Procés d'elaboració i defensa de la tesi doctoral

En el primer curs acadèmic en el qual s’ha formalitzat l’admissió al programa de doctorat i la matricula de tutela acadèmica, el doctorand ha d’elaborar i presentar un pla de recerca (article 33 de la Normativa Reguladora del Doctorat a la UB).

A partir del curs següent, en el que el pla de recerca ha estat acceptat, la Comissió Acadèmica del Programa ha de fer el seguiment i l’avaluació anual dels avenços produïts en aquest pla i el document d’activitats formatives (article 34).

En relació al procés d'elaboració i edició de la tesi, la Subcomissió de Doctorat proposa una sèrie de recomanacions en aquesta guia d’estil.

Finalitzada la tesi, el doctorand ha de sol·licitar a la Comissió Acadèmica del Programa l’autorització per realitzar el dipòsit i la defensa de la tesis doctoral. Aquesta sol·licitud es pot presentar sempre que el pla de recerca hagi obtingut dos informes positius consecutius de seguiment i avaluació anual (article 35).

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar el dipòsit de tesis doctorals que s’hagin redactat en qualsevol llengua d’ús científic, tècnic o artístic diferent de les establertes al programa (article 36).

Igualment, la Comissió pot autoritzar el dipòsit de tesis doctorals com a compendi de publicacions (article 37). 

El procés d’elaboració i presentació de la tesis doctoral acaba amb la seva defensa pública davant d’un tribunal que l’ha d’avaluar (article 39). L’autorització de la defensa de la tesis i el nomenament dels membres del tribunal (articles 40 i 41) recau en la Subcomissió de Doctorat de la Facultat d’Educació.

En relació a l’expedició del títol oficial de Doctor, és possible incloure en l’anvers del mateix la menció de doctorat internacional sempre que hi concorrin una sèrie de circumstàncies (article 49).

Amb la finalitat de crear un marc de col·laboració científica entre els equips de recerca de diferents universitats internacionals i la UB i d’afavorir la mobilitat dels doctorands, s'ha establert un procediment de cotutela de tesis doctorals (Títol VIII de la Normativa Reguladora del Doctorat a la UB).

Podeu consultar aquí els articles de la Normativa reguladora del doctorat a la Universitat de Barcelona.

Comparteix-ho: