Criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions

Majúscules i minúscules

 • Majúscula demarcativa
  • Ús de la majúscula segons el tipus de text
   • Documents administratius
    • Casos especials de majúscules en la carta
    • Casos especials de majúscules en el certificat
    • Casos especials de majúscules en la declaració jurada
    • Casos especials de majúscules en la diligència
    • Casos especials de majúscules en la notificació d’una resolució
    • Casos especials de majúscules en la petició
    • Casos especials de majúscules en la sol·licitud
    • Casos especials de minúscules en la invitació
    • Casos especials de minúscules en la salutació
   • Dedicatòries i epígrafs
   • Enumeracions d’elements
   • Citacions textuals
   • Paràgrafs amb elements segregats en línia a part
   • Taules i il·lustracions
  • Majúscules i signes de puntuació
   • Punt
   • Signes d’interrogació i d’admiració
   • Punts suspensius
   • Barra inclinada
   • Dos punts
  • Casos especials de minúscula en posició de majúscula demarcativa
   • Índexs analítics
   • Índexs d’abreviatures
   • Articles de diccionari
   • Adreces de correu electrònic i d’Internet
   • Símbols en posició de majúscula demarcativa
  • Usos incorrectes de la majúscula demarcativa
   • Desenvolupament de les sigles
   • Remissions a parts o elements d’un text
 • Majúscula distintiva
  • Persones
   • Persones i noms de divinitats
   • Sobrenoms, renoms i pseudònims
   • Dinasties i llinatges
   • Càrrecs
   • Tractaments genèrics
   • Tractaments estrangers
   • Tractaments protocol·laris
   • Tractaments abreujats
  • Organismes
   • Institucions, establiments i entitats
   • Institucions, establiments i entitats: noms abreujats
   • Òrgans de gestió
   • Grups de recerca i afins
  • Activitats educatives, científiques i socials
   • Estudis
   • Cursos i assignatures
   • Jornades, simposis i altres activitats instituïdes oficialment
    • Jornades de portes obertes
   • Premis i distincions
   • Concursos
   • Conferències i discursos
   • Programes d’intercanvi i cooperació
  • Termes especialitzats
   • Moviments culturals i artístics
   • Noms científics
   • Teories i fórmules
  • Documents i obres artístiques
   • Documents normatius
   • Parts de documents
   • Documents acreditatius
   • Publicacions i obres d’art
   • Objectes i productes
    • Objectes personalitzats
    • Productes
    • Internet i intranet
   • Noms de lloc
    • Noms de lloc catalans
    • Noms de lloc no catalans
    • Entitats locals territorials
    • Divisions territorials
    • Accidents geogràfics
    • Punts cardinals
    • Planetes, satèl·lits i constel·lacions
    • Noms de lloc urbans
    • Monuments, edificis i dependències
    • Noms de lloc de la UB
   • Expressions temporals
    • Dies, mesos, estacions i segles
    • Festivitats i commemoracions
    • Períodes històrics i geològics
    • Fets singulars de la història

  Majúscules i minúscules

  L’ús de la majúscula pot estar condicionat per la posició del mot dins el text —començament absolut, començament després de punt o altres signes de puntuació, etc. En aquest cas es diu que la majúscula té una funció demarcativa.

  D’altra banda, la majúscula també es fa servir per assenyalar un nom propi, és a dir, un mot o un grup de mots que identifiquen una persona, un animal o una cosa concrets. Aleshores es parla de la funció distintiva de la majúscula.

  Des del punt de vista ortogràfic, convé aclarir que les majúscules han de dur accent gràfic d’acord amb les regles d’accentuació.

  Exemple adequatÀgueda

  Exemple adequatÉs una assignatura de primer any.

  Exemple adequatINICIACIÓ A LA CLÍNICA ODONTOLÒGICA
  Més informació
  Secretaria de Política Lingüística. Majúscules i minúscules [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, 2016. <http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/btpl/arxius/18-BTPL-Majuscules-i-minuscules.pdf> [Consulta: 09 abril 2018].

  Majúscula demarcativa

  Els mots que no estan afectats per la funció distintiva de la majúscula —i que, per tant, s’escriuen habitualment en minúscula— han de portar majúscula inicial si ocupen unes posicions determinades dins el text.

  Bàsicament, es poden distingir tres casos generals en què cal fer ús de la majúscula inicial.
  1. Van amb majúscula inicial els mots que comencen un títol o un subtítol.

   Exemple adequatCompaginació
   Descripció

  2. També cal escriure amb majúscula inicial el primer mot del paràgraf que hi ha després d’un títol o d’un subtítol.

   Exemple adequatEl resum
   En textos impresos […]

   Cal recordar que ni els títols ni els subtítols porten cap punt al final i que el canvi de línia en aquest cas té el mateix efecte que el punt.

  3. Finalment, van amb majúscula inicial tots els mots precedits immediatament d’uns signes de puntuació determinats, tant si és a línia seguida com entre un paràgraf i el següent.

   • El punt:

    Exemple adequatL’assignatura és eminentment pràctica. Es proposaran exercicis individuals i en grup.

   • El signe d’exclamació de tancament:

    Exemple adequatAtenció! Acabat de pintar

   • El signe d’interrogació de tancament:

    Exemple adequatA partir de quina edat som adults? Què caracteritza una persona adulta?


  Més enllà d’aquesta regla general cal remarcar l’ús de la majúscula en alguns tipus de text i diverses qüestions relacionades amb els signes de puntuació, a banda d’altres aspectes concrets:

  Més informació
  Mestres, Josep Maria et al. Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. 4a ed. Vic: Eumo Editorial; Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra; Associació de Mestres Rosa Sensat, 2009, pàg. 281.

  Pujol, Josep Maria; Solà, Joan. Ortotipografia. Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic. 3a ed. rev. Barcelona: Columna, 2000.

  Ús de la majúscula segons el tipus de text

  A banda del cas del començament absolut de text (tant en els títols i subtítols com en el paràgraf inicial), cal tenir present que hi ha algunes tipologies textuals o unes determinades disposicions del text que poden comportar canvis i contradiccions respecte a la norma general de l’ús de la majúscula en funció demarcativa.

  Documents administratius

  Els documents administratius tenen una estructura molt fixada per la tradició i sovint es poden trobar casos en què no es compleixen les normes generals pel que fa a l’ús de la majúscula inicial en començar un paràgraf o després d’algun signe de puntuació que, per regla general, no obliga a fer ús de la majúscula.

  Encara que els models d’aquests documents poden variar, en general els usos especials pel que fa a la majúscula hi solen aparèixer sempre. Tot seguit es detallen aquests casos especials, que s’il·lustren amb els documents d’exemple del criteri Documents administratius generals.

  En els exemples de documents, es remarquen els casos en què apareix una majúscula després d’un signe de puntuació que no obliga a fer-ne ús, i també els casos en què la disposició especial del text fa que hi hagi una línia començada en minúscula.


  Casos especials de majúscules en la carta

  Exemple

  En aquest model de document es marquen els casos en què hi ha una majúscula precedida d’un signe de puntuació que no obliga a fer-ne ús.

  Imatge sense text alternatiu definit

  Casos especials de majúscules en el certificat

  Exemple

  En blau s’emmarquen els casos en què hi ha una majúscula després d’un signe de puntuació que no obliga a fer-ne ús.

  Imatge sense text alternatiu definit
  Dedicatòries i epígrafs

  Les dedicatòries i els epígrafs han de començar amb majúscula inicial.

  Exemple adequatNo costaria gaire escriure, si no calgués pensar tant abans.
  Puig i Ferreter


  Exemple no admissibleper als meus pares i la meva germana

  Enumeracions d’elements

  • Enumeracions a ratlla seguida

   En les enumeracions a ratlla seguida, la puntuació que es troba habitualment en aquests casos (coma o punt i coma) fa que no s’hagi de fer servir la majúscula inicial. Fins i tot, en el cas que hi hagi una marca d’enumeració abans de cada element —lletres en cursiva o nombres seguits d’un parèntesi de tancament en rodona— no hi ha cap motiu per fer servir la majúscula inicial, ni tan sols en el primer element situat després dels dos punts.

   Exemple adequatS’ha elaborat una base de dades que conté cinc tipus d’entrades: a) historiadors; b) revistes i publicacions; c) institucions; d) obres cabdals, i e) conceptes i tendències historiogràfiques.


  • Enumeracions en paràgraf a part

   Quan es fa una enumeració d’elements disposats en paràgrafs diferents, cal considerar un seguit d’aspectes per saber si els elements han d’anar amb majúscula inicial o no.

   • Si es fa una enumeració de mots o sintagmes breus sense cap forma verbal ni cap construcció complexa amb puntuació interna, els diferents elements no van amb majúscula inicial i no es tanquen amb cap signe de puntuació.

