Procés per al dipòsit i autorització de la defensa de la tesi doctoral

 1. Consultar el calendari de dipòsit de tesi i la documentació que s' ha de presentar.
   
 2. L' alumne ha d' estar al corrent de la matrícula del curs que es dipositi la tesi, els cursos de doctorats comprenen de l' 1 d' octubre fins al 30 de setembre de l' any següent.
   
 3. S'ha de presentar per instància genèrica tots els documents indicats en el bloc d'aquesta pàgina Documentació a presentar per al dipòsit de tesi (tots els documents que requereixin signatura hauran d'anar signats electrònicament). 

  Si es vol optar a la menció internacional del títol de doctor, s' haurà de presentar també el certificat del tutor de l'estada de recerca, aquesta estada l'haurà d'haver aprovat la Comissió acadèmica de doctorat abans de realitzar-se.

  Si l'acte de defensa s'ha de desenvolupar de manera virtual, el director de la tesi ha de comunicar-ho a la Comissió Acadèmica de doctorat perquè l'aprovi.

  En el cas que falti algun document des de la Secretaria d'Estudiants i Docència es farà un requeriment de documentació per notificació electrònica.
   
 4. Un cop la comissió valora aquest dipòsit:    
          
  1. Si la comissió Acadèmica del programa de doctorat autoritza el dipòsit, la Secretaria d'Estudiants i Docència comunicarà per correu electrònic aquesta autorització al doctorand, director i tutor de tesi i es farà públic el dipòsit al web de la Facultat de Dret. 

   En el cas que es vulgui optar a la menció internacional del títol, un cop es comuniqui l'autorització del dipòsit, el doctorand haurà de presentar a la Secretaria d'Estudiants i Docència informe favorable de la tesi, de dos doctors que pertanyin a alguna institució d' educació superior o institut de recerca no espanyol. 
    
  2. Si la Comissió Acadèmica no autoritza el dipòsit, el doctorand tindrà en compte les indicacions de l'esmentada Comissió per continuar amb el procediment de seguiment i avaluació anual, d' acord amb el que estableix l' art. 34 de la normativa reguladora del doctorat.  Es manté el termini màxim de dipòsit, comptabilitzant des de la primera matrícula de tutela acadèmica.
 5. Transcorreguts 20 dies a comptar des de la publicació del dipòsit al web, la Comissió de doctorat valora l'autorització de la lectura i el nomenament dels membres del tribunal:
  1. Si autoritza la defensa, en el mateix acte nomena els membres del tribunal. La Secretaria ho notifica electrònicament al doctorand i ho comunica al director i tutor de tesi. 

   El doctorand té 10 dies a comptar a partir de la notificació per pagar la taxa dels drets de lectura.

   Als membres de tribunal que han estat nomenats se’ls notifica electrònicament i als membres titulars se'ls facilita un exemplar de la tesi, el Currículum Vitae del doctorand i el document d'activitats realitzades per correu electrònic. 

   El President del tribunal ha de convocar l'acte de defensa dins dels tres mesos posteriors a la comunicació com a membre, indicant si es fa de forma presencial o per procediments telemàtics. Amb una antelació mínima de set dies naturals a la data de la celebració, ha de comunicar per escrit la convocatòria de l'acte públic de defensa de la tesi doctoral a la resta de membres, al doctorand, als directors, al tutor de la tesi, i a la Secretaria d'Estudiants i docència, que difondrà l'acte mitjançant publicació al web. 
  2. Si no s'autoritza la defensa de tesi, es notifica electrònicament al doctorand i es comunica al director i tutor de la tesi. El doctorand tindrà en compte les indicacions de l'esmentada Comissió per continuar amb el procediment de seguiment i avaluació anual, d'acord amb el que estableix l'art. 34 de la normativa reguladora del doctorat.
 6. Un cop realitzat l' acte de defensa de tesi:
  1. Si la qualificació no és d'excel·lent, a partir del cinquè dia hàbil, es podrà tramitar el títol de doctor a la Secretaria d'Estudiants i docència sol·licitant cita prèvia.
  2. Si la qualificació és d'excel·lent, s'haurà d'esperar que es comptabilitzin els vots anònims dels membres de tribunal per determinar si la qualificació obté la menció de "Cum Laude". Per notificació electrònica es farà arribar la qualificació definitiva al doctorand, a partir del cinquè dia hàbil, es podrà tramitar el títol de doctor a la Secretaria d' Estudiants i docència demanant cita prèvia.
  3. En el cas que es vulgui optar a la menció internacional al títol, amb caràcter previ a la sol·licitud del títol i en el termini màxim de tres mesos a comptar des de l'endemà de l'acte de defensa, el doctorand haurà de demanar la concessió de menció de doctorat internacional.

 

 1. ORGANIGRAMA DIPÒSIT DE TESI
 2. ORGANIGRAMA DIPÒSIT DE TESI AMB L’OPCIÓ DE SOL·LICITAR LA MENCIÓ INTERNACIONAL

Doctorat en Dret i Ciència Política