Termes i condicions de llicències

Desembre 2022

 

Les llicències contractades per la Universitat de Barcelona i distribuïdes per l’Àrea TIC estan subjectes a termes i condicions de llicència establerts pels fabricants que són d’obligat compliment per part de tota la comunitat UB.

Aquestes condicions poden ser modificades sense previ avís, degut a canvis en els contractes signats entre la Universitat de Barcelona i les empreses propietàries del programari, o en les polítiques d’aquestes. Es recomana la seva lectura amb certa assiduïtat.

 

Condicions generals

Les llicències contractades a la UB estan subjectes a aquests termes i condicions de llicència:

 1. L’ús del programari està restringit al PAS i PDI de la UB per finalitats docents, de recerca sense ànim de lucre (“non profit”) i per tasques de gestió interna.
 2. La instal·lació del programari està limitada als ordinadors propietat de la UB o contractats en modalitat de rènting per la UB.
 3. Els drets de la llicència són exclusivament del fabricant del programari. La Universitat de Barcelona només està autoritzada a fer-ne ús respectant les condicions particulars de cada llicència.
 4. Les llicències no es poden traspassar, llogar, vendre o cedir temporalment a tercers.
 5. En cap cas es pot utilitzar el programari per realitzar tasques per a tercers, siguin o no amb ànim de lucre. En aquests casos cal demanar autorització expressa al fabricant i adquirir una llicència comercial si el fabricant així ho sol·licita.
 6. Està prohibida la instal·lació en ordinadors particulars propietat del PAS, PDI o estudiants de la UB. Veure condicions particulars.
 7. L’ús del programari per parts dels estudiants està limitat als equipaments de la UB.
 8. En el moment de la instal·lació els usuaris accepten les condicions particulars de cada programari i es comprometen a fer-ne l’ús responsable.
 9. L’ús del programari estarà restringit al període de vigència dels contractes. En el moment que la UB finalitzi un contracte amb el fabricant, ja no es podrà fer ús de les llicències i s’haurà de procedir a la seva desinstal·lació.
 10. Les entitats del Grups UB no són considerats en termes i condicions de llicències com a UB. Veure en l’apartat de condicions particulars les que apliquen al Grup UB.
 11. Els instituts participats per la UB no són considerats en termes i condicions de llicències com a UB. El PAS i PDI de la UB no pot utilitzar les llicències de la UB per a activitats de docència, recerca o gestió vinculades exclusivament a aquests instituts siguin o no sense ànim de lucre.

Condicions particulars aplicables a PAS i PDI de la UB

Alguns contractes de llicències inclouen condicions particulars pel PAS i PDI de la UB que relacionem a continuació:

MS Office

MS permet l’ús de les llicències de Office 365 Pro plus (MS Office) en ordinadors particulars del PAS i PDI per activitats relacionades amb la UB sense ànim de lucre. En cap cas es pot cedir l’accés a terceres persones que comparteixin l’ordinador si no són alhora PAS, PDI o estudiants de la UB.

Mathematica

L’ús del Mathematica està limitat a PAS i PDI vinculat amb els ensenyaments de les  Facultats de Física, Matemàtiques, Geologia, Economia i Empresa en general i els graus de Bioquímica i Enginyeria Química en particular.

Els PAS I PDI vinculat amb els ensenyaments anteriors estan autoritzat a instal·lar Mathematica en equips particulars per finalitats docents o de recerca sense ànim de lucre vinculades amb la UB.

SPSS

El PDI de la UB està autoritzat a instal·lar SPSS en equips particulars, sempre amb finalitat docent o de recerca sense ànim de lucre vinculada amb la UB. Aquest ús de la llicència requereix obligatòriament eines d’accés remot autenticat a la xarxa UB (VPN).

El PDI de la UB que treballi habitualment en ordinadors dels centres hospitalaris podrà instal·lar l’SPSS en aquests equipaments, sempre per finalitats docents o de recerca sense ànim de lucre vinculades amb la UB i amb l’autorització dels propietaris dels ordinadors. Aquest ús de la llicència requereix obligatòriament eines d’accés remot autenticat a la xarxa UB (VPN).

ArcGIS

El PDI de la UB està autoritzat a instal·lar ArcGIS en equips particulars per finalitats docents o de recerca sense ànim de lucre vinculades amb la UB.