    Exemple adequatEls principis que regeixen aquestes actuacions són els següents:

    • cohesió social i territorial

    • autonomia personal i familiar

    • universalitat d’accés als serveis    Quan una enumeració d’aquest tipus apareix just després d’un títol o d’un subtítol, el primer element va amb majúscula inicial perquè li correspon per posició.

    Exemple adequatUtillatge

    • Un generador de senyals sinusoidals

    • dues resistències

    • un condensador

    • una bobina

    • una placa de connexions

    • un oscil·loscopi   • D’altra banda, si els elements de l’enumeració inclouen alguna forma verbal, aleshores sí que cal començar el primer mot de cada paràgraf amb majúscula i tancar-los amb punt.

    Exemple adequatL’alumnat ha d’assolir els objectius següents:

    • Conèixer la relació entre l’estructura i l’activitat en les famílies de fàrmacs més representatives.

    • Aprendre els possibles mecanismes d’acció dels fàrmacs.

    • Conèixer les principals transformacions metabòliques que pot experimentar un fàrmac dins l’organisme.   • Si els elements que formen part de l’enumeració, tot i no tenir caràcter oracional, són molt llargs o, per exemple, tenen un text explicatiu delimitat per algun signe de puntuació també és millor optar per la majúscula inicial i el punt final.

    Exemple adequatL’estudi posa en relleu característiques com ara:

    • La condició d’excedent agrari comercialitzable (el 1605 ja era la principal exportació valenciana).

    • L’enorme difusió assolida, especialment durant els períodes de 1720-1752 i 1789-1807.

    • La vinculació amb l’augment de la superfície regada.   • En el cas que en l’enumeració s’hi combinin elements dels dos supòsits anteriors (tot i que no és gaire recomanable), cal optar per la majúscula inicial i el punt final.

  Citacions textuals

  En el cas de les citacions textuals, cal posar en majúscules la primera lletra de la transcripció d’un text, d’un fragment amb sentit complet. El text transcrit es marca amb cometes baixes i en aquest cas habitualment sol anar precedit de dos punts, encara que pot no portar-ne.

  Exemple adequatCom deia Fuster: «La metafísica, les preguntes vibrants sobre el sentit de la vida i el destí de l’home, venen després de sopar».


  Exemple no admissibleLa gent sortia al carrer amb el crit de «visca la república!»


  Si la citació és fragmentària i queda integrada en el text que es redacta, aleshores es mantenen les cometes però no s’ha de fer ús de la majúscula inicial.

  Exemple adequatBlegen es veié amb cor d’escriure que «ja no pot negar ningú» la «historicitat fonamental de la tradició grega», la seva «solidesa i veracitat essencial».


  Exemple no admissibleLa guerra de Troia fou un «Intent infructuós de restaurar un imperi que dequeia».


  En el cas que es faci la citació parcial d’un text amb supressions al començament o a l’interior; el fragment s’ha d’adaptar a la puntuació resultant i, si cal, s’han de fer els canvis de majúscules i minúscules que siguin pertinents, sense tenir en compte les majúscules i minúscules de l’original.


  Exemple adequat
  • Text original:

   «Tots ells, però, serveixen de font de subministrament de materials per a la deriva litoral. No obstant això, tenint en compte el seu funcionament hidrològic peculiar, pot donar-se el cas que passin diversos anys sense que aquests cursos fluvials desguassin a la mar.»

  • Text amb supressions:

   «Tots […] serveixen de font de subministrament de materials per a la deriva litoral. […] Pot donar-se el cas que passin diversos anys sense que aquests cursos fluvials desguassin a la mar.»


  Paràgrafs amb elements segregats en línia a part

  En alguns tipus de text es pot trobar un paràgraf que inclogui algun element que en comptes d’aparèixer en línia seguida aparegui en línia a part. Aquest fet es pot donar tant per la complexitat gràfica —fórmules matemàtiques— com per la voluntat de claredat en la representació —exemplificacions lingüístiques.

  A diferència de les enumeracions d’elements precedides de dos punts, en aquests casos pot no haver-hi cap signe de puntuació abans de l’element segregat. A més a més, en la represa del text, si no hi ha cap signe de puntuació que ho impedeixi, s’ha de fer servir la minúscula.

  Exemple adequatLes oracions d’infinitiu es poden trobar tant preposades al verb com posposades. Així, en l’oració

  [ or. inf. Esbrinar la veritat ] és la seva feina


  la clàusula d’infinitiu fa la funció de subjecte.


  Exemple adequatEl valor observat de la gravetat es relaciona amb el teòric mitjançant l’expressió

  g = g0Ca + Aa,


  on A és la part de l’anomalia de la pesantor que no és deguda purament a l’altura.


  Per aquest motiu, cal remarcar la importància de fer ús dels signes de puntuació en els textos que inclouen fórmules, sobretot quan queden integrades en el text com un element més de l’oració.

  Taules i il·lustracions

  Els textos de les taules i les il·lustracions inclosos en un document poden rebre un tractament tipogràfic molt divers. Així i tot, és convenient establir alguns criteris bàsics per evitar solucions gràfiques massa diferents.

  Els títols o els peus de les taules i les il·lustracions sempre han de començar amb majúscula.

  Exemple adequatImatge sense text alternatiu definit

  Exemple no admissibleFulles de Quercus illex
  figura 3. Fulles de Quercus ilex


  Taules

  En les taules, a banda del títol o del peu de la taula, habitualment també s’escriuen amb majúscula inicial els encapçalaments de les columnes i, si n’hi ha, els de les línies.

  Exemple adequatImatge sense text alternatiu definit


  Quan les dades que inclou la taula són mots o sintagmes breus es poden escriure en minúscula. En canvi, si són frases o sintagmes més complexos és millor fer servir la majúscula inicial.

  Exemple adequatImatge sense text alternatiu definit


  La qüestió més important en aquest cas és que es mantingui un criteri uniforme en tot el text.

  Il·lustracions

  En el tractament dels textos que puguin contenir les il·lustracions, es pot mantenir el criteri establert en l’apartat anterior.

  Els textos que fan de títol en alguna part de la il·lustració —com ara els eixos d’una gràfica o d’un diagrama de barres, etc.— poden rebre el mateix tractament que els encapçalaments de columna de les taules i, per tant, és recomanable que s’escriguin amb majúscula inicial.

  Exemple adequatImatge sense text alternatiu definit


  Pel que fa a la resta de textos, el fet de posar-los amb majúscula inicial o no és més una qüestió de tria personal. L’exigència de la majúscula queda per als casos de textos amb estructura complexa o oracional. En canvi, els mots o sintagmes breus poden aparèixer tant en minúscula com amb majúscula inicial. El més important és mantenir un criteri uniforme en tot el document.

  Exemple adequatImatge sense text alternatiu definit

  Exemple adequatImatge sense text alternatiu definit  Llegendes

  En les llegendes que acompanyen alguns tipus d’il·lustració —com ara mapes i gràfics— els textos poden anar amb majúscula, sobretot si el text és una frase o té una estructura complexa. Si abans del text explicatiu, però, hi ha dos punts o el signe igual, el text ha d’anar en minúscula.

  Exemple adequatImatge sense text alternatiu definit

  Exemple adequatImatge sense text alternatiu definit  Remissions internes

  Quan en un text es remet a una figura, una taula, un gràfic, etc., no s’ha de començar amb majúscula inicial el mot que hi fa referència.

  Exemple adequatEn la figura següent (figura 1) apareix un detall d’una fulla de Quercus ilex.

  Exemple no admissibleEn la Taula 2, es pot veure la distribució de responsabilitats dels membres.


  Punt

  Tot i que el punt obliga a fer servir la majúscula en el mot següent, tot seguit es remarquen alguns casos especials.

  Abreviatures

  Les abreviatures generalment acaben amb un punt. Aquest punt no obliga a fer servir la majúscula després, llevat que el punt de l’abreviatura sigui també el punt que marca el final de la frase.

  Exemple adequatDept. de Física Experimental


  Pel que fa a l’ús de la majúscula en les abreviatures podeu consultar el criteri sobre Formació i escriptura d’abreviatures.

  Informàtica i Internet

  Un altre punt que no obliga a fer ús de la majúscula és el que trobem abans dels formats dels fitxers informàtics, en les adreces de correu electrònic i en els URL d’Internet.

  Exemple adequatub.edu/omnia-nomina


  Parèntesis

  Si després de punt hi ha un text entre parèntesis, el primer mot ha d’anar amb majúscula inicial.

  Exemple adequatLa Cantilène de Sainte Eulalie […] inaugura una literatura hagiogràfica que serà molt abundant en la llengua antiga. (El manuscrit conservat és […] original.)


  També cal aplicar el mateix criteri si el text entre parèntesis apareix en una posició de títol o de subtítol.

