Dipòsit de tesi i tesis doctorals

Dipòsit i autorització de la defensa de la tesi doctoral

Documents a presentar per al dipòsit de la tesi (a través de la instància genèrica de la UB):

 1. La sol·licitud degudament emplenada i signada (es pot signar digitalment en aquest enllaç si es diposa del carnet d’estudiant).
 2. Informes de la direcció i de la tutoria de la tesi   sobre la autorització del dipòsit
 3. El document d'activitats que l’alumnat ha dut a terme durant la vida acadèmica (congressos, seminaris, cursos, institucions on ha realitzat la recerca...).
 4. Un exemplar enquadernat de la tesi firmada per la persona doctoranda, d’acord amb els criteris de presentació i els models de portada aprovats per la Comissió Acadèmica del Programa, disponibles a Normativa i impresos, .
  En el moment del dipòsit, s’haurà d’adjuntar la declaració responsable a la sol·licitud de dipòsit i fer arribar l’exemplar de tesi degudament signat i, com a condició prèvia màxim a la retirada del títol, presencialment a la Secretaria d’Estudiants i Docència (cita prèvia) o mitjançant correu postal l’exemplar de tesi signat. 
 5. Un exemplar digital de la tesi doctoral i del currículum en format electrònic.
 6. La fitxa emplenada amb les dades necessàries perquè posteriorment es pugui publicar la tesi al repositori institucional de la UB i al repositori de tesis TDX, i també la fitxa emplenada amb les dades necessàries per a la base de dades TESEO, segons el model normalitzat. La fitxa TESEO ha d’incloure, com a mínim, les dades personals de la persona doctoranda, el resum de la tesi i el codi UNESCO.
 7. Els documents complementaris corresponents que s’estableixin a les tesis redactades en llengües diferents de les especificades en el programa, menció de doctor internacional i co-tutela.
 8. Una declaració signada per la persona doctoranda conforme la tesi és original, s’han complert amb els codis ètics i de bones pràctiques i que no conté plagi, manifestant que coneix i autoritza que la seva tesi sigui sotmesa al procediment corresponent per comprovar la seva originalitat
 9. Una declaració signada per la direcció de la tesi doctoral conforme s’han complert els codis ètics i de bones pràctiques i que no té coneixement de que s’hagi produït cap plagi.
 10. Autorització per permetre la consulta a la sala de la tesi doctoral disponible al CRAI de la UB.
 11. Proposta de la composició del tribunal suggerida a la Comissió de Doctorat per la direcció de la tesi doctoral
 12. Curriculum Vitae dels membres proposats de tribunal que no pertanyin a la UB.

 

Tesis doctorals en dipòsit, programades i defensades