Documents normatius

Els noms i adjectius que componen el títol d’un document oficial s’escriuen amb minúscula inicial, exceptuant la inicial del mot que designa la classe de document i dels noms propis que formen part del títol. Se segueix la mateixa norma quan es tracta de denominacions de tramitacions que corresponen al títol d’un document oficial. S’escriuen amb minúscula inicial les denominacions genèriques corresponents.

Exemple adequatel Projecte de construcció d’un sobreeixidor al sector nord de Manresa
l’Avantprojecte de llei orgànica del sistema universitari
l’Estatut de la Universitat de Barcelona
el Dictamen de la Comissió d’Hisenda
un dictamen de comissió
correcció d’errada de l’Ordre de 10 de juliol de 1989
el compliment de la Sentència de l’Audiència Territorial de Barcelona de 13 de juliol de 1987
la Resolució de 12 de setembre de 1989, per la qual es fa pública la relació d’ensenyaments seleccionats
el Projecte de llei de reforma universitària
el Pla nou d’estudis de la Universitat de Barcelona
el Pla pluriennal de la Universitat de Barcelona
la Llei de reforma universitària
la Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària
la Llei 13/89, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
la Llei 8/1980, de 10 de març, de l’Estatut dels treballadors
el Reial decret 480/1981, de 6 de març
el Reglament del domini públic hidràulic, d’11 d’abril de 1986
el Codi civil espanyol
el Tractat d’adhesió de 1985
la Constitució de Weimar
la Memòria acadèmica de la Facultat de Dret del curs 2009-2010
l’Acord marc de cooperació científica en Geologia
el text refós de l’Estatut dels treballadors
el Marc europeu comú de referència per a les llengües
Darrera actualització: 23-9-2022
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Documents normatius» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1114> [consulta: 23 febrer 2024].
Pujar al principi de la pàgina