  Exemple adequatEl sistema nerviós
  (Capítol introductori)

  Signes d’interrogació i d’admiració

  Els signes d’interrogació i d’admiració obliguen a fer ús de la majúscula inicial en el mot que els segueix. No obstant això, si després dels signes d’admiració o d’interrogació hi ha una coma, un punt i coma, dos punts, un parèntesi de tancament o un guió llarg de final d’incís, el mot següent ja no ha de començar amb majúscula.

  Exemple adequatJo entenc que no són llibres per a tothom, però, compte!, no hi ha cap llibre que sigui per a tothom.

  Exemple inadequatQuè podem fer? on hi ha la solució?

  Punts suspensius

  S’ha d’escriure majúscula després dels punts suspensius si coincideixen amb el final d’una frase. Aquest fet es pot donar si una frase acaba amb una enumeració que no està tancada o bé quan una frase queda incompleta.

  Exemple adequatUna guerra no es pot aturar amb un llibre, per moltes edicions que se’n facin… Però la història no s’acaba aquí.


  Ara bé, si els punts suspensius es fan servir com a recurs estilístic per reflectir una pausa en el text, sense interrupció definitiva, o per tancar una enumeració incompleta que no sigui al final de la frase, aleshores el mot següent no ha d’anar amb majúscula inicial.

  Exemple adequatPer l’altre, lògics com Hintikka, Kripke, Suppes, Grice… senten la necessitat de construir els formalismes que segueixen molts dels aspectes de la lògica del llenguatge.

  Exemple inadequatPerò… Encara no ho has acabat?


  En el cas de les enumeracions, però, cal recordar que en els documents de caràcter administratiu, tècnic i científic és preferible fer servir l’abreviatura etc., que no pot anar seguida dels punts suspensius.

  Barra inclinada

  En els documents de tipus administratiu com ara formularis, circulars i impresos en què es fa ús de la barra inclinada per indicar una alternança —de responsabilitat, de gènere, etc.— si l’element duplicat és en una posició que obliga a fer ús de la majúscula inicial, cal escriure-la en cadascun dels elements separats per la barra.

  Exemple adequatTitular/Representant

  Exemple inadequatPersona física / persona jurídica


  En canvi, en els casos en què la barra inclinada marca una oposició o alternança conceptual, la majúscula només afectaria el primer dels mots.

  Exemple adequatEntrada/sortida de la informació

  Exemple inadequatEntrada/Sortida de la informació

  Dos punts

  Tot i que els dos punts no obliguen a fer ús de la majúscula, hi ha tot un seguit d’usos en documents administratius en què pot aparèixer un mot amb majúscula inicial després dels dos punts (vegeu l’apartat Documents administratius).

  A banda d’aquest ús en documents amb una estructura tan fixada, hi ha una certa tendència a fer servir els dos punts seguits de majúscula quan s’escriu un títol d’apartat i el text explicatiu corresponent a línia seguida. En aquest cas és preferible fer ús del punt en comptes dels dos punts.

  Exemple adequatFinançament. S’ha donat la puntuació més alta als sistemes sanitaris basats en impostos.

  Exemple inadequatEdat: Els més grans tenen més processos, símptomes i malalties cròniques.


  En aquest apartat de títols a línia seguida podríem incloure també els casos dels peus d’imatge i de figures, els títols de taules i gràfics, etc.

  L’ús dels dos punts només té sentit quan el que apareix després manté una certa relació de dependència amb el que hi ha abans, perquè en fa una descripció o una explicació. Aleshores els dos punts són adequats i, per tant, no cal fer ús de la majúscula inicial.

  Exemple adequatEnunciat de l’indicador: descriu l’esdeveniment que s’ha de monitorar.

  Casos especials de minúscula en posició de majúscula demarcativa

  Hi ha tot un seguit de casos en què podem trobar textos sense majúscula inicial, tot i ocupar una posició que en principi obligaria a fer-ne ús.

  Índexs analítics

  En els índexs analítics o alfabètics no es fa servir mai la majúscula en funció demarcativa, ni tan sols en el primer terme que apareix sota el títol de l’índex. Només hi han d’aparèixer les majúscules corresponents a la funció distintiva.

  Exemple adequatbor, derivats orgànics, 331
  bor, hidrurs, 114-115, 299, 337
  borans, 312
  Bravais, xarxes de, 79


  Els índexs analítics no s’han de confondre amb les taules de contingut, en els quals sí que queden reflectides la majúscules inicials dels diferents apartats.

  Índexs d’abreviatures

  En el cas de les llistes d’abreviatures tampoc no es fa servir la majúscula amb funció demarcativa. Si hi apareixen abreviatures amb majúscula inicial és perquè estan afectades per la funció distintiva.

  Exemple adequatImatge sense text alternatiu definit

  Articles de diccionari

  Les entrades que encapçalen els articles de diccionari, com també les diferents subentrades i les abreviatures de les categories gramaticals que hi pugui haver dins dels articles, no s’escriuen mai amb majúscula inicial, encara que vagin darrere d’un punt. En el cas de les enciclopèdies i d’alguns vocabularis, hi poden aparèixer entrades amb majúscula inicial, però aquesta sempre respon a la funció distintiva.

  Exemple adequatfeina f. Treball que hom fa per obligació […]. | sense feina Desocupat. La crisi augmenta el nombre dels sense feina.

  Adreces de correu electrònic i d’Internet

  Les adreces de correu electrònic i els URL d’Internet, se solen escriure en minúscula, i no queden afectats per les normes d’ús de la majúscula demarcativa.

  Exemple adequatAnna Maians Maians
  amaians@ub.edu

  Exemple no admissibleServeis Lingüístics
  (Http://www.ub.edu/sl)

  Símbols en posició de majúscula demarcativa

  A diferència de les abreviatures, els símbols són invariables pel que fa a les majúscules i minúscules. És a dir, els símbols tant poden contenir caràcters en majúscula com en minúscula i sempre han de mantenir la mateixa forma encara que ocupin una posició que obligui a fer ús de la majúscula.

  Exemple adequatTsuji, T. p-adic étale cohomology and crystalline cohomology in the semi-stable reduction case, Inv. Math. 137, 1999, 233-411.


  Exemple adequatTema 10. […] Distribució vertical del carboni inorgànic i les seves variacions en el temps. pH i alcalinitat.


  Aquests símbols també han de mantenir la forma fixada quan apareixen en un fragment de text, com ara un títol, compost totalment en majúscules.

  Exemple adequatLA VEGETACIÓ PER SOBRE DELS 1.500 m


  En aquest cas, també funcionen com a símbols les abreviatures dels nombres ordinals, que s’han de mantenir en minúscula encara que apareguin en un context en majúscula.

  Exemple adequatMEMÒRIA DE LA 64a IFLA GENERAL CONFERENCE


  Desenvolupament de les sigles

  Quan es desenvolupa una sigla per aclarir-ne el significat, només cal escriure en majúscula els mots afectats per la funció distintiva de la majúscula, com ara els noms propis d’institucions o organismes. En cas contrari, el desenvolupament de la sigla cal escriure’l en minúscula.

  Exemple adequatONU (Organització de les Nacions Unides)

  Exemple adequatVHB (virus de l’hepatitis B)


  Aquest criteri també és vàlid a l’hora de desenvolupar una sigla en una llengua diferent del català.

  Exemple adequatTSH (de l’anglès, thyroid-stimulating hormone)

  Exemple no admissibleles cèl·lules NK (de l’anglès, Natural Killers)


  En canvi, cal respectar les normes gramaticals de les llengües segons les quals algunes paraules han d’anar sempre amb majúscula inicial, com ara els substantius en el cas de l’alemany.

  Exemple adequatPBE, sigla de l’expressió alemanya Perlsucht Bacillenemulsion.

  Remissions a parts o elements d’un text

  Quan en un text es remet a una part (capítol, annex, etc.) o element (figura, taula, gràfic, etc.), no s’ha de començar amb majúscula inicial el mot que fa referència a aquesta part o element.

  Exemple adequatEn la figura següent (figura 1) apareix un detall d’una fulla de Quercus ilex.

  Exemple adequatEn el capítol sobre la ciència de la paraula (v. capítol 1) hem resseguit les raons aportades per diferents autors.

  Exemple no admissibleEn la Taula 2, es pot veure la distribució de responsabilitats dels membres.


  Per a més informació, es pot consultar el criteri «Remissions internes».

  Majúscula distintiva

  La majúscula distintiva serveix, entre d’altres, per identificar els noms propis referits a persones; organismes; activitats educatives, científiques i socials; termes especialitzats; documents i obres artístiques; noms de lloc, i expressions temporals.

