Pla docent i horaris d'Orientació a la Investigació Jurídica (Complement de formació)

PLANTEJAMENT

El Consell de Govern de la UB, en la seva sessió del 19 de juny de 2017, va aprovar una modificació en el programa de doctorat de Dret i Ciència Política, establint uns requisits específics d’admissió. Els candidats que reunint els requisits d’accés al programa desitgin ser-hi admesos, hauran d’acreditar la seva suficiència investigadora. Aquest requisit específic podrà quedar acreditat automàticament de cinc maneres:

 1. Mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa de la suficiència investigadora, d’acord amb la normativa acadèmica espanyola (RD 185/1985 y RD 778/1998) en un altre programa de doctorat equivalent; 
 2. Mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa d’haver cursat formació a l’estranger que la Comissió acadèmica consideri equivalent a la referida en el apartat anterior;
 3. Pel fet de estar en possessió d’un títol de màster d’investigació en l’àmbit del dret o de les ciències polítiques.
 4. Pel fet de estar en possessió d’un títol de màster d’investigació en l’àmbit de les ciències socials que la Comissió acadèmica del programa consideri que demostra suficiència investigadora;
 5. Pel fet de estar en possessió d’un títol de llicenciatura de Dret o de Ciència Política en que s’hagi acreditat haver fet un treball, una tesina o una dissertació de final de llicenciatura.

 

L’alumnat que desitgi cursar el programa en alguna de les línies d’investigació jurídiques i que no pugui acreditar suficiència investigadora en los termes descrits, haurà de cursar com a complement de formació l’assignatura Orientació a la Investigació Jurídica (6 ECTS) del màster d’Estudis Jurídics Avançats (UB).

Els estudiants que hagin de cursar complements de formació per a la seva admissió al programa de doctorat, disposaran com a màxim d'un curs acadèmic per a la seva culminació, durant el qual tindran la consideració de doctorands, mitjançant una admissió provisional al programa. Superats els complements, l'admissió de l'estudiant en el programa serà definitiva. En aquests casos, no es computarà el temps emprat en la culminació dels complements de formació a l'efecte del còmput del règim de permanència de l'estudiant en el programa de doctorat.

Els estudiants que realitzin aquest tipus de matrícula per cursar els seus complements de formació constaran en les actes oficials de qualificació. Els complements de formació cursats constaran en la documentació d'activitats del doctorand.

La no superació dels complements de formació implicaria la no admissió al programa de doctorat.

Els complements de formació són diferents segons si l’estudiant segueix una línia de recerca en Dret o en Ciències Polítiques.

En el cas de Dret, el complement de formació està coordinat per la professora Dra. Maris Köpcke, de la Secció de Filosofia del Dret. Els continguts relatius a discurs jurídic són impartits per la Dra. Irene Yúfera Gómez, de la Facultat de Filologia, i els corresponents a documentació jurídica pel Dr. Miquel Centelles, de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació. El bloc de metodologia està a càrrec de la Dra. Köpcke. El seminari Com fer una tesi és impartit pel Dr. José Andrés Rozas, de la Secció de Dret Financer i Tributari.

I.- OBJECTIUS DE L’APRENENTATGE

Coneixements i habilitats:

 • Conèixer els problemes epistemològics i metodològics propis de la investigació jurídica i aprendre a abordar-los.
 • Saber estructurar un discurs de caràcter jurídic per a l'elaboració d'investigacions avançades.
 • Conèixer i saber utilitzar els diversos sistemes de documentació jurídica.

 

II.- BLOCS TEMÀTICS

1. Metodologia: qüestions relatives a epistemologia, argumentació i ètica (Dra. Köpcke)

1.1. Qüestions epistemològiques

1.2. Argumentació jurídica

1.3. Ètica de la recerca 

2. Tècniques de documentació jurídica (Dr. Centelles)

2.1. Fonts d'informació en Dret

2.2. Sistemes i tècniques de recerca d'informació

2.3. Gestió i ús de la informació

2.4. Fonts d'informació sobre documentació jurídica

3. Tècniques de construcció del discurs jurídic (Dra. Yúfera)

3.1. El procés de modernització del llenguatge jurídic

3.2. L'aprenentatge de l'escriptura formal: revisió crítica de gèneres i models textuals

3.3. Aspectes lingüístics i discursius fonamentals per a una escriptura eficaç

 

III.- METODOLOGIA I ACTIVITATS FORMATIVES

Cadascun dels tres blocs temàtics és impartit per professors diferents, d'acord amb la naturalesa (complementària, però pertanyent a disciplines diverses) de cadascun d'ells.

