Política i objectius de qualitat de la Facultat d'Economia i Empresa

Política i objectius de la qualitat de la Facultat d’Economia i Empresa

La qualitat i el seu assegurament, així com la transparència, són valors essencials per garantir la credibilitat i la confiança de les institucions universitàries. La Junta de la Facultat d'Economia i Empresa vol manifestar el seu compromís envers aquests valors.  Per a fer-los efectius, va aprovar, en la reunió celebrada el dia 16 de desembre de 2019, el document  Política i objectius de la qualitat de la Facultat d’Economia i Empresa, en el qual es manifesta la voluntat de:  

  • Proporcionar una formació adreçada cap a l'excel·lència mitjançant una oferta acadèmica que estigui d'acord amb les necessitats i les expectatives tant del professorat com de l'alumnat i de la societat en general, i vetllar per a que aquesta excel·lència estigui acompanyada de la millora de les instal·lacions i els serveis de la Facultat.

  • Promoure i facilitar la formació continuada del Personal Docent i Investigador (PDI) i del Personal d'Administració i Serveis (PTGAS), afavorint la seva motivació i participació activa en la millora continuada de la qualitat de les activitats que es desenvolupen a la Facultat.

  • Fomentar entre els diferents col·lectius de la Facultat una cultura de qualitat que contribueixi cap a la millora continua, promovent que  la Política de Qualitat estigui a disposició dels grups d’interès i sigui coneguda, entesa, acceptada per aquests.

  • Afavorir la qualitat de la internacionalització, com a eina que reforça les competències de l’alumnat, el PDI i el PTGAS, tant a través de la millora dels acords i convenis que s’estableixen amb institucions educatives d’altres països com millorant els serveis relacionats amb la mobilitat internacional.

  • Impulsar la millora dels sistemes i aplicatius de gestió i control intern de les pràctiques externes, en la mesura que aquestes esdevenen una eina que facilita la inserció laboral de l’estudiant i afavoreixen la interrelació entre universitat, empresa i societat.

  • Afavorir la recopilació, sistematització, anàlisi i utilització de la informació rellevant, especialment la referida de manera directa als grups d’interès, per a una gestió eficaç dels programes i activitats de la Facultat.

  • Articular els mecanismes necessaris per assegurar la transparència i la difusió pública d’informació rellevant com a mecanisme generador de confiança i de rendiment de comptes, garantint sempre la privacitat i protecció de dades personals.

  • Garantir l'efectivitat del Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat, i dels procediments i del marc VSMA que l’integren, revisant-los i, si escau, millorant-los periòdicament, a través d’una gestió eficaç del Pla de Millora de la Facultat. 

Aquesta política està directament relacionada i complementada amb objectius del pla director.