Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Mestre d'Educació Primària

Mencions i optativitat

L'optativitat del grau de Mestre d’Educació Primària representa un total de 27 crèdits dels 240 que conformen el grau.

El grau de Mestre d’Educació Primària estableix itineraris construïts en base a les assignatures optatives que configuren intensificacions curriculars o especialitzacions i comporten l’obtenció de mencions. També s’ofereix la possibilitat de cursar el grau en un itinerari sense mencions.

Els estudiants que fan una menció, han de cursar 18 dels 27 crèdits amb assignatures optatives “obligades de menció” i els restants 9 crèdits escollint assignatures d’una relació d’assignatures ofertades pel centre cada curs acadèmic. Els estudiants que optin cursar el títol de grau en un itinerari sense menció cursaran els 27 crèdits optatius amb assignatures de qualsevol matèria del títol.Les mencions es cursen a quart curs.

Les assignatures optatives "obligades de menció" de 6 crèdits de les diferents mencions s'han de cursar obligatòriament, en cas de matricular 3 o 6 crèdits de reconeixement acadèmic provinents d'activitats institucionals (ApS, EIM,...) o del Cicle Formatiu de Grau Superior CFGS podeu deixar de matricular una o dues assignatures optatives de 3 crèdits.

Les mencions son un requisit per a l’adquisició d’especialitats segons el procediment que estableix el  Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s’estableixen les especialitats docents del cos de mestres que exerceixen les seves funcions en les etapes d’educació infantil i d’educació primària regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

 

Accés a les mencions

Per poder formar part del procés de tria de menció l'alumnat ha d'estar en la situació de poder finalitzar els estudis el curs següent i ha de tenir superats com a mínim
- 132 crèdits (comptabilitzant totes les assignatures superades fins al primer semestre del curs)

Informació i calendari del procés de tria de menció

La tria de menció es realitza per:

Prova d'accés, en el cas de la Menció en Llengües Estrangeres (anglès) i la Menció d'Educació Musical.

L'estudiant que supera la prova de nivell obté plaça a la menció a la qual ha optat, no ha de fer la preinscripció. Si, malgrat haver passat la prova de nivell, decideix preinscriure's a una menció sense prova i obté plaça, aquesta última es converteix en la tria vinculant.

Preinscripció, per a la resta de mencions.

Només es triarà una menció i aquesta és vinculant per a la matrícula.

L’ordre de tria s’estableix en funció de la nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic. Aquesta es calcularà tenint en compte les assignatures superades fins el primer semestre del curs de la tria. En cas d'empat s'utilitzarà el cognoms i nom començant per la lletra que cada any sorteja la Generalitat de Catalunya per als seus processos. Donat que la Generalitat a data abril de 2023 encara no ha fet públic la lletra per al 2023, en aquest procés utilitzarem la mateixa que per al 2022 que va ser la "B"

Sessions informatives 

17 de març de 2023

Sessions per aclarir dubtes amb els coordinadors de mencions     

 • Mencions específiques de Primària

Aprofundiment Curricular - Educació Musical - Educació Física - Educació Visual i Plàstica

Lloc:   Aula Magna -  Edifici Teatre

Matí de 11:00 a 12:00 hores    
Tarda de 16:00 a 17:00 hores 

 • Mencions compartides Infantil-Primària

Atenció a la Diversitat - Biblioteques Escolars - Llengües Estrangeres (anglès) - Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge, la Comunicació i l'Expressió

Lloc:  Aula Magna -  Edifici Teatre

Matí de 12:15 a 13:15 hores     
Tarda de 17:15 a 18:15 hores  

Presentació en format pdf

Per cursar la menció cal matricular-se de 27 crèdits optatius: 4 assignatures optatives “obligades de menció” de 6 crèdits i 1 assignatura de 3 crèdits.

