Accés i matrícula

Accés: informació bàsica sobre l'accés i admissió al programa de doctorat

La comissió acadèmica del programa de doctorat ha acordat els requisits específics d’admissió següents, tenint en compte les vies d’accés establertes en la legislació vigent:

 • Per tal de ser admesa al programa, la persona candidata haurà d’estar en possessió d’algun dels següents títols:

 • Títol de máster expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que la comissió acadèmica del programa consideri que ofereix formació orientada a la recerca en els àmbits de la Bioètica, el Dret, la Ciència Política, la Criminologia, la Ciència de l’Administració, les Relacions Internacionals o les Relacions Laborals. 
 • Títol expedit d’acord amb un sistema educatiu aliè a l’EEES, sense que calgui homologar-lo, que acrediti un nivell de formació equivalent a l’anterior.
 • Expedient acadèmic de grau i de màster

 • Currículum vitae i carta d’intencions

 • Coneixement d’un idioma d’entre els habituals d'ús científic, diferent dels oficials a Catalunya, que haurà d’acreditar-se davant del professor/a que avali el seu projecte de tesi.
   

 • Requisits d’accés i admissió (remet a EDUB)

1.- DOCUMENTACIÓ REQUERIDA, amb caràcter general

 • DNI o Passaport

 • Pre-acceptació de la direcció i/o tutorització del projecte de tesi per un investigador o investigadora d'entre el professorat del programa de Doctorat de Dret i Ciència Política (amb qui haurà de contactar, directament, la persona candidata per a concertar una entrevista personal o virtual)

 • Proposta inicial de recerca (només d'una pàgina), indicant el temps de dedicació (temps complert [3/5 anys] o parcial [5/8 anys])

 • Carta de motivació

 • Breu currículum vitae (només de 2 pàgines) amb fotografia: Dades personals; Trajectòria acadèmica (beques/ajuts, programes de mobilitat internacional); Nivell de coneixement del castellà/català i d’altres llengües d'ús científic; [si fos el cas i es té, experiència laboral i/o investigadora: publicacions prèvies, assistència a congressos, pertinència a cossos funcionarials i corporacions públiques, llocs de treball]

 • Cartes de recomanació (optatiu)

 

2.- DOCUMENTACIÓ REQUERIDA, amb caràcter específic

Amb estudis espanyols:

(VM) Accés amb titulacions espanyoles de grau i màster universitari (si alguna de les dues titulacions (grau o màster) s’ha obtingut fora de l’estat espanyol s’ha de triar l’opció (VC))

 • Certificat de notes de la llicenciatura o grau amb el que vulgui accedir al programa de doctorat amb la nota mitjana del expedient.

 • Títol de la llicenciatura o grau amb el que vulgui accedir al programa de doctorat

 • Certificat de notes del màster amb el que vulgui accedir al programa de doctorat, amb la nota mitjana del expedient

 • Títol del màster amb el que vulgui accedir al programa de doctorat

(VF) Accés amb títol de llicenciatura, enginyeria o arquitectura amb nivell 3 del MECES

 • Títol de llicenciatura, enginyeria o arquitectura

 • Resolució en la que es determina el nivell de correspondència MECES del títol en el BOE o el Certificat de correspondència als nivells del MECES que expedeix la Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions Per consultar la resolució o demanar el certificat es pot realitzar a través d'aquest enllaç

(VG) Accés amb títol espanyol de grau de Farmàcia, Medicina, Veterinària, Odontologia o Arquitectura

 • Títol de grau

(V2/V3) Accés amb suficiència investigadora

 • Certificació de notes on s’acrediti la superació de la suficiència investigadora amb la nota mitjana de la docència i la recerca.

(VD) Accés amb títol espanyol de doctorat

 • Títol de doctorat

 • Certificat on consti la qualificació del doctorat

(VS) Accés amb estudis oficials d’especialitats en Ciències de la Salut

 • Títol de grau o equivalent

 • Títol especialista o certificat avaluació positiva

 • Documentació acreditativa de l’avaluació positiva d’almenys dos anys de formació

 

Amb estudis estrangers:

Tota la documentació haurà d’estar degudament legalitzada, al moment de tramitar l’admissió i  l’accés al programa (Procés de legalització, traducció i compulsa).

(VC) Accés amb una o totes les titulacions obtingudes a l'estranger

 • Certificat de notes de la llicenciatura o grau amb el que vulgui accedir al programa de doctorat, que haurà de incloure les assignatures, l’any de superació, la qualificació i la nota mitjana del expedient [l’equivalència de notes mitjanes d’estudis universitaris realitzats en centres estrangers s’haurà de demanar a la pàgina web del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, i s’haurà de pujar a l’aplicatiu informàtic al moment de sol·licitar l’admissió].

 • Títol de la llicenciatura o grau  amb el que vulgui accedir al programa de doctorat.

 • Certificat de notes del màster  amb el que vulgui accedir al programa de doctorat, que haurà de incloure les assignatures, l’any de superació, la qualificació, la nota mitjana del expedient, [l’equivalència de notes mitjanes d’estudis universitaris realitzats en centres estrangers s’haurà de demanar a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació Professional, i s’haurà de pujar a l’aplicatiu informàtic al moment de sol·licitar l’admissió] i haurà d’acreditar que, al país expedidor del títol, faculta a accedir a ensenyaments de doctorat.

 • Títol del màster amb el que vulgui entrar al programa de doctorat.

 • S’hauran d’abonar 218,15€ en concepte de taxa d’estudi de documentació en el cas de que la Comissió Acadèmica resolgui favorablement l’admissió i per poder continuar amb el procediment (aquest import no es la matrícula).

(VA) Amb resolució favorable d'accés de la UB emesa a partir de l'1 d'octubre de 2012

 • Resolució d’accés emesa per la Direcció de la Escola de Doctorat o del Deganat de la Facultat corresponent.

CURS 2023-2024

 • PRIMER PERÍODE DE MATRÍCULA (del 15 de setembre al 31 d'octubre de 2023):

Automatrícula curs 2023-2024

 • Alumnat de nou accés

 • Alumnat que continua i que té la valoració positiva de l’informe de seguiment o aceptació del pla de recerca per part de la Comissió Acadèmica.

Presencialment a la Secretaria

 • Alumnat de nou accés amb resolució d’admissió favorable condicionada a la superació dels complements de formació. En aquest període només matricularan el complements de formació.

 • SEGON PERÍODE DE MATRÍCULA (del 12 de febrer al 8 de març de 2024):

Automatrícula curs 2023-2024

 • Període de matrícula només per a l’alumnat de nou accés que ha superat els complements de formació.

Doctorat en Dret i Ciència Política