  Persones
  Jaume I el Conqueridor
  els Montcada
  els Trastàmara
  la vicedegana
  l’administrador de centre
  el professor Milà
  la doctora Pérez

  Organismes
  la Unió Europea
  la Universitat de Barcelona
  el Col·legi d’Enginyers Tècnics i Industrials
  la Facultat de Medicina
  el Departament de Ciències Clíniques

  les facultats de Química i Farmàcia
  els departaments de Filologia Anglesa i Lingüística
  el Grup de Recerca de Creació i Pensament de les Dones
  la Xarxa de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat

  els grups de recerca universitaris

  Activitats educatives, científiques i socials
  el grau en Física
  el màster en Geologia i Geofísica de Reservoris
  el doctorat en Filologia Romànica
  l’assignatura Treball Final de Grau
  un manual de física
  una conferència de lingüística aplicada
  les Jornades de Salut i Alimentació
  el Simposi de Física Nuclear

  una jornada sobre dret
  un simposi amb molt de públic
  la conferència «Els països en vies de desenvolupament»


  Termes especialitzats
  el romanticisme
  el marxisme
  el keynesianisme
  el ximpanzé (Pan troglodytes)
  la família de les petúnies (Petunia hybrida)
  el virus Streptococcus faecalis
  la fórmula d’Euler
  el teorema del sinus
  la teoria de cordes
  la llei de la gravetat


  Documents
  el Reglament de la Facultat de Dret
  la Llei de propietat intel·lectual
  la Normativa reguladora de la formació permanent
  el capítol segon
  l’article 18 d’aquest reglament
  l’annex de la memòria
  la taula següent
  l’apartat 5
  el passaport
  el carnet d’estudiant
  el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
  la Revista de Llengua i Dret
  la revista Science
  la novel·la Incerta glòria
  l’article «Educar els brivalls»
  Les senyoretes d’Avinyó, de Picasso


  Noms de lloc
  el Masnou
  la República Txeca
  la Vall de B

  La Rioja
  Le Havre
  la comarca del Priorat
  la ciutat de Reus
  el mar Atlàntic
  el riu Segre
  la serra de Collserola
  el passeig de Gràcia
  la plaça Reial
  el carrer del Consell de Cent
  l’Edifici Històric
  el Palau de les Heures
  el Campus Bellvitge

  l’edifici de les Cúpules
  l’aulari de Migdia 1
  l’Aula Magna
  el Pati de Lletres
  l’Aula Capella

  la sala d’actes
  el laboratori d’electrònica
  el despatx 371


  Expressions temporals
  Dates i períodes
  el 20 de juny
  el curs 2014-2015
  el segon semestre
  dimarts
  primavera
  l’Onze de Setembre
  les festes de Nadal
  l’edat mitjana
  l’edat del ferro
  el paleozoic
  la Revolució Industrial
  la Guerra dels Balcans

  Persones

  Majúscules
  Minúscules
  Miquel Martí i Pol
  Al·là, Zeus
  Martí l’Humà
  el Sàtir de Gràcia
  l’època dels Àustries
  els Montcada
  el vicerector d’Economia
  la vicedegana Rosa Solé
  el conseller d’Educació
  Sir Lawrence Oliver
  Don Pedro Crespo
  Madame Dupont

  Molt Honorable Senyor President
  Excel·lentíssim Senyor Daniel Pedrosa

  Sr. Pujals
  Prof. Carreres
  Excm. Sr. President
  la professora titular d’universitat Rosa Camí
  el doctor honoris causa Cosme Puig
  santa Apol·lònia

  Persones i noms de divinitats

  S’escriuen amb majúscula inicial.

  Exemple adequatMiquel Martí i Pol
  Al·là
  Zeus
  Déu


  Pel que fa als noms de persona que tenen una preposició de precedint el cognom, quan apareix sense el nom de fonts, cal posar la preposició amb majúscula inicial.

  Exemple adequatAquestes han estat les paraules dites per De Madre.


  És preferible evitar la cacofonia i l’estranyesa que produeix la col·lisió de De. Per tant, en aquest cas convé afegir el nom de fonts, preferentment, i fer la frase menys forçada:

  Exemple adequatLes paraules de Manuela de Madre han estat contundents.

  Sobrenoms, renoms i pseudònims

  Els noms i adjectius que formen els sobrenoms, renoms i pseudònims s’escriuen amb majúscula inicial.

  Exemple adequatMartí l’Humà
  Salvador Seguí, el Noi del Sucre
  el Sàtir de Gràcia

  Dinasties i llinatges

  S’escriuen amb majúscula inicial.

  Exemple adequatl’època dels Àustries
  la Florència dels Mèdici
  els Montcada

  Càrrecs

  Tots els càrrecs, sense distinció, s’escriuen sempre amb minúscula inicial.

  Exemple adequatel rector
  la secretària general
  la directora de departament
  el cap d’estudis
  l’administradora de centre


  Qualsevol referència concreta a la denominació de la institució, entitat o òrgan de gestió que pugui acompanyar el càrrec conserva la majúscula inicial de noms i adjectius que li correspon.

  Exemple adequatel vicerector d’Estudiants
  el conseller d’Universitats i Recerca
  la directora de Comunicació Estratègica
  el ministre d’Educació i Ciència
  la secretària d’estat d’Hisenda


  En aquest sentit, convé distingir entre els càrrecs que contenen una referència genèrica d’una entitat orgànica, que s’escriu sempre en minúscules, i els càrrecs que van acompanyats del nom propi de l’entitat (complet o abreujat), que conserva les majúscules que li pertoquen.

  Exemple adequatla cap d’àrea
  Exemple adequatla cap de l’Àrea de Finances

  Exemple adequatel cap de secció
  Exemple adequatel cap de la Secció de Francès

  Exemple adequatla directora de departament
  Exemple adequatla directora del Departament

  Exemple adequatel cap de secretaria
  Exemple adequatel cap de la Secretaria


  Hi ha càrrecs que no fan referència a cap entitat orgànica, sinó que es nomenen per exercir funcions específiques i sovint puntuals. En aquests casos, s’escriu en minúscules no només el càrrec, sinó també la descripció que els acompanya, exceptuant els noms propis que en puguin formar part.

  Exemple adequatel delegat del rector per a la coordinació de centres adscrits
  la vicedegana acadèmica de postgraus i màsters
  el delegat de protecció de dades
  la delegada de prevenció de riscos laborals

  Exemple adequatla delegada del rector per a la promoció del programa RIMDA
  el responsable de les relacions amb l’Hospital Clínic


  Aquest ús general de les minúscules en els càrrecs s’aplica tant a les referències no personalitzades, com a les de persones concretes.

  Exemple adequatLes facultats tenen un degà o degana i un màxim de tres vicedegans, i les escoles universitàries, un director o directora i un màxim de tres vicedirectors.

  Exemple adequatLa cloenda anirà a càrrec de la vicerectora adjunta al rector, Maria Samper; el president del Consell Social, Miquel Vallespí; el síndic de greuges en funcions, Joan Subirats, i la gerenta, Olívia Pinyol.

  Tractaments genèrics

  S’escriuen amb minúscula inicial.

  Exemple adequatla professora titular d’universitat Rosa Camí
  l’advocat Joan Puig
  l’auxiliar administratiu Ramon Vidal
  el doctor honoris causa Cosme Puig
  la professora emèrita Carme Pous
  el comte Ramon Berenguer
  santa Apol·lònia

  Tractaments estrangers

  S’escriuen amb majúscula inicial.

  Exemple adequatSir Lawrence Olivier
  Don Pedro Crespo
  Madame Dupont
  Frau Maria Braun

  Tractaments protocol·laris

  S’escriuen amb majúscula inicial.

  Exemple adequatExcel·lentíssim Senyor Daniel Pedrosa
  Il·lustríssima Senyora Roser Camps


  Els càrrecs precedits de les formes de tractament protocol·lari, s’escriuen amb majúscula.

  Exemple adequatMolt Honorable Senyor President

  Tractaments abreujats

  S’escriuen amb majúscula inicial.

  Exemple adequatSr. Pujals
  Dra. Rovira
  Prof. Carreres
  Excm. Sr. President
  M. I. Sr. López
  Sta. Apol·lònia

  Organismes

  Majúscules
  Minúscules
  la Universitat de Barcelona
  la Facultat de Geografia i Història
  la Seguretat Social
  les universitats de Catalunya
  les facultats de cada campus
  la Secretaria del Departament de Filologia Catalana
  el Vicerectorat d’Economia
  la Junta de Govern de la UB
  les secretaries dels departaments
  els serveis de la UB
  Grup PREDIMED
  Centre d’Investigació sobre Canvi Social i Democràcia
  Observatori de l’Aigua

  Institucions, establiments i entitats

  S’escriuen amb minúscula inicial excepte si formen part del nom d’una entitat formalment constituïda.

  Exemple adequataquesta institució
  les universitats de Catalunya
  la Facultat de Geografia i Història
  les facultats de cada divisió
  el Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
  la Biblioteca de Lletres
  la biblioteca de la sala de professorat


  Exemple adequatla Unió Europea
  la Comunitat Autònoma de Galícia
  les comunitats autònomes
  la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
  el Govern Civil de Barcelona
  els governs civils de Catalunya
  la Central Nuclear d’Ascó
  la Seguretat Social
  la Borsa de Barcelona


  Exemple adequatl’Hospital de Sant Pau
  els hospitals de Lleida
  l’institut Maragall
  els instituts de batxillerat
  el Col·legi Ramon Llull
  el Museu Picasso


  Exemple adequatel Centre d’Acollida Els Llimoners
  l’hotel Ritz
  el restaurant Els Quatre Gats
  el bar Galàxia
  la fonda Domènech
  el cinema Vergara
  el teatre Romea


  En el cas de les designacions d’entitats juridicoadministratives i religioses, l’adjectiu que acompanya el nom s’escriu sempre amb minúscula.

  Exemple adequatl’Administració pública
  el Parlament britànic
  la Hisenda pública
  l’Estat espanyol
  els estats del món
  l’Església catòlica
  les esglésies de tot el món

  Institucions, establiments i entitats: noms abreujats

  Quan les institucions, els establiments i les entitats es designen de manera abreujada, per mitjà d’un dels noms que la componen, aquesta denominació s’escriu amb majúscula inicial.

  Exemple adequatla Universitat (per la Universitat de Barcelona)
  la Facultat (per la Facultat de Física)
  el Departament (pel Departament de Biomedicina)
  l’Àrea (per l’Àrea de Finances)
  la Comissió (per la Comissió Acadèmica)


  S’escriu, però, amb minúscula inicial en cas d’anar precedida per un demostratiu o un possessiu, que li atorguen un valor genèric més que no pas de denominació incompleta:

  Exemple adequataquesta universitat
  la nostra universitat

  Òrgans de gestió

  S’escriuen amb minúscula inicial excepte si formen part d’un òrgan formalment constituït.

  Exemple adequatel Comitè Acadèmic de la UB
  el Ministeri d’Afers Estrangers
  el Servei de Personal de la UB
  els serveis de la UB
  el Centre de Transferència Tecnològica de la UB
  el Consell Social de la UB
  l’Assemblea General i la Junta Directiva del Club Esportiu Universitari
  el Vicerectorat d’Economia i Organització
  la Junta de Govern de la UB
  la Xarxa de Dinamització Lingüística de la UB
  les Corts Generals espanyoles
  la Secretaria del Departament de Filologia Catalana
  les secretaries dels departaments
  el Campus Torribera

  Grups de recerca i afins

  Els elements que formen part de les denominacions dels grups de recerca i afins s’escriuen amb majúscula inicial, fins i tot si no tenen un descriptor genèric del tipus grup, grup de recerca, observatori, etc.

  A continuació s’agrupen els exemples segons els diferents mots que els descriuen.

  • Grups

   Exemple adequatGrup d’Estudis Alimentaris
   Grup d’Anàlisi de Dret Financer i Tributari


  • Grups de recerca

   Exemple adequatGrup de Recerca Ambiental Mediterrània
   Grup de Recerca Clínica Bàsica en el Tractament del Dolor
   Grup de Recerques en Antiguitat Tardana (GRAT)
   Grup de Recerca en Ecologia Aquàtica Continental (GREAC)
   GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica)


  • Grups de recerca consolidats

   Exemple adequatGrup de Recerca Consolidat de Bioètica i Dret
   Grup de Recerca Consolidat de Neurociència Cognitiva


  • Grups d’investigació

   Exemple adequatGrup d’Investigació en Lingüística Computacional


  • Grups d’estudi

   Exemple adequatGrup PREDIMED, Grup d’Estudi dels Efectes de la Dieta Mediterrània sobre la Malaltia Cardiovascular
   Grup d’Estudi i Recerca en Educació Social, Necessitats Emergents i Tecnologies


  • Centres d’investigació

   Exemple adequatCentre d’Investigació sobre Canvi Social i Democràcia


  • Observatoris

   Exemple adequatObservatori de Bioètica i Dret
   Observatori de l’Aigua


  • Unitats de recerca

   Exemple adequatUnitat de Recerca de la SIDA
   Unitat de Recerca en Síntesi Asimètrica


  • Equips

   Exemple adequatEquip de Recerca Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona (ERAUB)


  • Laboratoris

   Exemple adequatLaboratori d’Investigació i Tractament de Textos i Epigrafia Romans i Antics, LITTERA


  • Seminaris

   Exemple adequatSeminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques, SERP


  • Sense descriptor genèric inicial

   Exemple adequatFarmàcia Clínica i Farmacoteràpia
   Histopatologia de Mol·luscs i Crustacis. Biologia de la Reproducció
   Bioquímica i Biologia Molecular de Plantes
   DHIGES (Didàctica de la Història i la Geografia a la Secundària)  Es pot consultar el GREC per conèixer el nom d’algun grup de recerca de la Universitat de Barcelona.

  Activitats educatives, científiques i socials

  Majúscules
  Minúscules
  l’ensenyament secundari obligatori (ESO)
  les proves d’accés a la universitat (PAU)
  un grau
  l’assignatura Introducció a l’Economia
  un article sobre física quàntica
  disciplines com la botànica, la química, la medicina
  III Simposi d’Ensenyament i Història de les Ciències i de les Tècniques
  les IX Jornades de Didàctica
  un simposi sobre ensenyament
  Premi Nobel de la Pau
  Premi d’Honor de les Lletres Catalanes
  premis Crítica Serra d’Or
  premi Goya
  XI Concurs Literari de Poesia
  conferència «El ciutadà del 2000»
  el IV Programa marc
  el Programa de formació per al PAS de la UB
  el programa Sòcrates
  el programa ERASMUS

  Estudis

  S’escriuen sempre amb minúscula inicial.

  Exemple adequatel preescolar
  l’educació general bàsica (EGB)
  el curs d’aptitud pedagògica (CAP)
  el curs d’orientació universitària (COU)
  la formació professional, primer i segon grau (FP)
  el primer cicle d’ensenyament universitari
  l’ensenyament secundari obligatori (ESO)
  la reforma del sistema educatiu
  les proves d’accés a la universitat (PAU)
  un doctorat
  un màster
  una llicenciatura
  un postgrau
  una àrea de coneixement
  una càtedra


  Però,
  Exemple adequatl’ensenyament de Dret
  la càtedra d’Història de la Farmàcia
  un llicenciat en Biologia

  Cursos i assignatures

  En les denominacions d’assignatures, màsters, doctorats i cursos de postgrau s’escriuen sempre amb majúscula inicial els substantius i els adjectius que les formen.

  Exemple adequatdiploma de postgrau en Mètodes Quantitatius i Informàtics Aplicats a la Gestió Empresarial
  màster en Gestió Cultural
  doctorat en Ciència Cognitiva i Llenguatge
  l’especialitat d’Economia General i Administracions Públiques
  la menció de Comptabilitat i Auditoria
  l’àrea de coneixement de Didàctica de les Ciències Socials
  l’assignatura de Física Estadística


  En les denominacions de la resta de cursos, dels quals no s’expedeix títol, s’escriu només amb majúscula inicial la primera paraula.

  Exemple adequatel curs Mineralogia determinativa
  el curs Introducció als mètodes d’estudi de la geologia del subsol
  el seminari de Dret local
  el taller d’Expressió sonora


  Però, si es tracta de disciplines, s’escriuen amb minúscula.

  Exemple adequatun article sobre física quàntica
  disciplines com la botànica, la química, la medicina


  Els nivells i els noms dels exàmens d’idiomes s’escriuen amb una majúscula o una minúscula inicials d’acord amb la designació pròpia de cada idioma.

  Exemple adequatel First Certificate
  el Proficiency

  Jornades, simposis i altres activitats instituïdes oficialment

  S’escriuen amb majúscula inicial les denominacions exactes que corresponen a designacions d’activitats oficialment instituïdes o amb una individualitat clara en la vida social.

  Les denominacions genèriques s’escriuen amb minúscula inicial.

  Exemple adequatIII Simposi d’Ensenyament i Història de les Ciències i de les Tècniques
  un simposi sobre ensenyament
  Conferència de Rectors Europeus
  la Segona Setmana d’Estudis Africans
  les jornades de portes obertes de la UB
  les IX Jornades de Didàctica

  Jornades de portes obertes

  Les jornades de portes obertes que organitzen les institucions per mostrar les seves instal·lacions s’escriuen amb minúscula. Aquestes jornades tenen l’objectiu únic que els visitants puguin conèixer de prop aquests espais.

  Exemple adequatEl Parlament tanca la jornada de portes obertes per celebrar la Diada amb un nou rècord de visitants.

  Exemple adequatL’antic Hospital de Sant Pau celebra una jornada de portes obertes per presentar la recuperació del conjunt modernista.