Donat que la menció oferta un gran nombre d'assignatures, es necessiten un mínim de 8 alumnes matriculats per obrir l'assignatura. Si alguna de les assignatures ofertades, un cop realitzada la matrícula, no arriba a aquest mínim requerit, cap d'estudis informarà l'alumnat matriculat per realitzar el canvi d'assignatura.

Oferta de places, torn i assignatures per al curs 2023-2024

S'oferten: 40 places en torn de matí

Assignatures:

Optatives “obligades de menció” de 6 crèdits

363216 Ciència Recreativa i Quotidiana a l'Escola
363298 Matemàtiques: Aspectes Quotidians i Recreatius
363220 Literatura Catalana i Castellana Contemporànies
363299 Geografia, Paisatge i Món Urbà
363215 Natura i Medi Ambient
363218 Matemàtiques per a Alumnes amb Necessitats Educatives Especials
363221 Català i Castellà: Llengües en Contacte a l'Escola
363223 Història i Patrimoni Històric i Artístic

Optatives de 3 crèdits

363217 Ensenyament de les Ciències fora de l'Aula: Sortides a la Natura i Visites
363224 Història de l'Art a l'Escola

Plans docents.

Coordinador/a: Hortensia Duran  hduran@ub.edu

Correu e: mencio.aprofundiment@ub.edu

Accés:  per preinscripció.

Presentació en format pdf

Oferta de places, torn i assignatures per al curs  2023-2024

S'oferten: 60 places en torn de matí i 60 places en torn de tarda
-Un cop realitzada la matrícula, no es concediran canvis de grup matí-tarda d'aquesta menció-

Assignatures:

Optatives “obligades de menció” de 6 crèdits
363239 Discapacitat, Desenvolupament i Aprenentatge
366242 Mesures i Suport Educatiu per a l'Alumnat amb Necessitats Específiques
363237 Educació, Escola i Atenció a la Diversitat

Optatives de 3 crèdits
363243 Atenció a l'Alumnat en Situació de Risc d'Exclusió Social
363244 Intervenció en les Dificultats de Comunicació, Lectura i Escriptura
363240 Projectes i Experiències en Escoles en Relació amb l'Atenció de la Diversitat

Plans docents.

Coordinador/a:  Gloria Diaz gloriadiaz@ub.edu - Paulo Padilla ppadillapetry@ub.edu

Correu e: mencio.diversitat@ub.edu

Accés:  per preinscripció.

Presentació en format pdf - Web amb informació especifica de la menció

Oferta de places, torn i assignatures per al curs  2023-2024

S'oferten: 13 places en torn de tarda

Assignatures:

Optatives “obligades de menció” de 6 crèdits
363248 Biblioteca i Pla de Lectura a Primària
363246 Biblioteconomia per a Mestres
363247 Lectura de la Imatge

Optatives de 3 crèdits
363250 Relat Oral i Fons Documental
363251 La Biblioteca per als Infants de 0 a 6 Anys
363254 Narrativa Gràfica: Àlbum, Còmic i Cinema

Plans docents.

Coordinador/a: Emma Bosch emmabosch@ub.edu

Correu e: mencio.biblioteques@ub.edu

Accés:  per preinscripció.

Presentació en format pdf

Oferta de places, torn i assignatures per al curs  2023-2024

S'oferten: 70 places en torn de matí i 30 places en torn de tarda

Assignatures:

Optatives “obligades de menció” de 6 crèdits
363208 Capacitats Perceptivomotrius i Expressió Corporal
363206 Condició Física i Salut
363207 Habilitats Motrius, Joc i Iniciació Esportiva

Optatives de 3 crèdits
363213 Educació Física Inclusiva
363210 Iniciació als Esports Col·lectius
363212 Joc Motor i Recreació

Plans docents.

Coordinador/a: Albert Batalla  abatalla@ub.edu

Correu e: mencio.edufisica@ub.edu

Accés:  per preinscripció.

Presentació en format pdf

Oferta de places, torn i assignatures per al curs  2023-2024

S'oferten: 30 places en torn de matí

Assignatures:

Optatives “obligades de menció” de 6 crèdits
363190 Didàctica de la Música
363188 La Veu i la Cançó: Formació i Didàctica
363189 Música i Moviment: Formació i Didàctica

Optatives de 3 crèdits
363191 Conjunt Instrumental Escolar
365833 Instruments musicals: Formació i Didàctica
363192 Educació de l'Oïda i Audicions Musicals

Plans docents.

Coordinador/a: Olga González ogonzalez@ub.edu

Correu e: mencio.edumusical@ub.edu

Accés:  per prova d'accés

Presentació en format pdf

Oferta de places, torn i assignatures per al curs  2023-2024

S'oferten: 30 places en torn de matí

Assignatures:

Optatives “obligades de menció” de 6 crèdits
363197 Cultura Visual i Infància
363199 Imatge Digital i Aprenentatge
363198 Tallers Creatius

Optatives de 3 crèdits
363201 Espai i Volum
363202 Joguines i altres Objectes
363205 Gravat i Estampació

Plans docents.

Coordinador/a: Enric Font enricfont2310@ub.edu 

Correu e: mencio.educacio.plastica@ub.edu

Accés:  per preinscripció.

Presentació en format pdf

Oferta de places, torn i assignatures per al curs  2023-2024

S'oferten: 30 places en torn de matí i 30 places en torn de tarda

Assignatures:

Optatives “obligades de menció” de 6 crèdits
363227 Didàctica de la Llengua Anglesa
363225 Lingüística Aplicada a l'Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Estrangera
363226 Llengua Anglesa: Nivell Avançat

Optatives de 3 crèdits
363229 Aspectes Culturals dels Països de Parla Anglesa
363230 Contes i Relats per Aprendre Anglès
363232 Pronunciació de la Llengua Anglesa

Plans docents.

Coordinador/a: Isabel Civera icivera@ub.edu

Correu e: mencio.llengues@ub.edu

Accés:  per prova d'accés

Presentació en format pdf

Oferta de places, torn i assignatures per al curs  2023-2024

S'oferten: 15 places en torn de matí i 10 places en torn tarda

Assignatures:

Optatives “obligades de menció” de 6 crèdits
363255 Aprendre i Ensenyar amb Tecnologies Digitals
366241 Comunicació Multimodal per a la Innovació Educativa
363257 Disseny, Creació i Avaluació d'Activitats Mediades per la Tecnologia Digital

Optatives de 3 crèdits
366247 Nous Entorns i Recursos Digitals
363260 Aprenentatge Col·laboratiu en Xarxa
363261 Dinamització, Coordinació i Gestió de les TIC a l'Escola

Plans docents.

Coordinador/a: Joan Anton Sánchez joananton.sanchez@ub.edu

Correu e: mencio.tecnologies@ub.edu

Accés:  per preinscripció.

 • Pedagogia i didàctica de la religió catòlica

  Els estudiants de quart curs poden cursar l’assignatura optativa de 6 crèdits "Pedagogia i Didàctica de la Religió Catòlica" (codi 363264). Per poder-la matricular s'ha de sol·licitar a la Secretaria d'estudiant i docència de la Facultat.

  Aquesta assignatura no es comptabilitza per assolir els crèdits optatius del grau, es a dir, l'alumnat que la superi acabara amb un total de 246 crèdits.

  Important: L’aprovació d’aquesta assignatura no habilita per impartir docència de religió a les escoles. Per poder impartir religió, és necessari haver obtingut el títol de Declaració Eclesiàtica de Competènica Acadèmica (DECA) de 24 crèdits.
  La facultat ofereix un curs de postgrau propi de 24 crèdits que es pot homologar per la DECA. En tot cas, els alumnes que tinguin superada l’assignatura Pedagogia i Didàctica de la Religió Catòlica, podran sol·licitar el reconeixement acadèmic dels 6 crèdits al postgrau i cursar els 18 restants per obtenir el títol.

Comparteix-ho: