Dipòsit de tesi i tesis doctorals

Calendari de dipòsit de tesis

IMPORTANT: Per tal que les tesis dipositades es puguin estudiar per la Comissió de Doctorat del mes que desitgeu s'han de presentar amb antelació suficient.

PROCEDIMENT: Heu d'enviar la tesi i tota la documentació a través d'instància genèrica de la Seu electrònica.

Un cop registrada, i comprovat per la Secretaria d'Estudiants i Docència que està tot correcte,  es passarà per la Comissió de Doctorat del mes corresponent.

Últims dies perquè una sol·licitud de dipòsit i documentació relacionada arribi a la Secretaria d'Estudiants i Docència de Dret i s'aprovi per la Comissió de Doctorat de Facultat:  

 • Dijous 19 d’octubre -- resolució a la Comissió del 26/10/2023
 • Divendres 17 de novembre -- resolució a la Comissió del 24/11/2023
 • Divendres 8 de desembre -- resolució a la Comissió del 15/12/2023
 • Divendres 19 de gener -- resolució a la Comissió del 26/01/2024
 • Divendres 16 de febrer  -- resolució a la Comissió del 23/02/2024
 • Divendres 15 de març  -- resolució a la Comissió del 22/03/2024
 • Divendres 19 d'abril -- resolució a la Comissió del 26/04/2024
 • Divendres 10 de maig  -- resolució a la Comissió del 17/05/2024
 • Divendres 21 de juny -- resolució a la Comissió del 28/06/2024
 • Divendres 12 de juliol -- resolució a la Comissió del 19/07/2024
 • Divendres 20 de setembre – resolució a la Comissió del 27/09/2024

 

Dates de les properes reunions de la Comissió de Doctorat de la Facultat de Dret: 

Curs 2023-2024

 • Dijous 26 d'octubre de 2023, 10:00.
 • Divendres 24 de novembre de 2023, 12:10.
 • Divendres 15 de desembre de 2023, 12:10 (PLENÀRIA)
 • Divendres 26 de gener de 2024, 12:10.
 • Divendres 23 de febrer de 2024, 12:10.
 • Divendres 22 de març de 2024, 12:10.
 • Divendres 26 d'abril de 2024, 12:10.
 • Divendres 17 de maig de 2024, 12:10.
 • Divendres 28 de juny de 2024, 12:10.
 • Divendres 19 de juliol de 2024, 12:10 (PLENÀRIA)
 • Divendres 27 de setembre de 2024, 12:10.

 

Oportunament es comunicaran les dates de les properes comissions.

Documents a presentar per al dipòsit de la tesi (a través de la instància genèrica de la UB):

 1. La sol·licitud degudament emplenada i signada (es pot signar digitalment en aquest enllaç si es diposa del carnet d’estudiant).
 2. Informes de la direcció i de la tutoria de la tesi   sobre la autorització del dipòsit
 3. El document d'activitats que l’alumnat ha dut a terme durant la vida acadèmica (congressos, seminaris, cursos, institucions on ha realitzat la recerca...).
 4. Un exemplar enquadernat de la tesi firmada per la persona doctoranda, d’acord amb els criteris de presentació i els models de portada aprovats per la Comissió Acadèmica del Programa, disponibles a Normativa i impresos, .
  En el moment del dipòsit, s’haurà d’adjuntar la declaració responsable a la sol·licitud de dipòsit i fer arribar l’exemplar de tesi degudament signat i, com a condició prèvia màxim a la retirada del títol, presencialment a la Secretaria d’Estudiants i Docència (cita prèvia) o mitjançant correu postal l’exemplar de tesi signat. 
 5. Un exemplar digital de la tesi doctoral i del currículum en format electrònic.
 6. La fitxa emplenada amb les dades necessàries perquè posteriorment es pugui publicar la tesi al repositori institucional de la UB i al repositori de tesis TDX, i també la fitxa emplenada amb les dades necessàries per a la base de dades TESEO, segons el model normalitzat. La fitxa TESEO ha d’incloure, com a mínim, les dades personals de la persona doctoranda, el resum de la tesi i el codi UNESCO.
 7. Els documents complementaris corresponents que s’estableixin a les tesis redactades en llengües diferents de les especificades en el programa, menció de doctor internacional i co-tutela.
 8. Una declaració signada per la persona doctoranda conforme la tesi és original, s’han complert amb els codis ètics i de bones pràctiques i que no conté plagi, manifestant que coneix i autoritza que la seva tesi sigui sotmesa al procediment corresponent per comprovar la seva originalitat
 9. Una declaració signada per la direcció de la tesi doctoral conforme s’han complert els codis ètics i de bones pràctiques i que no té coneixement de que s’hagi produït cap plagi.
 10. Autorització per permetre la consulta a la sala de la tesi doctoral disponible al CRAI de la UB.
 11. Proposta de la composició del tribunal suggerida a la Comissió de Doctorat per la direcció de la tesi doctoral. Criteris orientatius per als directors de tesi.
 12. Curriculum Vitae dels membres proposats de tribunal que no pertanyin a la UB.

 

Tesis doctorals en dipòsit, programades i defensades

Doctorat en Dret i Ciència Política