  En canvi, s’escriuen amb majúscula inicial les jornades singulars, sobretot de centres educatius, que tenen un programa d’activitats i s’organitzen per captar estudiants i fomentar la matrícula.

  Exemple adequatLa Facultat de Ciències de la Terra acull un any més estudiants de batxillerat en la Jornada de Portes Obertes.

  Exemple adequatDel 12 al 15 d’abril, podeu assistir a la Jornada de Portes Obertes de la Facultat d’Economia i Empresa.


  Qualsevol expressió que especifiqui el caràcter o la tipologia de la jornada s’escriu en minúscula.

  Exemple adequatRecepció i presentació conjunta dels graus de la Facultat de Física en la primera Jornada de Portes Obertes virtual.

  Exemple adequatEl centre ha tornat a organitzar la Jornada de Portes Obertes de graus, màsters i postgraus.


  Per referir-se a la suma de les jornades que organitzen els diversos centres de la Universitat, s’opta per un plural aglutinador que s’escriu amb minúscules.

  Exemple adequatPer als futurs alumnes, les jornades de portes obertes serveixen perquè la Universitat deixi de ser un concepte llunyà i abstracte.

  Exemple adequatJa es poden consultar els vídeos de les jornades de portes obertes virtuals que enguany han ofert les facultats de Física i Química.

  Premis i distincions

  Les denominacions exactes dels premis i altres guardons i distincions s’escriuen amb majúscula inicial.

  Exemple adequatPremi Olof Palme
  Premi Nacional Ramón y Cajal
  Premi Nobel de la Pau
  Premi d’Honor de les Lletres Catalanes
  Premi Carme Serrallonga a la qualitat lingüística
  Premi Arrelats de narrativa breu
  premis Crítica Serra d’Or
  premi Ensaïmada Lingüística
  premi Goya


  Exemple adequatla Gran Creu de l’Ordre Civil
  la Medalla al Mèrit Científic
  la Creu de Sant Jordi
  la Distinció del Consell Social a la qualitat docent
  la Clau de la Ciutat
  la Pilota d’Or


  Pel que fa a les distincions referides a llocs, s’han d’escriure amb minúscula.

  Exemple adequatTarragona, patrimoni de la humanitat
  Menorca és una reserva de la biosfera
  parc natural d’Aigüestortes
  parc nacional de Yellowstone
  una platja amb bandera blava
  un restaurant amb tres estrelles Michelin

  Concursos

  El nom propi dels concursos s’escriu amb majúscula inicial dels substantius i adjectius que en componen la denominació específica, inclòs el mot concurs si en forma part.

  Exemple adequat2n Concurs de Nanorelats
  17è Concurs Carpeta UB
  VI Concurs de Cristal·lització a l’Escola
  XXII Concurs de Pintura al Passeig de Sant Joan


  Si la paraula concurs no forma part de la designació, s’escriu amb minúscula.

  Exemple adequatel concurs literari Lletres de Maig
  el concurs fotogràfic Enfoca UB


  En textos discursius, no és necessari reproduir els jocs de majúscules i minúscules fixades en la imatge institucional del concurs.

  Exemple adequatel 17è Concurs de Fotografia de Natura Fotonat UB [fotoNAT UB]
  el concurs Enrodoreda’t dedicat a Mercè Rodoreda [enRODOREDA’t]


  L’àmbit, categoria o descripció que pot acompanyar la denominació generalment en queda fora i, per tant, s’escriu amb minúscules.

  Exemple adequat10è Concurs Humet-Saula de pintura
  III Concurs Comas i Solà de curtmetratges


  Si el nom del concurs s’assimila a un eslògan, s’escriu entre cometes, i amb majúscula inicial absoluta i dels noms propis que pugui contenir.

  Exemple adequatel concurs de fotografia «Elles poden, tu també!» per a investigadores
  el concurs «Presenta la teva tesi en 4 minuts»


  També s’escriuen entre cometes, i amb majúscula inicial absoluta i dels noms propis que puguin contenir, els subtítols o lemes que poden especificar la temàtica d’una edició concreta i acompanyar la designació específica del concurs.

  Exemple adequatel concurs Lletres de Maig, amb el tema «Sobretot no et facis mal»
  el concurs Enfoca UB, amb el tema «Una visió inèdita de la UB»


  Les referències genèriques s’escriuen sempre amb minúscules.

  Exemple adequatels concursos interuniversitaris de divulgació científica
  un concurs de triples solidari de les Lligues Universitàries

  Conferències i discursos

  Només s’escriu amb majúscula la lletra inicial del títol (i les altres que correspon de fer-ho per les altres regles).

  Exemple adequatconferència «El ciutadà del 2000»
  la ponència titulada «La dansa i el cinema»
  una ponència sobre dansa i cinema

  Programes d’intercanvi i cooperació

  Les denominacions dels programes d’intercanvi i de cooperació s’escriuen amb majúscula inicial (i íntegrament amb majúscules si es tracta d’una sigla o d’un acrònim), però amb minúscula inicial el mot genèric —programa— que sol precedir-les. Si la designació del programa és també genèrica, s’escriu sols amb majúscula el primer mot.

  Exemple adequatel IV Programa marc
  el Programa de formació per al PAS de la UB
  el programa Sòcrates
  el programa Erasmus

  Termes especialitzats

  Majúscules
  Minúscules
  la Reinaixença
  el Renaixement
  el romanticisme
  el darwinisme
  l’impressionisme
  el pi negre (Pinus uncinata)
  el gènere Spheniscus
  la família de les solanàcies
  l’ordre dels gadiformes
  el teorema de Pitàgores
  la teoria de la relativitat
  la fórmula de Taylor

  Moviments culturals i artístics

  S’escriuen amb minúscula.

  Exemple adequatel romanticisme
  Florència, bressol de l’humanisme
  el darwinisme
  el realisme
  l’impressionisme


  Excepte la Renaixença i el Renaixement

  Noms científics

  Només s’escriu amb majúscula la inicial del primer element i els noms de persona que inclogui.

  Exemple adequatla família de les rosàcies (Ribus thyrsoideus)
  el pingüí austral reial (Aptenodytes patagonica)
  el gènere Spheniscus
  el pi negre (Pinus uncinata)


  En canvi, les formes catalanitzades s’escriuen amb minúscula.

  Exemple adequatla classe dels lamel·libranquis
  la família de les solanàcies
  el subordre dels fissípedes
  l’ordre dels gadiformes

  Teories i fórmules

  S’escriuen amb minúscula inicial excepte els noms propis que formin part de la denominació.

  Exemple adequatel teorema de Pitàgores
  el teorema del valor mitjà
  la teoria de la relativitat
  el mètode de Cramer
  el criteri de D’Alembert
  la fórmula de Taylor

  Documents i obres artístiques

  Majúscules
  Minúscules
  l’Estatut de la Universitat de Barcelona
  el Projecte de llei de reforma universitària
  la Llei 8/1980, de 10 de març, de l’Estatut dels treballadors
  la disposició addicional 4a
  el capítol I
  la disposició transitòria 6a
  el carnet d’estudiant
  el passaport
  la cartilla de la Seguretat Social

  Documents normatius

  Els noms i adjectius que componen el títol d’un document oficial s’escriuen amb minúscula inicial, exceptuant la inicial del mot que designa la classe de document i dels noms propis que formen part del títol. Se segueix la mateixa norma quan es tracta de denominacions de tramitacions que corresponen al títol d’un document oficial. S’escriuen amb minúscula inicial les denominacions genèriques corresponents.

  Exemple adequatel Projecte de construcció d’un sobreeixidor al sector nord de Manresa
  l’Avantprojecte de llei orgànica del sistema universitari
  l’Estatut de la Universitat de Barcelona
  el Dictamen de la Comissió d’Hisenda
  un dictamen de comissió
  correcció d’errada de l’Ordre de 10 de juliol de 1989
  el compliment de la Sentència de l’Audiència Territorial de Barcelona de 13 de juliol de 1987
  la Resolució de 12 de setembre de 1989, per la qual es fa pública la relació d’ensenyaments seleccionats
  el Projecte de llei de reforma universitària
  el Pla nou d’estudis de la Universitat de Barcelona
  el Pla pluriennal de la Universitat de Barcelona
  la Llei de reforma universitària
  la Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària
  la Llei 13/89, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
  la Llei 8/1980, de 10 de març, de l’Estatut dels treballadors
  el Reial decret 480/1981, de 6 de març
  el Reglament del domini públic hidràulic, d’11 d’abril de 1986
  el Codi civil espanyol
  el Tractat d’adhesió de 1985
  la Constitució de Weimar
  la Memòria acadèmica de la Facultat de Dret del curs 2009-2010
  l’Acord marc de cooperació científica en Geologia
  el text refós de l’Estatut dels treballadors
  el Marc europeu comú de referència per a les llengües

  Parts de documents

  S’escriuen amb minúscula inicial.

