Pla director de la Facultat d'Economia i Empresa

Pla director 2022-2025

El Pla director de la Facultat d’Economia i Empresa 2022-2025 està compost per diversos eixos que comprenen les diferents àrees de la gestió de la facultat: a) Eix acadèmic-docent; b) Eix de recerca, transferència i doctorat; c) Eix de compromís social i participació; d) Eix de comunicació; e) Eix d'internacionalització; f) Eix d'equipaments i serveis; i g) Eix de qualitat. Aquest pla director ha sigut creat en alineació amb el pla estratègic de la UB i va ser aprovat per la Junta de la Facultat d'Economia i Empresa en la reunió del dia 17 de març de 2022.

El seguiment de l'assoliment de les línies estratègiques del pla director es realitza amb diversos indicadors inclosos en el primer nivell del quadre de comandament. Respecte al seguiment de les accions del pla director, es fa a través de fitxes que donen detall de cadascuna de les accions. Tota aquesta informació es fa pública a través dels informes de gestió i de seguiment de facultat.

 

Pla director 2017-2021

El Pla director de la Facultat d’Economia i Empresa 2017-2021 està compost per diverses àrees de la gestió de la facultat: a) Àrees transversals; b) Àrea acadèmica; c) Àrea de recerca; d) Àrees d'internacionalització i inserció laboral; i e) Àrea de personal docent i investigador i de personal d'administració i serveis. La Junta de la Facultat d'Economia i Empresa va aprovar el pla director en la reunió del dia 16 de desembre de 2019.

El seguiment del pla director es va fer a partir dels indicadors del pla director relacionats amb els diferents processos del SAIQU. Per més detalls sobre els indicadors del pla director i el seu grau d'assoliment, poden ser consultats a l'informe de gestió 2021.

Comparteix-ho: