Procés dipòsit de tesis

Finalitzada l’elaboració de la tesi doctoral, el doctorand o doctoranda ha de sol·licitar, a la comissió acadèmica del programa, l’autorització per dipositar‐la. Aquesta sol·licitud d’autorització de dipòsit es pot presentar sempre que el pla de recerca hagi obtingut dos informes positius de seguiment i avaluació anual consecutius.

Documents que s’han de presentar a través de la instància genèrica de la UB

  • La sol·licitud d’autorització de dipòsit de la tesi degudament emplenada i signada. Es pot signar digitalment amb el carnet d’estudiant. Per a més informació vegeu aquest enllaç.
  • Informe del director/tutor de la tesi sobre l’autorització del dipòsit.
  • El document d’activitats, durant la vida acadèmica com a doctorand (congressos, seminaris, cursos, on ha dut a terme la recerca...).
  • Un exemplar enquadernat de la tesi signada pel doctorand o doctoranda. En el moment del dipòsit, com que es fa per instància genèrica, s’ha d’adjuntar la declaració responsable a la sol·licitud d’autorització de dipòsit i fer arribar un exemplar físic de la tesi degudament signat pel doctorand o doctoranda a la Secretaria d’Estudiants i Docència (personalment amb cita prèvia o mitjançant correu postal).
  • Un exemplar digital de la tesi doctoral i del currículum en format electrònic.
  • La fitxa emplenada amb les dades necessàries perquè posteriorment es pugui publicar al repositori institucional de la UB i al repositori de tesis TDX; i també la fitxa emplenada amb les dades necessàries per a la base de dades TESEO, segons el model normalitzat. La fitxa TESEO ha d’incloure, com a mínim, les dades personals del doctorand o doctoranda, el resum de la tesi i el codi UNESCO.
  • Els documents complementaris que s’estableixin corresponents a tesis redactades en llengües diferents de les especificades en el programa, a la menció de doctorat internacional i a la cotutela.
  • Una declaració signada pel doctorand o doctoranda conforme la tesi és original, que s’ajusta als codis ètics i de bones pràctiques, i que no conté plagi; i en què manifesta que té coneixement que la tesi se sotmet a procediments per comprovar-ne l’originalitat i en dona el consentiment.
  • Una declaració signada per la directora o director de la tesi doctoral en què manifesta que la tesi s’ajusta als codis ètics i de bones pràctiques, i que no té coneixement que s’hagi produït cap plagi.

 

PROPOSTA DE TRIBUNAL:

La direcció de la tesi doctoral haurà de proposar un tribunal.

Document per presentar l'Acreditació investigadora del tribunal