Criteris orientatius per als directors de tesi

  1. La Comissió de Doctorat, en reunió del 31 de maig de 2017, va acordar que les persones doctorandes presentessin, conjuntament amb el dipòsit de la tesi doctoral, la proposta del tribunal per a la defensa de la tesi –president, secretari, vocal i dos suplents– i que la direcció de la tesi el suggereixi a la Comissió.

  2. A la mateixa reunió, s’hi van acordar alguns criteris orientatius per a la direcció de les tesis a tenir en compte a l’hora d’elaborar les propostes sobre  la composició d’aquests tribunals: 

  • Fer prevaler l’experiència investigadora específica del candidat o candidata a ser membre del tribunal en l’objecte particular de la tesi, des de la premissa que l’únic requisit per integrar un tribunal és «estar en possessió del títol de doctor i tenir una experiència investigadora acreditada» (art. 14.2 del RD 99/2011);

  • Atendre la vinculació d’algun candidat o candidata amb la Universitat de Barcelona. Es considera que, sempre que sigui possible –tenint en compte el tema de la tesi–, per raons administratives, institucionals i pressupostàries és aconsellable que algun dels membres del tribunal, i mai més d’un, tingui o hagi tingut una relació, preferentment permanent i en els departaments de la Facultat de Dret, amb la UB. Aquest professor o professora de la UB serà la persona idònia per, amb caràcter general, assumir la presidència o la secretaria del tribunal;

  • El pressupost de l’Escola de Doctorat per a aquests tribunals és de 600€ si tots els membres es desplacen des d’altres llocs de l’Estat espanyol, i de 900€ si algun ho fa des de l’estranger; per tant, només un membre del tribunal pot venir des de l’estranger, excepte si la persona que en fa la proposta –avalada per qui pugui ordenar les despeses–  presenta el compromís de cobrir els costos addicionals per desplaçaments i allotjaments que es generin, amb càrrec a d’altres fons pressupostaris disponibles diferents del pressupost propi de l’Escola de Doctorat.

  • Convé, també, que una de les persones suplents estigui adscrit a un departament de la Facultat de Dret de la UB, de manera que es faciliti així la cobertura d’imprevistos eventuals d’última hora. L’altra persona suplent, si aquest és el cas, no ha de tenir vinculació estatutària o contractual amb la UB si entre els titulars ja hi ha un membre que la tingui, ja que el tribunal mai no pot estar constituït per dos membres amb l’esmentada vinculació.

  • En el cas que es vulgui optar a la menció de doctorat internacional, una persona titular i una persona suplent ha de ser doctora estrangera membre d’alguna institució d’educació superior o centre d’investigació no espanyols. Aquestes persones sempre han de ser diferents de la persona responsable de l’estada o estades d’investigació a l’estranger fetes per obtenir la menció– han d’elaborar un informe escrit sobre la tesi.

La secretària de la Comissió de Doctorat enviarà la proposta a la direcció del departament o a la coordinació de l’àrea de coneixement més vinculada amb la línia d’investigació en què estigui inscrita la tesi, per tal que en un termini de 15 dies pugui informar a la Comissió de qualsevol qüestió que consideri oportuna al respecte.

Finalment, en una reunió posterior a la del dipòsit de la tesi, i un cop escoltats, si és el cas, els informes que s’hagin pogut presentar, la Comissió de Doctorat autoritzarà definitivament la defensa de la tesi i en nomenarà el tribunal corresponent.

Doctorat en Dret i Ciència Política