Sistema de qualitat Doctorats

En l’àmbit del doctorat, la responsabilitat de la qualitat correspon a l’Escola de Doctorat, per mitjà de la Comissió de Qualitat, amb l'assessorament de l’Agència de Polítiques i de Qualitat (APQUB).  

La UB té una llarga tradició en el desenvolupament d’eines comunes per gestionar la qualitat interna dels seus ensenyaments. La Universitat dirigeix els esforços a aconseguir satisfer les necessitats i les expectatives de la comunitat universitària i de la societat en general. Per assolir-ho, es compromet a dedicar tots els esforços i els mecanismes necessaris a assegurar la qualitat de les seves activitats (docència, recerca i gestió).