Línies de recerca i directors/directores

Dins del desplegable de cada línia de recerca trobareu els objectius, els directors i directores de tesi i els grups de recerca.

Objectius

 1. Elaborar, experimentar i avaluar materials didàctics de geografia, d'història i d'història de l'art utilitzant les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) o altres mitjans, en les etapes de primària i secundària en relació amb l'ensenyament i els resultats d'aprenentatge d'aquestes disciplines.
 2. Analitzar els recursos educatius en didàctica de la geografia, la història i altres ciències socials, especialment dels llibres de text escolars.
 3. Desenvolupar prototips al servei de la didàctica en l'ensenyament reglat.
 4. Estudiar els aspectes relacionats amb la visió de la història com a matèria escolar i relacionar aquests coneixements amb les representacions i configuracions identitàries dels estudiants.
 5. Realitzar recerques sobre la formació cívica-política dels joves tant en els entorns educatius com fora d'ells.
 6. Analitzar el pensament professional del professorat de tots els nivells educatius així com el pensament de l'alumnat de les etapes de l'ensenyament reglat en relació amb aquestes disciplines.
 7. Identificar, descriure, analitzar, verificar l'eficiència i experimentar diferents formes de gestió de l'ensenyament a l'aula o fora d'ella per part del professorat de geografia, història i història de l'art o d'altres ciències socials.
 8. Analitzar i incrementar la qualitat de l'educació en territoris rurals a través d'estratègies didàctiques.
 9. Experimentar i avaluar la didàctica multigrau en territoris rurals.

Coordinador/coordinadora

Concepción Fuentes Moreno (conchafuentes@ub.edu)

Directors i directores de tesi

Boix Tomàs, Roser
Fuentes Moreno, Concepción
Martínez Gil, Tània

Grups de recerca

Didàctica de la història, la geografia i altres ciències socials (DHIGECS). Grup Consolidat per la Generalitat de Catalunya (2009-SGR-463) 

Didàctica del Patrimoni i la Museografia (DIDPATRI). Grup Consolidat per la Generalitat de Catalunya (2009-SGR-245)

Grup de Recerca d'Escola Rural (GRER).

Objectius

 1. Dissenyar, desenvolupar i valorar projectes de recerca a l'àrea de DLL i transferir els resultats a la pràctica educativa.
 2. Analitzar l'evolució de les creences dels professors de llengües en aules multiculturals i plurilingües.
 3. Estudiar com es desestabilitzen i evolucionen les representacions dels docents quan es troben immersos en períodes de formació i realitzen exercicis que tenen un fort component introspectiu.
 4. Plantejar models de formació que tinguin una dimensió operativa, una dimensió didàctica i una dimensió deliberativa, a partir de recerques basades en entrevistes, anàlisis d'interaccions a l'aula o relats de vida lingüística.
 5. Estudiar el desenvolupament de la qualitat textual en castellà i català L2, atenent a l'ús d'indicadors lèxics, morfosintàctics i discursius.
 6. Aprofundir en l'estudi del desenvolupament de la comprensió lectora.
 7. Analitzar el desenvolupament de la comunicació escrita en les etapes inicials de l'escolaritat.
 8. Descriure les varietats dialectals de l'entonació del català i el castellà, així com les de determinats col·lectius professionals (locutors professionals). Comparar l'entonació del català i del castellà: patrons melòdics en parla espontània i locució professional.
 9. Estudiar els processos de l'adquisició de l'entonació en segones llengües. Fer una proposta d'enfocament metodològic de l'ensenyament de la pronunciació, en primeres llengües (català i castellà) i llengües estrangeres (espanyol, anglès, francès).
 10. Desenvolupar models per a l'anàlisi de la comunicació escrita en àmbits acadèmics i científics.
 11. Aportar innovacions per a la formació didàctica del professorat sobre la temàtica de la recepció del discurs textual i audiovisual, d'acord amb les necessitats detectades en els destinataris (docents).
 12. Aprofundir en el tractament de les TIC com a forma comunicativa en l'àmbit de la DLL.
 13. Crear un corpus intercultural de poesia que serveixi per reflexionar sobre els problemes de la societat actual.
 14. Elaborar una base de dades de la poesia experimental catalana entre 1959 i 2004.
 15. Analitzar la interactivitat en els materials digitals de llengua, com a recursos per al desenvolupament de la competència comunicativa en Primària i ESO.

