Comissió de qualitat

La Comissió de Qualitat del centre va ser creada per acord de la Junta de Facultat de 22 de desembre de 2009. És una comissió delegada de la Junta de Facultat i té com a principal objectiu vetllar pel correcte funcionament dels aspectes relacionats amb els processos de qualitat del centre.

Segons l'Art. 39.1 del Reglament de la Facultat, integren la Comissió de Qualitat:

 • El degà o degana, o la persona en qui delegui, que la presideix
 • El vicedegà o vicedegana o els vicedegans i càrrecs equivalents amb competències en la matèria
 • Els/les directors/es dels departaments
 • Els/les caps d’estudis dels ensenyaments de grau adscrits a la Facultat
 • Els/les coordinadors/es dels màsters universitaris i dels programes de doctorat de la Facultat
 • Dos estudiants, un de grau i un de màsters universitaris o doctorat, escollits pels representants d’aquest col·lectiu a la Junta de Facultat
 • L’administrador o administradora de centre, o persona en qui delegui, que exerceix les funcions de secretaria
 • Un membre del personal d’administració i serveis vinculat a la gestió acadèmica de la Facultat. 

 

Segons l'Art. 39.2 del Reglament de la Facultatsón funcions de la Comissió de Qualitat:

 • Garantir el compliment dels requisits i de la millora continuada de l’eficiència del sistema d’assegurament intern de la qualitat (SAIQU),
 • Mantenir actualitzat el document de política i objectius de qualitat del centre,
 • Revisar el SAIQU del centre,
 • Vetllar i mantenir actualitzat el mapa de processos del SAIQU relacionats amb el desenvolupament de la docència
 • Donar suport i garantir la qualitat a tots els processos implicats en el marc VSMA (verificació, seguiment, modificació i acreditació) d’acord amb la legislació vigent, 
 • Informar sobre les memòries de verificació, els informes de seguiment, el pla de millora, les propostes de modificació i els autoinformes d’acreditació de tots els ensenyaments de grau i màster universitari del centre, així com de les comissions d’avaluació interna que es derivin dels processos de verificació i acreditació,
 • Vetllar i garantir la recollida de les evidències necessàries per als diversos processos d’avaluació, certificació i acreditació en què es vegi implicat el centre,
 • Vetllar i garantir la recollida i l’anàlisi de les dades necessàries per a la presa de decisions del centre i per al retiment de comptes,
 • Vetllar i garantir la publicació i l’accés a la informació pública d’interès per als diferents col·lectius de la comunitat universitària i la societat,
 • Totes les altres funcions delegades per la Junta de Facultat o altres òrgans de govern.

 

 

Comparteix-ho: