birefringència

Birefringència

Descripció: fotografia del nou logo de la Universitat de Barcelona vist a través d’un cristall de calcita. La calcita és un material birefringent, és a dir, un cristall anisòtrop que presenta doble reflexió. La birefringència consisteix en el desdoblament d’un feix de llum incident en dos feixos polaritzats linealment en direccions perpendiculars entre si com si el material presentes dos índexs de refracció diferents. A la fotografia s’observa clarament aquest fenomen en les lletres del logo de la UB. La fotografia s’ha fet amb un cristall de calcita del Laboratori de Fotònica de la Facultat de Física de la UB, cedit per el Dr. Santiago Vallmitjana Rico, catedràtic d’Òptica, al qual expresso el meu agraïment.
Lloc: Barcelona
Data: 13/04/2016