Altres

Funcions de l'OSSMA

Consells ambientals a la Carpeta UB

L’any 2003 es van començar a introduir des de l’OSSMA missatges de sensibilització ambiental a la coberta interior de la Carpeta de la UB

Participació de la UB al Consell Municipal per la Sostenibilitat de Barcelona

Com a actor principal a la ciutat de Barcelona, la UB està representada al Consell Municipal per la Sostenibilitat, i participa en els grups de treball que l’Ajuntament de Barcelona té actius en aquest àmbit

Participació de la UB al CONAMA

En el marc del conveni signat amb la Fundación CONAMA, la Universitat de Barcelona participa regularment a les diferents edicions del Congreso Nacional de Medio Ambiente, aportant experts als grups de treball i presentant comunicacions tècniques. L’OSSMA coordina la col·laboració en el marc d’aquest conveni

Projectes aprenentatge servei amb el grau de Ciències Ambientals

Col·laboració de l’OSSMA amb l’assignatura Desenvolupament Sostenible del grau de Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia des de l’any 2017, per a la realització de projectes aprenentatge servei per part de l’alumnat. Els projectes agafen els edificis i espais de la UB com a objecte d’estudi, i els Campus es beneficien dels resultats assolits

Reg amb aigua freàtica

Service learning as a key support tool for the University of Barcelona Sustainability Action Plan

Presentació a la Copernicus Alliance Conference, realitzada a Madrid el 24 de novembre de 2015, de les experiències d’aprenentatge servei relacionades amb projectes de gestió ambiental a la UB. Aquesta presentació es va fer també, acompanyada per una exposició de pòsters on es mostraven alguns dels projectes aprenentatge servei, a la Uniwersytet Warszawski el 25 d’abril de 2016.

Evaluación de las políticas universitarias de sostenibilidad como facilitadoras para el desarrollo de los campus de excelencia internacional

Estudi realitzat entre els anys 2010 i 2011 pel grup “Evaluación de la sostenibilidad universitaria” de la Comisión Sectorial de la CRUE sobre Calidad Ambiental, Desarrollo Sostenible y Prevención de Riesgos. Defineix indicadors per mesurar la contribució de les universitats espanyoles a la sostenibilitat, i inclou bones pràctiques. L’OSSMA va coordinar la complimentació del qüestionari amb les dades de la Universitat de Barcelona

Campanya ‘¿Estás implicado?’

L’OSSMA va coordinar la participació de la UB en la campanya ‘Frena el cambio climático’ d’acciónatura, que es va dur a terme l’any 2007. L’acció de comunicació integrava material gràfic per crear escenaris de crims ecològics, un web i un blog

Campanya ‘Frena el cambio climático’

L’OSSMA va coordinar la participació de la UB en la campanya ‘Frena el cambio climático’ de la Fundación Natura, que es va dur a terme l’any 2006. L’acció de comunicació integrava material gràfic (pòsters, adhesius i fulletons), un blog, i un concurs de fotografia

Mapa sonor del Campus Diagonal de la Universitat de Barcelona

Estudi dels nivells de soroll exterior existents al Campus Diagonal – Portal del Coneixement, mitjançant sonometries realitzades en quatre franges horàries diferents. Existeixen dues versions del mapa sonor, dels anys 2005 i 2014

En camí cap a la sostenibilitat. Perfil ambiental de la Universitat de Barcelona

Diagnosi ambiental de la Universitat de Barcelona realitzada per encàrrec de la Comissió de Medi Ambient i el Vicerectorat de Recerca, i publicada l’any 2005