ChemOffice

El PDI de la UB està autoritzat a instal·lar el ChemOffice en equips particulars per finalitats docents o de recerca sense ànim de lucre vinculades amb la UB.

ADOBE Acrobat DC i ADOBE CCE

El PAS i PDI està autoritzat a una segona instal·lació del programari en equips particular sempre per finalitats docents, de recerca sense ànim de lucre (“non profit”) i per tasques de gestió interna vinculades amb la UB.

MATLAB

El PDI de la UB està autoritzat a instal·lar el MATLAB en equips particulars per finalitats docents o de recerca sense ànim de lucre vinculades amb la UB

Graph PAD

El PDI de la UB pot instal·lar i activar la subscripció de GraphPAD Prism en equips particulars, sempre amb finalitats de recerca i sense ànim de lucre vinculades amb la UB. Aquestes activacions requereixen d’una subscripció addicional en cas que ja disposin de GraphPAD en l’equip UB.

ATLAS.ti 8.x

El PDI de la UB està autoritzat a fer una segona instal·lació en equips particulars del PDI sempre amb finalitats de recerca sense ànim de lucre vinculades amb la UB.

 

Condicions particulars aplicables a  Estudiants de la UB

Alguns contractes de llicències inclouen condicions particulars pels estudiants de la UB que relacionem a continuació:

MS Office

MS permet l’ús de les llicències de Office 365 Pro plus (MS Office) en ordinadors particulars a tots els estudiants de la UB per activitats relacionades amb la UB sense ànim de lucre. En cap cas es pot cedir l’accés a terceres persones que comparteixin l’ordinador si no són alhora PAS, PDI o estudiants de la UB.

Mathematica

Els estudiants UB matriculats en els  ensenyaments de les  Facultats de Física, Matemàtiques, Geologia en general i els graus de Bioquímica, Enginyeria Química, Estadística i Economia en particular estan autoritzats a instal·lar Mathematica en els seus equips particulars per finalitats docents o de recerca sense ànim de lucre vinculades amb la UB.

ChemOffice i MNova Lite CDE

Els estudiants de la UB estan autoritzats a instal·lar el ChemOffice i MNova Lite CDE en equips particulars per finalitats docents o de recerca sense ànim de lucre vinculades amb la UB.

ArcGIS

Els estudiants de la UB estan autoritzats a instal·lar Arc/GIS en equips particulars per finalitats docents o de recerca sense ànim de lucre vinculades amb la UB.

MATLAB

Els estudiants de la UB estan autoritzats a instal·lar MATLAB en equips particulars per finalitats docents o de recerca sense ànim de lucre vinculades amb la UB.

StatGraphics

Els estudiants de la UB estan autoritzats a instal·lar StatGraphics en equips particulars per finalitats docents o de recerca sense ànim de lucre vinculades amb la UB.

MapViewer 8.x

Els estudiants de la UB estan autoritzats a instal·lar StatGraphics en equips particulars per finalitats docents o de recerca sense ànim de lucre vinculades amb la UB.

SAS

Els estudiants de la UB estan autoritzats a instal·lar SAS en equips particulars per finalitats docents o de recerca sense ànim de lucre vinculades amb la UB.

LabView

Els estudiants de la UB estan autoritzats a instal·lar LabView en equips particulars per finalitats docents o de recerca sense ànim de lucre vinculades amb la UB.

ATLAS.ti 8.x

Els estudiants de la UB estan autoritzats a instal·lar ATLAS.ti en equips particulars per finalitats docents o de recerca sense ànim de lucre vinculades amb la UB.

Condicions particulars aplicables a Grup UB

Alguns contractes de llicències inclouen condicions particulars pel PAS de les entitats del GRUP UB que relacionem a continuació:

MS Office

MS autoritza la instal·lació de MS Office en ordinadors propietats de les entitats del grup UB per usos de gestió interna.

ChemOffice

El personal del PCB està autoritzat a instal·lar el ChemOffice en ordinadors propietat del PCB per finalitats de recerca sense ànim de lucre (“non profit”) vinculades amb el PCB.

Adobe Acrobat DC

El personal del IL3 i la FBG està autoritzat a instal·lar l’Adobe Acrobat DC en ordinadors propietat d’aquestes entitats.

 

Com a dipositària dels contractes, podeu dirigir-vos a l’Àrea TIC per qualsevol puntualització sobre les condicions generals o particulars de les llicències.