Granit i sauló de marça

Aquestes mostres procedeixen de la serralada Prelitoral. El granit, que es va originar al final del Paleozoic, talla les roques metamòrfiques del sòcol de la serralada i damunt s’hi recolzen els materials detrítics vermells del Triàsic.

Es tracta d’un granit de gra fi, amb els cristalls de quars, feldspat i mica de mida inferior a 2-3 mm. Són freqüents els enclavaments de gra més fi.

La roca presenta clares mostres d’alteració i els grans es separen amb certa facilitat. De fet. Als diferents afloraments granítics de Marçà, la roca està parcialment coberta per una capa de sauló, material detrític residual originat per desagregació i alteració del granit. Es distingeixen bé els tres components característics del granit i nombrosos fragments de la roca d’alguns mil·límetres.

Granit i sauló foto
  • Roca ígnia plutònica
  • Paleozoic Superior
  • I. p 4