  Exemple adequatel preàmbul
  el títol primer
  el subtítol segon
  l’apartat c de l’article 13
  la disposició addicional 4a
  la disposició transitòria 6a
  el capítol I
  l’annex II

  Documents acreditatius

  S’escriuen amb minúscula inicial.

  Exemple adequatel document nacional d’identitat núm. 34 945 435
  el passaport
  la cartilla de la Seguretat Social
  la llicència fiscal
  el carnet d’estudiant
  el llibre de família

  Publicacions i obres d’art

  Els títols d’obres, treballs i publicacions de tota mena —que ja es distingeixen tipogràficament— s’escriuen amb majúscula de la lletra inicial absoluta i dels noms propis que continguin.

  Exemple adequatel tractat D’arquitectura de Vitruvi
  la novel·la El pèndol de Foucault d’Umberto Eco
  un article de la Revista de física
  el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya
  el portal Aprèn llengües a la UB
  la pel·lícula La ciutat cremada
  l’escultura El desconsol de Josep Llimona
  el quadre Les senyoretes d’Avinyó de Picasso
  l’últim moviment de la Novena simfonia de Beethoven


  El mateix criteri s’aplica als títols de les parts components d’aquestes obres, treballs i publicacions.

  Exemple adequatel capítol «Descripció bibliogràfica» del manual sobre Ortotipografia
  l’article «La conversa a dues llengües» del diari Ara
  l’episodi «Ferides» de la sèrie Nit i dia
  l’apunt «Posada i posta» del blog terminològic Vocabulària


  Les referències a les parts genèriques d’obres, treballs i publicacions s’escriuen amb minúscula.

  Exemple adequatel preàmbul
  el capítol I
  l’annex II
  la pràctica 69
  la taula següent
  l’índex de continguts
  la presentació
  la bibliografia


  Els noms de les col·leccions s’escriuen amb majúscula inicial de noms i adjectius.

  Exemple adequatuna manual de la col·lecció Textos Docents
  la col·lecció de novel·la negra La Cua de Palla
  un relat breu de la col·lecció El Balancí
  la col·lecció digital Cartes i Menús de Restaurant

  Objectes i productes

  Majúscules
  Minúscules
  l’Excalibur (espasa)
  el Titanic (transatlàntic)
  la marca Cel·lo
  un Rollex
  un Cinzano
  un rotlle de cel·lo
  una aspirina
  un jeep

  Objectes personalitzats

  S’escriuen amb majúscula inicial.

  Exemple adequatl’Excalibur (espasa)
  el Titanic (transatlàntic)

  Productes

  S’escriuen amb majúscula inicial si fan referència a una marca concreta, i amb minúscula si es tracta d’un genèric.

  Exemple adequatun Cinzano
  un rotlle de cel·lo, però la marca Cello
  una aspirina
  un jeep


  Les denominacions d’origen s’escriuen amb majúscula inicial quan formen part del complement de nom del producte en qüestió.

  Exemple adequatel vi del Priorat
  un formatge del Montsec


  En la resta de casos s’escriuen amb minúscula inicial.

  Exemple adequatun priorat de primera
  un montsec molt gustós

  Internet i intranet

  La paraula Internet és un nom propi i, per tant, s’ha d’escriure amb majúscula i sense article.

  Exemple adequatInternet ha provocat tota una revolució informàtica.

  Exemple no admissibleLa internet ha provocat tota una revolució informàtica.


  Exemple adequatAquest article es pot trobar per Internet.

  Exemple no admissibleAquest article es pot trobar per la internet.


  Intranet, en canvi, és un nom comú, i per aquest motiu ha d’anar en minúscula i amb article.

  Exemple adequatA diferència d’Internet, una intranet és una xarxa privada.

  Exemple no admissibleA diferència d’Internet, Intranet és una xarxa privada.


  Exemple adequatPodeu accedir a la intranet des d’una estació de treball que disposi de navegador.

  Exemple no admissiblePodeu accedir a Intranet des d’una estació de treball que disposi de navegador.


  A l’hora de fer la concordança, convé tenir en compte que tant Internet com intranet són mots femenins, ja que darrere de tots dos hi subjau el terme xarxa.

  Exemple adequatInternet és utilitzada cada cop més.

  Exemple no admissibleInternet és utilitzat cada cop més.

  Noms de lloc

  Majúscules
  Minúscules
  el Maresme
  l’Anoia
  els municipis del Barcelonès
  Los Angeles
  d’El Escorial
  La Rioja
  el Caire, del Caire
  els Estats Units, dels Estats Units
  les Illes Balears
  la Vall d’Aran
  Castellar de n’Hug
  la província de Tarragona
  la regió d’Alsàcia-Lorena
  la comunitat autònoma d’Aragó
  la mar Roja
  el delta de l’Ebre (però el Delta)
  la península Ibèrica
  Amèrica del Sud
  l’Oest americà
  la costa nord dels Països Catalans
  l’est d’Europa
  NE (nord-est)
  Mart
  l’Óssa Major
  el planeta Terra
  el passeig de Gràcia
  la plaça Reial
  el carrer del Consell de Cent / el c. del Consell de Cent
  la zona universitària de Pedralbes
  el Campus Mundet
  el Palau Reial
  el Pavelló Alemany
  l’edifici de Llevant
  el pavelló de parquet (INEFC)
  les borses de l’Estat espanyol
  la Sala de Graus Ernest Lluch
  el Saló de Cent
  el Pati de Llletres
  l’aula C
  el laboratori de fonètica
  el saló de plens

  Noms de lloc catalans

  L’article s’escriu sempre amb minúscula i experimenta les contraccions normals de l’article amb altres partícules.

  Exemple adequatel Maresme
  l’Anoia
  els municipis del Barcelonès
  l’Hospitalet de Llobregat


  Vegeu també el criteri L’article davant de noms de lloc catalans.

  Noms de lloc no catalans

  L’article s’escriu amb majúscula inicial i no experimenta cap contracció.

  Exemple adequatLos Angeles
  d’El Escorial
  Le Havre
  La Rioja


  Però s’escriu amb minúscula inicial i es contrau l’article dels topònims no catalans amb forma catalanitzada.

  Exemple adequatl’Havana
  el Caire > del Caire
  els Estats Units > dels Estats Units
  el Sàhara>del Sàhara


  Vegeu també el criteri L’article davant de noms de lloc no catalans.
  Més informació
  Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística. <http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/criteri_1_.pdf> [Consulta: 09 maig 2017]

  Entitats locals territorials

  S’escriuen amb majúscula inicial tots els elements, tret dels articles i de les preposicions, que componen la forma establerta d’una comarca, un municipi, un agregat, una entitat local menor o un barri.

  Exemple adequatles Illes Balears
  la Vall d’Aran
  Sant Pere dels Arquells
  Sant Andreu
  Castellar de n’Hug

  Divisions territorials

  S’escriu sempre amb minúscula la designació genèrica que acompanya el nom d’una demarcació o d’una divisió territorial.

  Exemple adequatla província de Tarragona
  la comarca d’Osona
  la diòcesi de Girona
  el bisbat de Solsona
  la regió d’Alsàcia-Lorena
  la comunitat autònoma d’Aragó

  Accidents geogràfics

  S’escriuen amb minúscula sempre que sigui una designació genèrica.

  Exemple adequatla vall de Bianya (però amb majúscula si es tracta del municipi)
  la mar Roja
  l’oceà Pacífic
  el delta de l’Ebre (però, el Delta)
  la plana de Vic
  la serra de Collserola
  la península Ibèrica

  Punts cardinals

  S’escriuen amb minúscula inicial, excepte si es representen amb els símbols internacionals o formen part d’un topònim.

  Exemple adequatla costa nord dels Països Catalans
  l’est d’Europa
  Amèrica del Sud
  l’Oest americà
  les civilitzacions d’Orient
  NE (nord-est)

  Planetes, satèl·lits i constel·lacions

  S’escriuen amb majúscula inicial.

  Exemple adequatMart
  l’Ossa Major
  la Via Làctia
  el planeta Terra


  Però si terra, lluna i sol s’usen com a genèrics, s’escriuen amb minúscula.

  Exemple adequatdemà hi haurà lluna nova

  Noms de lloc urbans

  S’escriu amb minúscula la designació genèrica que els acompanya.

  Les abreviatures també s’escriuen amb minúscula.

  Exemple adequatel passeig de Gràcia
  la rambla de Catalunya
  la plaça del Rei
  la plaça Reial
  la ronda de Sant Pere
  el carrer del Consell de Cent
  el c. Consell de Cent
  el carrer Gran
  el carrer de Sant Pere Més Baix
  el barri de Sant Martí de Provençals
  la zona universitària de Pedralbes
  la Maternitat
  el recinte de la Maternitat
  les Llars Mundet


  Vegeu també el criteri Noms de lloc (recintes, edificis, dependències) de la UB.