En conseqüència, al campus virtual de l'assignatura hi apareixeran tres programes (un per cada bloc), amb una descripció detallada dels seus continguts concrets, les fonts bibliogràfiques que seran treballades, i una temporització d'activitats teoricopràctiques, tant presencials com no presencials .

Donat que el curs prepara als estudiants per a realitzar recerca autònoma, l'objectiu de les sessions no és desenvolupar extensament els continguts del programa, sinó abordar dialògicament els seus aspectes centrals (treball presencial) sobre la base de les lectures o les tasques realitzades prèviament pels assistents (treball autònom). De manera que les explicacions que es donin a classe aniran acompanyades de metodologies complementàries, com el debat dirigit, el seminari, el treball escrit, la recerca d'informació, o un assessorament tutorial per part de cadascun dels professors responsables (especialment indicat per a la part corresponent al treball autònom).

 

IV.- AVALUACIÓ

El sistema d'avaluació és únic. De manera general, s'avaluarà l'assoliment dels objectius de l'assignatura al final del procés d'aprenentatge. El treball desenvolupat durant el curs constituirà una base suficient per a la preparació d'un treball final consistent en l'elaboració individual d'un índex i una introducció provisionals d'un projecte de tesi doctoral (o, si l'alumne no el tingués encara definit, d'una investigació que incoativament pugui donar lloc a una tesi).

Aquest treball, que compondrà el 100% de la qualificació, serà avaluat conjuntament per l'equip docent del curs des dels plànols discursiu, metodològic i documentalístic que componen els tres blocs de la matèria. El valor de cadascuna d'aquestes parts en la qualificació serà proporcional a la seva càrrega lectiva.

En la qualificació final el professorat també podrà utilitzar altres evidències associades al treball efectivament desplegat per cada alumne al llarg del curs per matisar a l'alça, eventualment, la seva qualificació.

 

V.- BIBLIOGRAFÍA

 

Bloc 1:

 

Bloc 2:

 • Aller Casas, Luis. La Información jurídica. Madrid: Grup Medusa, 1999. 252 p.
 • Checa Rubio, Ana María; Masip, Pere. Fonaments de cerca i recuperació de la informació. [Barcelona]: UOC, [2006]. 169 p. en paginació múltiple.
 • Cruz Mundet, José Ramón; Mikelarena Peña, Fernando. 2a ed. Información y documentación administrativa. Madrid: Tecnos, 2006.

 

Bloc 3:

 • Jiménez, R. i Mantecón, J. Escribir bien es de justicia. Técnicas de expresión escrita para juristas. Pamplona: Aranzadi, 2016.
 • Montolío, E. (dir.). Estudio de campo. El lenguaje escrito. Ministeri de Justícia, 2011. [En línea] Disponible a: http://www.fundeu.es/noticia/modernizacion-del-lenguaje-juridico-6735/
 • Montolío, E. (ed.). Hacia la modernización del lenguaje jurídico. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2012.
 • Montolío, E. (dir.) Manual de escritura académica y profesional. Barcelona: Ariel, 2014, Vols. I i II.
 • Paredes, F., Álvaro, S., Núñez, Z i Paredes, L. El libro del español correcto. Claves para hablar y escribir bien en español. Barcelona: Espasa, 2012.

Aules (pendent)

 

 • Orientació a la Investigació Jurídica (complement de Formació) 
  S’impartirà del 14 de setembre al 30 de novembre de 2022, aula per determinar, a la Facultat de Dret de la UB. 

 

 • Discurs Jurídic (4 sessions de 2 h)  
  Dra. Irene Yúfera Gómez
  Els dies 14, 21 i 28 de setembre, i 19 d'octubre de 2022, de 16 a 18 h.

 

 • Metodologia (6 sessions de 2 h)  
  Dra. Maris Köpcke
  Els dies 20 i 27 d'octubre, i 3, 10, 17 i 24 de novembre de 2022, de 16 a 18 h.

 

 • Documentació (2 sessions de 1,5 h)  
  Dr. Miquel Centelles
  Els dies 29 d'octubre i 5 de novembre de 2022, de 17 a 20h.

 

 • Seminari: Com fer una tesi  
  Dr. José Andrés Rozas
  El dia 5 d'octubre de 2022, de 16 a 18 h.