Revisió i Millora

La Facultat d'Economia i Empresa, mitjançant la Comissió de Qualitat, cerca la millora contínua dels seus processos i procediments, així com de les seves titulacions. Per fer-ho, analitza les dades, indicadors, enquestes i informes de fonts internes (de la facultat i la UB) i externes (Guies i informes d'avaluació d'AQU Catalunya). Per tal de guiar la presa de decisions i aquesta millora continua, la facultat realitza aquesta anàlisi i revisió de manera anual un informe de gestió de centre i un informe de seguiment de la facultat:

  • Informe de gestió de centre. Aquest informe analitza tots els aspectes rellevants de la Facultat en l’àmbit de les titulacions oficials de grau i màster. S’estructura en tres punts: a) seguiment del pla director; b) revisió del SAIQU, i c) anàlisi de les titulacions de la FEE. A més, inclou una anàlisi del quadre de comandament diferenciat per nivells i una anàlisi del pla de millores, distribuïdes al llarg de l’informe i ubicades en el punt de l’estructura que hi està relacionat. Per tant, és una font important d’accions de millora, que plasma tots els valors dels indicadors del quadre de comandament. Es fa una vegada l’any.

  • Informe de seguiment de la Facultat. Aquest informe fa únicament una revisió del quadre de comandament i el pla de millores, i en dona una visió del moment en què es publica. Pot ser una font d’aspectes de millora en base als resultats actualitzats dels indicadors del quadre de comandament. És un informe complementari de l’informe de gestió de centre i es fa com a mínim de forma anual.

 

A continuació es presenten cronologicament els informes realitzats:

Anterior a l'any 2021, es realitzaven diversos informes per fer pública la informació inclosa a l'informe de gestió. De forma biennal es feia un informe de seguiment de centre, sempre que aquest no coincidís amb un autoinforme d'acreditació de titulació. A més d'aquest informe, es feia un informe separat amb més detalls sobre el SAIQU de manera biennal.

A continuació s'adjunten aquestes revisions del SAIQU posteriors a l'informe de gestió