  Aquesta designació genèrica, però, s’escriu amb majúscula inicial quan és usada absolutament com a nom de lloc i quan s’esmenta toponímia menor en una altra llengua.

  Exemple adequatla Gran Via de les Corts Catalanes
  la Rambla de Badalona
  la Via Laietana
  Trafalgar Square
  Rue de Rivoli
  Alexanderplatz

  Monuments, edificis i dependències

  En general, s’escriu amb minúscula el genèric de la denominació de monuments, edificis o dependències.

  Exemple adequatla casa de les Punxes
  la casa Batlló
  la casa Jeroni Granell
  la catedral de Barcelona
  l’església del Pi
  el monestir de Santes Creus
  el temple de la Sagrada Família
  el museu Dalí
  el teatre del Liceu
  l’ermita del Puig


  Quan es tracta de monuments, edificis o espais singulars, amb una especial rellevància històrica, política, cultural o arquitectònica, tots els noms i adjectius que formen part de la denominació s’escriuen amb majúscula inicial.

  Exemple adequatel Palau Reial
  el Palau de la Música Catalana
  la Borsa de Barcelona
  la Llotja (de Barcelona)
  les Drassanes
  les Cotxeres de Sants
  la Casa de la Caritat
  la Casa de la Misericòrdia
  Museu Monestir de Pedralbes
  el Castell de Peralada (casino, restaurant, festival, etc.)
  el Pavelló Alemany o Pavelló Mies van der Rohe


  Vegeu també el criteri Noms de lloc (recintes, edificis, dependències) de la UB.

  Noms de lloc de la UB

  Recintes i edificis

  De manera general, el nom genèric (edifici, recinte, etc.) que acompanya la denominació del lloc s’escriu amb minúscula, mentre que els elements que l’acompanyen s’escriuen amb majúscula.

  Recintes

  Exemple adequatel recinte de la Maternitat
  el recinte de Torribera


  Edificis

  Exemple adequatl’edifici Ilerdense
  l’edifici Modular
  l’edifici Principal de la Facultat de Dret
  l’edifici Parxís
  l’edifici Calderes
  l’edifici de Llevant
  l’edifici de Migdia
  l’edifici de Ponent
  l’edifici de Sants
  l’edifici del Teatre
  l’edifici de les Cúpules
  l’edifici Adolf Florensa
  l’edifici Josep Carner
  l’edifici Tomás y Valiente
  l’edifici Verdaguer
  l’edifici Gaudí
  l’edifici de Marina
  l’edifici de la Masia
  l’edifici B de la Facultat de Farmàcia


  Per la seva singularitat, però, l’edifici de la plaça Universitat s’escriu amb majúscules:

  Exemple adequatl’Edifici Històric


  Altres

  Exemple adequatl’aulari de Migdia 1
  l’aulari de Migdia 2
  la plaça del Teatre (Mundet)
  la plaça del Campus (Bellvitge)
  el pavelló poliesportiu de la unitat d’Esports
  el jardí Ferran Soldevila
  la torre del Rellotge


  En canvi, s’escriu el genèric amb majúscula quan el seu significat no s’ajusta al significat original o quan es tracta d’un edifici singular.

  Exemple adequatla Finca Pedro i Pons
  el Pavelló Rosa
  el Pavelló de la República
  el despatx 4 del Vagó 2 de l’edifici de Ponent
  el Palau de les Heures


  Els noms dels campus, que s’acosten a òrgans de gestió, també s’escriuen amb majúscula inicial de noms i adjectius.

  Exemple adequatel Campus Bellvitge
  el Campus Clínic
  el Campus Diagonal
  el Campus Mundet
  el Campus Plaça Universitat
  el Campus Raval
  el Campus Sants
  el Campus Torribera  Dependències i parts d’edificis

  En aquests casos, tant el genèric com els elements que l’acompanyen s’escriuen amb minúscula inicial, llevat que l’element sigui un nom propi, una sigla o una lletra.

  Aules

  Exemple adequatl’aula C
  l’aula 3B
  l’aula 113
  l’aula seminari
  l’aula taller
  l’aula José M. Valverde
  l’aula Fèlix Serratosa
  l’aula TEAM de l’IDP
  l’aula de màster
  l’aula de pràctiques
  l’aula d’informàtica
  l’aula de jocs


  Sales

  Exemple adequatla sala d’actes
  la sala d’activitats dirigides (Esports)
  la sala de dissecció
  la sala d’estudiants
  la sala de juntes
  la sala de professorat
  la sala de recepcions
  la sala de reproducció
  la sala de reunions
  la sala d’estudi
  la sala de benestar
  la sala de terminals
  la sala d’exposicions
  la sala d’informàtica de Física
  la sala del Mirador
  la sala de les Voltes
  la sala polivalent
  la sala Ramón y Cajal
  la sala Laval


  Despatxos

  Exemple adequatel despatx 371
  el despatx de professorat dels Serveis Lingüístics
  el despatx multimèdia (Programa de millora i innovació docent)


  Laboratoris

  Exemple adequatel laboratori de fotografia
  el laboratori de vídeo
  el laboratori de gran format
  el laboratori de fonètica
  el laboratori de color
  el laboratori de procediments antics


  Tallers

  Exemple adequatel taller d’escultura
  el taller de gravat
  el taller de pintura


  Altres espais

  Exemple adequatel plató d’escultura
  l’estudi de gravació
  el vestíbul
  l’escala
  el soterrani
  la torre A
  el bar
  els menjadors universitaris
  la copisteria
  el solàrium (Esports)
  el gimnàs de musculació
  el pàrquing
  l’auditori Antoni Caparrós


  Biblioteques

  Exemple adequatla biblioteca dels Serveis Lingüístics
  la biblioteca del Departament


  Ara bé, si el nom coincideix amb l’entitat formalment constituïda, aleshores s’escriu amb majúscula inicial.

  Exemple adequatla Biblioteca de Farmàcia
  la Biblioteca de Dret


  Espais singulars

  S’escriuen amb majúscula inicial les denominacions corresponents a dependències singulars, és a dir, les que són úniques, no repetides en edificis similars.

  Exemple adequatel Paranimf de la UB
  el Pati de Lletres
  el Pati de Ciències
  l’Aula Capella
  l’Atri Solar de la Facultat de Física
  l’Escala d’Honor del Rectorat


  Hi ha, però, algunes estances que, per tradició i atès que s’hi fan actes protocol·laris, de transcendència, etc., s’escriuen amb majúscula inicial.

  Exemple adequatl’Aula Magna de la Facultat de Biologia
  la Sala de Graus Ernest Lluch
  Més informació
  Solà, J. Llibre d’estil de l’Ajuntament de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1995, pàg. 85.

  Expressions temporals

  Majúscules
  Minúscules
  el dilluns 29 de gener
  Barcelona, 2 de novembre de 1997
  vacances d’estiu
  l’Onze de Setembre
  la Setmana Santa
  el Carnestoltes
  l’edat mitjana
  l’imperi romà
  la il·lustració
  la Primera Guerra Mundial
  la Guerra Civil
  la Revolució Industrial

  Dies, mesos, estacions i segles

  S’escriuen sempre amb minúscula.

  Exemple adequatL’acte tindrà lloc el dilluns 29 de gener.
  Barcelona, 2 de novembre de 1997
  Les obres es faran durant aquest estiu.
  A l’estiu anirem a Grècia.
  Les classes comencen dilluns.

  Festivitats i commemoracions

  Les festes i celebracions cíviques, religioses i polítiques s’escriuen amb majúscula inicial de noms i adjectius.

  Exemple adequatles festes de Nadal
  el dinar de Sant Esteve
  la nit de Cap d’Any
  la cavalcada dels Tres Tombs
  la rua de Carnaval
  la manifestació del Primer de Maig
  el dia de Sant Jordi
  la processó de Corpus
  la revetlla de Sant Joan
  la commemoració de l’Onze de Setembre
  la celebració de Tots Sants
  el pont de la Puríssima

  Períodes històrics i geològics

  S’escriuen amb minúscula.

  Exemple adequatl’era cristiana
  l’edat mitjana
  la decadència
  l’edat de pedra
  el triàsic
  el neolític
  l’imperi romà
  la dinastia yuan


  En textos especialitzats (sobretot en les àrees de coneixement d’història i de geologia), però, és habitual l’ús de la majúscula inicial perquè es considera que les paraules que designen aquests períodes són noms propis.

  Fets singulars de la història

  En general, s’escriuen amb majúscula.

  Exemple adequatla Segona República
  la Primavera de Praga
  la Setmana Tràgica
  la Revolució Industrial
  la Transició espanyola
  la Renaixença  Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
  Darrera actualització: 17-10-2023
  Citació recomanada:
  «Majúscules i minúscules» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri_bloc.php?id=309> [consulta: 1 març 2024].