Política i objectius de la qualitat

La Junta de Facultat d'Economia i Empresa vol manifestar el seu compromís envers la qualitat de les activitats que desenvolupa.

La Junta de Facultat entén que, atesa la naturalesa de les activitats que es desenvolupen al centre, la qualitat és un factor estratègic per aconseguir que els alumnes adquireixin les competències que corresponen a la seva titulació, les quals hauran de ser reconegudes pels ocupadors i per la societat en general. En aquest sentit, la Junta de Facultat va aprovar el Document de política i objectius de qualitat del centre.

La Junta de Facultat es compromet a utilitzar tots els recursos tècnics, econòmics i humans que tingui a l'abast per complir les normatives legals i els requisits que s'estableixin i que afavoreixin la convergència cap a l'espai europeu d'educació superior.

El compromís amb la qualitat que manifesta la Junta de Facultat es concreta en els objectius següents:

  • Proporcionar una formació adreçada cap a l'excel·lència mitajançant una oferta acadèmica que estigui d'acord amb les necessitats i les expectatives tant del professorat com de l'alumnat i de la societat en general.
  • Aconseguir un compromís de millora contínua, i proposar i establir les accions correctives i preventives que puguin ser necessàries.
  • Promoure i facilitar la formació continuada del personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis, fomentant la seva motivació i participació activa en la millora continuada de la qualitat de les activitats que es desenvolupen al centre.
  • Establir els protocols necessaris per detectar els problemes en el funcionament administratiu, acadèmic i de gestió, a fi de cercar i habilitar els procediments de millora que s'escaiguin.
  • Garantir l'efectivitat del sistema d'assegurament intern de la qualitat controlant-lo i revisant-lo periòdicament.
  • Promoure que la Política de Qualitat sigui entesa i acceptada per tot el personal del centre.
  • La Junta de Facultat encomana a la Comissió de Qualitat del centre que sigui la garant del compliment dels requisits i de la millora continuada de l'eficiència del sistema d'assegurament intern de la qualitat.
     

Es voluntat de la Junta de Facultat revisar periòdicament la política de qualitat del centre amb l'objectiu de mantenir-ne l'adequació contínua a les necessitats canviants.

Comparteix-ho: