Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Pedagogia

Treball final de grau

Presentació

El TFG constitueix la culminació dels procés formatiu i activa un nombre important de competències adquirides al llarg del grau, que tindran repercussions positives de caràcter individual (identitat, formació, inserció professional…), com acadèmica i social (iniciació a la recerca, innovació, propostes vinculades a la transferència del coneixement…).

A més de la necessària activació del bagatge previ, el TFG fomenta l'adquisició de noves competències per realitzar una activitat pròpia d'autèntics professionals. Més enllà de la simulació que significa “actuar o fer de pedagog o pedagoga” (pròpia de les pràctiques externes), el TFG permet “exercir de pedagog o pedagoga” de manera autònoma, singular. D'aquí la importància del TFG com a peça imprescindible en l'anhelada ocupabilitat dels nostres graduats i graduades en Pedagogia.

Referits a coneixements

· Adquirir els coneixements teoricopràctics rellevants de les temàtiques a tractar en el TFG.

· Adquirir competències lingüístiques i comunicatives tant orals com escrites.

· Comprendre el TFG com un treball integrador, sistemàtic i estructurat de coneixement educatiu.

Referits a habilitats

· Mostrar capacitat analítica i reflexiva sobre la temàtica escollida per a l’elaboració del TFG.

· Aplicar una metodologia rigorosa per al desenvolupament d’un treball de caràcter global i adequada a les seves característiques.

· Posar en pràctica les competències comunicatives en l’elaboració del treball escrit i en la seva exposició oral.

Referits a actituds

· Reflexionar sobre el rol i la pràctica del professional de la pedagogia.

· Prendre consciència dels reptes pedagògics, així com d’algunes de les necessitats i demandes educatives de la societat actual.

· Prendre consciència de la necessitat de concretar les fonts bibliogràfiques i/o documentals emprades per a l’elaboració del TFG.

L'organització del TFG inclou les fases següents:

1. Matrícula

Dins del procediment habitual de matrícula, l'estudiant tria torn de matí i de tarda, segons la seva disponibilitat.

2. Assignació de tutoria

Durant la segona quinzena de setembre, s'habilita una aplicació al campus virtual per expressar els interessos i fer l'assignació de tutoria. En aquesta aplicació, es demanen les dades necessàries com també preferències del tema del TFG.

Durant la primera setmana d'octubre, la Comissió de Coordinació del TFG fa l'assignació del professorat tutor que considera més adient.

3. Elaboració del TFG i Tutoria

A partir de l’assignació, estudiant i tutor o tutora acorden el procés de seguiment i acompanyament que es durà a terme entre mitjan octubre i final de maig.

En tot cas, l'estudiant haurà de seguir les instruccions de tutoria que marqui el professorat assignat. El procés de treball i de tutoria té un pes important en l'avaluació final.

4. Avaluació

L’avaluació del TFG consta de dues parts, que s'han d'aprovar amb un 5 cada part:

- El tutor o la tutora avalua el procés de treball i el producte final (65%). Autoritza, si és el cas, la defensa amb tribunal.

- La defensa amb tribunal, format per dos membres de l’equip de tutoria, avalua la presentació oral i el document de síntesi (35%). La defensa es du a terme a mitjan juliol i es convoca en sessions de matí i de tarda. Sempre que la situació sanitària ho permeti, la defensa és presencial.

L'avaluació té dues convocatòries ordinàries: juny (lliurament de documentació a final de maig) i setembre (lliurament de documentació a final de juliol).

De manera extraordinària, per a l'alumnat que reuneixi els requisits (consulteu el web), es pot optar a la convocatòria extraordinària de final d'estudis. En aquest cas, l'estudiant ho haurà de comunicar a la Comissió de Coordinació durant el mes d'octubre i demanar-ho a la Secretaria d'Estudiants en el termini establert. Amb tot, l'autorització de presentació a la defensa, que es du a terme el mes de gener, correspon al tutor o tutora,.

•    Zoia Bozu (DOE) (zoiabozu@ub.edu)
•    Maria José Rubio (MIDE) (mjrubio@ub.edu)
•    Enric Prats (THE) (enricprats@ub.edu)

Comparteix-ho: