologia, gestió i presentació del patrimoni

Aquest és un programa interdisciplinari que té com a finalitat la formació avançada d’investigadors en els diversos camps i disciplines que conflueixen en la gestió de la cultura i el patrimoni. En consonància amb els dos màsters oficials del que provenen molts dels seus doctorands (Gestió cultural i Gestió del patrimoni cultural i museologia) tenen per objectiu analitzar i conèixer millor les estructures, lògiques i formes d’intervenció dels formats i agents que participen de l’àmbit de la gestió i les polítiques culturals i patrimonials.

Més informació sobre el procediment per poder sol·licitar online l’admissió i accés al doctorat.

*Convocatòria de preinscripció del CURS 2024-2025: no oberta.

Activitats

La major part de l’activitat de recerca del doctorand es realitza al costat del seu director de tesi integrat al seu grup de recerca amb l’objectiu de participar en el treball col·lectiu que en ells es realitza. Addicionalment, el programa de doctorat proposa als investigadors inscrits un conjunt d’activitats de reflexió i formació metodològica que completen i acompanyen la tutoria i el procés d’elaboració de la tesi.

Mensualment es realitza un seminari conjunt i a finals de maig, inicis de juny, s’organitza la principal activitat conjunta del programa: les jornades doctorals. Aquestes consisteixen en la presentació de l’avanç de la investigació i d’un dels apartats de la tesi per part de cadascun dels doctorands del programa. Aquesta presentació es debatuda entre els presents amb l’objectiu d’ajudar a progressar la investigació.

Així mateix, es promou la participació en activitats com:

 • Seminaris metodològics i jornades acadèmiques organitzades pels diferents grups de recerca o línies d’investigació del programa Societat i Cultura.
 • Presentació de comunicacions i ponències en congressos acadèmics internacionals, així com la participació en seminaris especialitzats.
 • Publicació dels treballs de recerca en sèries de papers in progress i en revistes i compilacions especialitzades.
 • Viatges d’estudi i estades en centres d’investigació internacionals.
 • Seguiment dels projectes d’investigació i d’algunes matèries d’interés de les assignatures “Metodologia i tècniques de recerca” de l’itinerari de recerca dels màsters que conformen el Programa oficial de postgrau en gestió de la cultura i el patrimoni.
 • Participació en recerques finançades dels equips d’investigació consolidats participants en el programa.

Durant el primers curs, quan s’elabora el projecte i la fonamentació de la tesi, els estudiants hauran de participar en tots els seminaris del programa i defensar el projecte de tesi en les Jornades doctorals del mes de curs. A partir del segon any és important continuar participant activament al màxim nombre de seminaris i activitats, i és obligatori presentar l’avanç de la tesi en les jornades doctorals finals de cada curs.

Llegir més
Llegir menys
Investigadors integrats en el Programa de Doctorat
El programa proposa el següent llistat d’investigadors per a la direcció de tesis (és possible proposar un codirector extern al costat d’un dels professors del programa):
 • Bonet Agustí, Lluís
 • Carreño Morales, Tino
 • Codina Mata, Núria
 • Coll Rosell, Gaspar
 • Creixell Cabeza, Rosa Maria
 • Del Mármol Cartañá, Camila Olga
 • Diaz-Andreu Garcia, Margarita
 • Feliu Torruella, Maria
 • Guàrdia Olmos, Joan
 • Hernández Cardona, Francesc Xavier
 • Llonch Molina, Nayra
 • Masriera Esquerra, Clara
 • Pareja Eastaway, Montserrat
 • Rodríguez Morato, Arturo
 • Prats Canals, Llorenç
 • Rius Ulldemolins, Joaquím (UV)
 • Roigé Ventura, Francesc Xavier
 • Rubio Arostegui, Arturo (UAdN)
 • Sala Garcia, Teresa
 • Salles Tenas, Neus
 • Santacana Meste, Juan
 • Serrat Antoli, Núria
 • Torrens Llambrich, Xavier
 • Tresserras Juan, Jordi
 • Villarroya Planas, Ana
Accés al doctorat

Per a poder matricular-se al Programa de Doctorat és imprescindible haver realitzat un Màster Oficial o disposar d’un DEA o de qualsevol formació equivalent internacional compatible amb les línies d’investigació del Programa. En el cas de procedir del Màster en Gestió cultural o del Master en Gestió del patrimoni cultural i museologia de la UB, cal haver cursat les assignatures “Bases conceptuals i metodologia de recerca” i “Tècniques de recerca aplicada” i que el “Treball final de màster” estigui basat en una recerca empírica.

Cada any, abans del 30 de juny, cal presentar a la secretaria del programa de doctorat tota la documentació requerida. Addicionalment a la documentació administrativa (recomanem posar-se en contacte amb Simon Campos, scampos@ub.edu, tel. +34 934020821), cal entregar un currículum vitae (amb èmfasi en les recerques i publicacions realitzades) i un projecte de recerca que ha d’incloure: justificació, objectius de la recerca, preguntes i hipòtesis de la investigació, metodologia prevista, calendari previsible i bibliografia de referència. Recomanem haver parlat amb algun dels investigadors del programa amb línies de recerca properes a la temàtica o metodologia de la tesi que es proposa per tal de que estigui disponible per a dirigir la mateixa.

La preinscripció al doctorat es fa a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Per a més informació clicka aquest link