Coordinador/coordinadora

Joan Perera Parramon (jperera@ub.edu)

Directors i directores de tesi

Ambrós Pallares, Alba
Bordons de Porrata-Doria, Glòria
Cantero Serena, Francisco José
Carrasco Perea, Encarnación
Devís Herraiz, Empar
Fons Esteve, Montserrat
Font Rotchés, Maria Dolors
Fullana Rivera, Natalia
Gonzalez Argüello, Vicenta
Mañas Navarrete, Iban
Palou Sangrà, Juli
Perera Parramon, Joan
Pujolà Font, Joan Tomàs
Rius Escudé, Agnès
Rosado Villegas, Elisa
Suárez Vilagran, Maria del Mar

Grups de recerca

Docència i Recerca del Discurs a la Xarxa (DRE_DIX). Grup Consolidat per la Generalitat de Catalunya (2009-SGR-470)

Formació Receptora i Anàlisi de Competències (FRAC). Grup Consolidat per la Generalitat de Catalunya (2009-SGR-79)

Grup de Recerca en Adquisició de llengües (GRAL). Grup Consolidat per la Generalitat de Catalunya (2009-SGR-137)

Grup de Recerca en Entonació i Parla (GREP). Grup Consolidat per la Generalitat de Catalunya (2009-SGR-233)

Grup de Recerca per a l'Estudi del Repertori Lingüístic (GRERLI). Grup Consolidat per la Generalitat de Catalunya (2009-SGR-555)

Plurilingüismes Escolars i Aprenentatge de Llengües (PLURAL).

Poesia i Educació (POcIÓ). Grup Consolidat per la Generalitat de Catalunya (2009-SGR-286)

Objectius

 1. Potenciar la recerca del patrimoni històric i arqueològic com a eina didàctica.
 2. Dissenyar entorns de presentació del patrimoni des d'òptiques de la didàctica escolar i la museografia comprensiva. 
 3. Aplicar tot tipus de tecnologies en els àmbits, tant la interpretació del patrimoni com la introducció en l'àmbit de l'ensenyament reglat. 
 4. Desenvolupar prototips al servei de la museografia. 
 5. Potenciar la recerca sobre el turisme escolar com a eina d'aprenentatge de les societats de la informació. 
 6. Aplicar tot tipus de tecnologies al desenvolupament d'entorns d'aprenentatge en el turisme cultural. 
 7. Desenvolupar prototips d'activitats entorn del turisme acadèmic i escolar. 
 8. Potenciar la recerca dins de l'àmbit de la comunicació, la comunicació audiovisual i la comunicació artística. 
 9. Desenvolupar i avaluar estratègies de comunicació artística. 
 10. Desenvolupar i avaluar els discursos artístics i audiovisuals; especialment la música com a construcció, percepció, producció i ensenyament. 
 11. Investigar sobre el patrimoni musical i la seva aplicació com a eina didàctica. 
 12. Desenvolupar i experimentar estratègies didàctiques innovadores en l'aprenentatge de la música. 

Coordinador/coordinadora

Carolina Martín Piñol (carolinamartin@ub.edu)

Directors i directores de tesi

Burset Burillo, Sílvia
Elgström Misol, Edmon
Feliu Torruella, Maria
González Mediel, Olga
Gustems Carnicer, José
Hernàndez Cardona, Francesc Xavier
Martín Piñol, Carolina
Rubio Campillo, Xavier
Wilson Daily, Ann E.

Grups de recerca

Didàctica de la història, la geografia i altres ciències socials (DHIGECS). Grup Consolidat per la Generalitat de Catalunya (2009-SGR-463). 
Didàctica del Patrimoni i la Museografia (DIDPATRI). Grup Consolidat per la Generalitat de Catalunya (2009-SGR-245). 
Grup de Recerca en Educació Musical i Innovació (GREMI).

Objectius

 1. Investigar sobre l'anàlisi didàctica de processos d'estudi a les aules de ciències i matemàtiques. 
 2. Investigar sobre el desenvolupament i avaluació de les competències del professorat de matemàtiques i ciències experimentals, especialment a partir de la reflexió sobre la pràctica docent.
 3. Elaborar, experimentar i avaluar materials didàctics de ciències experimentals i matemàtiques utilitzant les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) en les etapes de primària i secundària en relació amb l'ensenyament i els resultats d'aprenentatge d'aquestes disciplines. 
 4. Analitzar el coneixement professional del professorat de tots els nivells educatius així com el pensament de l'alumnat de les etapes de l'ensenyament reglat en relació amb les disciplines de matemàtiques i ciències experimentals. 
 5. Aprofundir en la construcció teòrica a les àrees de Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals.

Coordinador/coordinadora

Vicenç Font Moll (vfont@ub.edu)

Directors i directores de tesi

Barquero Farràs, Berta
Breda, Adriana
Calafell Subirà, Genina
Díez Palomar, Francisco Javier
Esparza Pagès, Mireia
Font Moll, Vicenç
Giménez Rodríguez, Joaquín

Grups de recerca

Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual (GREAV). Grup Consolidat per la Generalitat de Catalunya (2009-SGR-485) 

Grup de Recerca Superadora de Desigualtats. Grup Consolidat per la Generalitat de Catalunya (2009-SGR-743) 

Grup de Recerca en Anàlisi Didàctica en Educació Matemàtica (GRADEM) 

Grup de Recerca i Innovació en Educació Científica (GRIEC)

Comparteix-ho: